Quyết định 27/2012/QĐ-UBND

Quyết định 27/2012/QĐ-UBND về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2012/QĐ-UBND chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2012/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 01 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ THÙ LAO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ NGHỈ HƯU GIỮ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH TẠI CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội;

Căn cứ Văn bản số 97/HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 200/TTr-SNV ngày 23 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

a) Đối tượng là người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái, bao gồm: 01 Chủ tịch (hoặc Trưởng ban) và không quá 02 Phó Chủ tịch hội (hoặc Phó ban).

b) Đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại nhiều hội có tính chất đặc thù thì chỉ được hưởng chế độ thù lao tại một hội có mức thù lao cao nhất.

2. Mức thù lao hàng tháng được quy định như sau:

Đối với cấp tỉnh:

- Chủ tịch hội (hoặc Trưởng ban) được hưởng 4,0 lần so với mức lương tối thiểu chung.

- Phó Chủ tịch hội (hoặc Phó ban) được hưởng 3,0 lần so với mức lương tối thiểu chung.

b) Đối với cấp huyện:

- Chủ tịch hội (hoặc Trưởng ban) được hưởng 3,0 lần so với mức lương tối thiểu chung.

- Phó Chủ tịch hội (hoặc Phó ban) được hưởng 2,0 lần so với mức lương tối thiểu chung.

Điều 2. Kinh phí và thời gian thực hiện

1. Kinh phí thực hiện chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù được ngân sách Nhà nước cấp hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

2. Hàng năm, cùng thời gian quy định về lập dự toán ngân sách, hội có tính chất đặc thù lập dự toán kinh phí chi trả chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách theo quy định, tổng hợp vào dự toán của đơn vị mình trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quyết định này, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ tư pháp);
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TC, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2012
Ngày hiệu lực11/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2012/QĐ-UBND chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 27/2012/QĐ-UBND chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu27/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýPhạm Duy Cường
        Ngày ban hành01/08/2012
        Ngày hiệu lực11/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 27/2012/QĐ-UBND chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2012/QĐ-UBND chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu

            • 01/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực