Quyết định 27/2012/QĐ-UBND

Quyết định 27/2012/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Quyết định 27/2012/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng phòng Thanh tra tỉnh Tuyên Quang đã được thay thế bởi Quyết định 19/2019/QĐ-UBND tiêu chuẩn điều kiện bổ nhiệm các chức danh thanh tra Tuyên Quang và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2012/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng phòng Thanh tra tỉnh Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2012/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC THANH TRA TỈNH; CHÁNH THANH TRA, PHÓ CHÁNH THANH TRA SỞ; CHÁNH THANH TRA, PHÓ CHÁNH THANH TRA HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về Thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13/03/2009 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 48/TT-TTr ngày 12/12/2012 về việc ban hành quyết định quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Tiêu chuẩn

1. Về phẩm chất chính trị:

a. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tận tụy phục vụ nhân dân;

b. Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

c. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không cơ hội, không tham nhũng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác;

d. Đoàn kết, dân chủ, gương mẫu về đạo đức, lối sống; gắn bó mật thiết với nhân dân, được tập thể cán bộ, công chức nơi công tác và nhân dân nơi cư trú tín nhiệm.

2. Về năng lực công tác:

a. Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị; nắm được nguyên tắc, chế độ, chính sách, quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội;

b. Am hiểu tình hình kinh tế - xã hội;

c. Hiểu biết sâu về chuyên mộ, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công tác;

d. Có năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu, tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng các chương trình, kế hoạch và đề xuất các giải pháp về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

đ. Có năng lực tổ chức, quản lý, điều hành; có khả năng quy tụ, đoàn kết cán bộ, công chức, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

3. Trình độ:

a. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp với chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực đang công tác;

b. Có bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên;

c. Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

d. Có văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên thuộc 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức;

đ. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng.

Điều 3. Điều kiện bổ nhiệm

1. Là cán bộ, công chức, được tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch từ Thanh tra viên hoặc tương đương trở lên.

2. Được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm hoặc tương đương.

3. Có thời gian công tác ít nhất 03 (ba) năm giữ ngạch thanh tra viên hoặc 05 (năm) năm giữ ngạch tương đương ngạch thanh tra viên.

4. Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

5. Đảm bảo đúng độ tuổi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định.

6. Không thuộc các trường hợp không được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

7. Có đủ sức khỏe tốt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

8. Ngoài các điều kiện nêu tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này, cán bộ, công chức được xem xét, bổ nhiệm vào chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra sở, Chánh Thanh tra huyện, thành phố phải qua thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý từ cấp Phó trưởng phòng và tương đương trở lên.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Quyết định này.

Đối với trường hợp cán bộ, công chức đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố theo quy định trước đây mà nay chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo Quyết định này thì Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để cán bộ, công chức được đào tạo bồi dưỡng hoàn thiện tiêu chuẩn theo quy định.

2. Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanh tra tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013 và thay thế Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng của Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, huyện, thành phố.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ truởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng NC;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2012
Ngày hiệu lực01/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2012/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng phòng Thanh tra tỉnh Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 27/2012/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng phòng Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu27/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
       Người kýChẩu Văn Lâm
       Ngày ban hành22/12/2012
       Ngày hiệu lực01/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2019
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 27/2012/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng phòng Thanh tra tỉnh Tuyên Quang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2012/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng phòng Thanh tra tỉnh Tuyên Quang