Quyết định 27/2013/QĐ-UBND

Quyết định 27/2013/QĐ-UBND phê duyệt tên đường tại Khu dân cư mới quy hoạch của thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2013

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2013/QĐ-UBND phê duyệt tên đường khu dân cư mới Quy Nhơn Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2013/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 15 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TÊN ĐƯỜNG TẠI CÁC KHU DÂN CƯ MỚI QUY HOẠCH CỦA THÀNH PHỐ QUY NHƠN NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 6 về việc đặt tên đường các Khu dân cư mới quy hoạch của thành phố Quy Nhơn năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt 38 tên đường tại các Khu dân cư mới quy hoạch của thành phố Quy Nhơn năm 2013 (có Danh sách tên đường cụ thể kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành liên quan tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2013.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

DANH SÁCH

TÊN ĐƯỜNG TẠI CÁC KHU DÂN CƯ MỚI QUY HOẠCH CỦA THÀNH PHỐ QUY NHƠN NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Tuyến đường quy hoạch

Lý trình

Lộ giới (m)

Lòng đường (m)

Vỉa hè 2 bên (m)

Chiều dài (m)

Tên đường

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân: 10 tuyến đường

01

Đường số 1

Từ đường số 2 - đường số 4

14

 

7

 

(3,5 x 2)

 

492

Nguyễn Phăng

(1948 - 1970)

Phù Mỹ - Bình Định

02

 

Đường số 2

Từ đường số 1 - đường số 9

18

9

(4,5 x 2)

189,2

Đoàn Văn Cát

Thế kỷ XVIII

03

Đường số 3

Tđường số 2 - đường số 4

20

 

9

(5,5 x 2)

 

541

 

Phan Trọng Tuệ

(1917 - 1991)

Quốc Oai - Sơn Tây

04

 

Đường số 7

 

Từ đường số 11-đường số 12

 

11

 

5

 

(3 x 2)

299,6

Trần Thị Liên

(1933 - 1968)

Hoài Nhơn – Bình Định

05

Đường số 11

+

Đường số 5

Từ đường số 9 - đường số 3

 

Từ đường số 8 - đường số 11

11

 

 

11

5

 

 

5

 

(3x 2)

 

 

(3 x 2)

136,2

 

 

79,6

215,8

Bùi Huy Bích

(1744 - 1818)

Hà Đông (nay thuộc Hà Nội)

06

Đường số 9

Tđường số 2 - đường số 4

20

10

(5 x 2)

612,9

Chu Huy Mân

(1913 - 2006)

Vinh - Nghệ An

07

 

Đường số 10

 

Từ đường số 7 - QL 1A

 

14

 

7

 

 

(3,5 x 2)

 

136,2

 

Võ Nhâm

(1942 - 1969)

Cát Hanh - Phù Cát

08

Đường số 12

 

Từ đường số 9 - QL 1A

33

 

8 x 2

(giải phân cách 7m)

(5 x 2)

 

208,2

 

Nguyễn Đức Cảnh

(1908 - 1932)

Thụy Anh - Thái Bình.

09

Đường số 14

Từ đường số 9 - đường số 3

11

5

(3 x 2)

129

Huỳnh Thị Cúc

(Thế kỷ XVIII)

Quãng Ngãi

10

Đường số 8

Từ đường số 9 - đường số 3

11

5

(3x 2)

 

136

 

Lê Tuyên

(Thế kỷ XIX)

Tuy Phước - Bình Định

II. Khu Tái định cư 655 phường Bùi Thị Xuân: 4 tuyến đường

01

Đường số 1

Từ QL 1A - đường số 5

18

8

(5 x 2)

170

Đội Cung

(? - 1941)

Đông Sơn (nay thuộc TP.Thanh Hóa)

02

Đường số 2

Từ QL 1A - đường số 5

11

5

(3 x 2)

170

Dương Văn An

(1514 - 1591)

Lâm Thủy - Quảng Bình

03

Đường số 3

Từ đường số 1 - đường số 2

10

5

(2,5 x 2)

122,5

Đào Cam Mộc

(? - 1015) Thanh Hóa

04

Đường số 4

 

Từ đường số 1 - đường số 2

10

5

 

(2,5 x 2)

113

 

Hoàng Thúc Trâm

(1902 - 1977)

Từ Liêm - Hà Nội

III. Khu Tái định cư phường Trần Quang Diệu: 15 tuyến đường

01

Đường số 7

Từ đường 3 - đường số 6

14

7

(3,5 x 2)

196

Võ Xuân Hoài

(Thế kỷ XVIII)

Tây Sơn - Bình Định

02

Đường số 3

Từ đường số 7- đường số 1

14

6

3 x 5

313,06

Nguyễn An Khương

(1860 - 1931)

Bình Định

03

Đường số 6

Từ đường số 7- đường số 15A

20

10

(5x 2)

492,93

Mai Chí Thọ

(1922 - 2007)

Nam Trực - Nam Định.

04

Đường số 5

Từ đường 3 - đường 6

12

6

(3 x 2)

143,5

Nguyễn Chí Diểu

(1908 - 1939)

Phú Vang - Thừa Thiên

05

Đường số 4

Đường số 3 - Khu quy hoạch liên hợp thể thao

19

6

7 x 5

407,71

Bùi Tuyển

(Thế kỷ XIX)

An Nhơn - Bình Định

06

Đường số 1

QL 1A

24

12

(6 x 2)

452,18

Trần Quốc Hoàn

(1916 - 1986)

Nam Đàn - Nghệ An

07

 

Đường số 8 + 8A

Từ đường 3 -đường số 15A

14

7

(3,5 x 2)

376,5

Nguyễn Trọng

(1930 - 1964)

Hoài Nhơn - Bình Định

08

Đường số 4

Từ đường số 3 - đường số 15A

15,5

7

(3,5 x 2)

215,9

Huỳnh Ngọc Huệ

(1914 - 1949)

Đại Lộc - Quảng Nam.

09

Đường số 3

Từ đường số 2 - đường 16

11

5

(3 x 2)

388,79

Huỳnh Minh

(1943 - 1969)

Hoài Nhơn - Bình Định

10

Đường số 5

Từ đường số 2 - đường số 4

11

5

(3 x 2)

128,6

Trần Văn Cẩn

(1910 - 1994)

Hải Phòng

11

Đường số 7

Từ đường số 2 - đường số 4

14

6

3,5 ÷ 4,5

127

Lê Tấn Quốc

(1919 - 1968)

Tân Bình-TP.Hồ Chí Minh

12

Đường số 9A

Từ đường số 2 - đường số 8

19

7

5 x 7

230,8

Trần Đức Hòa

(Thế kỷ XVI)

Hoài Nhơn - Bình Định

13

Đường số 11A

Từ đường số 2 - đường số 4

11

5

(3x 2)

123

Hồ Huấn Nghiệp

(1829 - 1864)

Gia Định (TP. Hồ Chí Minh).

14

Đường số 13A

Từ đường số 2 - đường số 4

11

5

(3x 2)

123

Nguyễn Công Hoan

(1903 - 1977)

Xuân Cầu - Hưng Yên

15

Đường số 2

Từ đường số 15A-đường số 7

20

10

(5 x 2)

766,94

Văn Tiến Dũng

(1917 - 2002)

Từ Liêm - Hà Nội.

IV. Khu Tây Võ Thị Sáu, phường Nhơn Bình: 5 tuyến đường

01

Đường số 5

Từ đường số 1 - đường Hùng Vương

12

6

(3 x 2)

127

Lê Bá Trinh

(1875 - 1918)

Quảng Nam (nay thuộc TP. Đà Nẵng).

02

Đường số 1

Từ đường số 5 - đường số 6

10

6

(2 x 2)

248,3

Lê Cơ

(1870 - 1918)

Tam Kì, Quảng Nam

03

Đường số 2

Từ đường số 5 - đường Võ Thị Sáu

11

5

(3 x 2)

249,7

Tú Mỡ

(1900 - 1976)

Hà Nội

04

Đường số 4

Từ đường số 1 - đường số 3

10

6

(2 x 2)

58

Lý Tế Xuyên

(Thế kỷ XIII )

05

Đường số 6

Từ đường số 1 - đường số 3

10

 

5

 

(2,5 x 2)

114

Huỳnh Côn

(1850 - 1925)

Quảng Bình

V. Khu Xóm Tiêu - phường Quang Trung: 2 tuyến đường

01

Đường số 14

Từ đường Xuân Thủy - đường Lý Thái Tổ

9

6

(1,5 x 2)

120

Hồ Tá Bang

(1875 - 1943)

Phong Điền-Thừa Thiên

02

Đường số 5A

Từ đường Thành Thái - đường Xuân Thủy

15

5

(5 x 2)

139,5

Ngô Bàn

(1921 - 1968)

Hoài Nhơn - Bình Định

VI. Khu Xuân Diệu, phường Hải Cảng và phường Trần Phú: 2 tuyến đường

01

Hẻm 101H - Trần Hưng Đạo- phường Hải Cảng

Đường Trần Hưng Đạo - Xuân Diệu

14

 

7

 

(3,5 x 2)

 

110

 

Cao Xuân Dục

(1842 - 1923)

Đông Thành - Nghệ An

02

Đường nội bộ

Từ đường Kim Đồng -Nguyễn Thiếp

10

5

2 x 3

1215,3

Xuân Diệu

Tổng cộng: 38 tuyến đường.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2013
Ngày hiệu lực25/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2013/QĐ-UBND phê duyệt tên đường khu dân cư mới Quy Nhơn Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 27/2013/QĐ-UBND phê duyệt tên đường khu dân cư mới Quy Nhơn Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu27/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýMai Thanh Thắng
        Ngày ban hành15/08/2013
        Ngày hiệu lực25/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 27/2013/QĐ-UBND phê duyệt tên đường khu dân cư mới Quy Nhơn Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2013/QĐ-UBND phê duyệt tên đường khu dân cư mới Quy Nhơn Bình Định

            • 15/08/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực