Quyết định 27/2015/QĐ-UBND

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND bổ sung vào Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 14/2011/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2015/QĐ-UBND chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức biên chế Ban Quản lý dự án Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH B
ÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2015/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 26 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v bỔ sung vào ĐiỀu 4 cỦa Quy đỊnh chỨc năng, nhiỆm vỤ, quyỀn hẠn, cƠ cẤu tỔ chỨc và biên chẾ cỦa Ban QuẢn lý dỰ án các công trình trỌng điỂm tỈnh Ninh Bình ban hành kèm theo QuyẾt đỊnh sỐ 14/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 cỦa Ủy ban nhân dân tỈnh Ninh Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009; Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Khoản 3a vào Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình như sau:

“3a. Thực hiện tư vấn quản lý dự án cho các dự án khác khi có yêu cầu của chủ đầu tư”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Ninh Bình và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VQQPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VP7.
TP/32

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2015
Ngày hiệu lực05/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2015/QĐ-UBND chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức biên chế Ban Quản lý dự án Ninh Bình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 27/2015/QĐ-UBND chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức biên chế Ban Quản lý dự án Ninh Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu27/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
       Người kýNguyễn Ngọc Thạch
       Ngày ban hành26/08/2015
       Ngày hiệu lực05/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 27/2015/QĐ-UBND chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức biên chế Ban Quản lý dự án Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2015/QĐ-UBND chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức biên chế Ban Quản lý dự án Ninh Bình

           • 26/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực