Quyết định 27/2012/QĐ-UBND

Quyết định 27/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2000/QĐ-UB cho phép thành lập và công nhận Ban Điều hành Câu lạc bộ xuất khẩu 3 triệu USD thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2000/QĐ-UB cho phép thành lập


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2012/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2000/QĐ-UB NGÀY 24 THÁNG 02 NĂM 2000 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN BAN ĐIỀU HÀNH CÂU LẠC BỘ XUẤT KHẨU 3 TRIỆU USD THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 45/2010/NĐ-CP">11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011 của UBND thành phố ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn thành phó Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 19/2000/QĐ-UB ngày 24 tháng 02 năm 2000 của UBND thành phố Đà về việc cho phép thành lập và công nhận Ban Điều hành Câu lạc bộ xuất khẩu 3 triệu USD thành phố Đà Nẵng

Điều 2. Giao trách nhiệm cho các Sở : Nội vụ, Công Thương, Tài chính và Công an thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề liên quan, hoàn tất thủ tục dể giải thể Câu lạc bộ xuất khẩu 3 triệu USD thành phố Đà Nẵng

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở : Nội vụ, Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Giám đốc Công an thành phố, Câu lạc bộ xuất khẩu 3 triệu USD thành phố Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2012/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 27/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/07/2012
Ngày hiệu lực 20/07/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2000/QĐ-UB cho phép thành lập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 27/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2000/QĐ-UB cho phép thành lập
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 27/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Đà Nẵng
Người ký Văn Hữu Chiến
Ngày ban hành 10/07/2012
Ngày hiệu lực 20/07/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 27/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2000/QĐ-UB cho phép thành lập

Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2000/QĐ-UB cho phép thành lập

  • 10/07/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/07/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực