Quyết định 27/2015/QĐ-UBND

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND về Quy định mức thu, việc quản lý, sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND mức thu việc quản lý sử dụng lệ phí cấp biển số nhà Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 18/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 10/04/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2015/QĐ-UBND mức thu việc quản lý sử dụng lệ phí cấp biển số nhà Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2015/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 06 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU, VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP BIỂN SỐ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật T chc Hi đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 ca Bộ Tài chính hưng dẫn thc hin các quy định pháp lut v phí và l phí;

Căn cứ Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 ca Bộ Tài chính sa đổi, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 hưng dẫn thc hin các quy định pháp lut vphí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư s 156/2013/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2013 ca B Tài cnh hưng dn thi hành mt s điều ca Lut Quản lý thuế; Luật sa đổi, b sung mt s điều ca Luật Quản lý thuế và Ngh đnh s88/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính ph;

Căn cứ Thông tư s 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 ca B Tài chính hưng dn v phí và l phí thuc thẩm quyền quyết định ca Hi đng nhân dân tnh, thành ph trc thuc Trung ương;

Căn cứ Ngh quyết s 70/2014/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2014 ca Hội đồng nhân dân tnh v danh mc và khung mc thu, mc thu ti đa các loi phí, l phí trên đa bàn tnh Bình Thun;

Thc hin ý kiến ca Thưng trc Hội đng nhân dân tỉnh tại Công văn s 848/HĐND-KTXH ngày 30 tháng 6 năm 2015;

Theo đngh ca Giám đc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy đnh mc thu, việc quản , s dụng lệ phí cấp bin s nhà trên đa bàn tỉnh Bình Thun.

Điều 2. Quyết định này hiu lc thi hành sau 10 ngày k t ngày ký ban hành và thay thế Quyết định s73/2009/QĐ-UBND ngày 03/11/2009 ca UBND tỉnh v việc quy định chế đ thu, qun lý và sdụng lệ phí cp bin s nhà trên đa bàn tỉnh Bình Thun.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- BTài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (B Tư pháp);
- Tng trc Tnh ủy;
- Tng trc HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT và Ủy viên UBND tỉnh;
-y ban Mặt trận T quốc Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- NĐiều 3;
- Sở Tư pháp;
- Báo Bình Thun, Đài PTTH tnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu VT, ĐTQH, TH, Nghim Vi

TM.Y BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

QUY ĐỊNH

MỨC THU, VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP BIỂN SỐ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phm vi điu chỉnh

Quy định này quy định chi tiết mc thu, vic qun lý, s dng l phí cấp bin s nhà, bao gồm nhà mặt đưng, phố; nhà trong n, nhà trong ngách; căn h ca nhà chung cư trên địa bàn tnh Bình Thun.

Điều 2. Đối tưng np, tổ chc thu lệ phí

1. Đối tưng np lphí là ch shu nhà hoặc ngưi đi diện chs hu có trách nhim nộp l phí cấp bin s nhà. Trưng hp không xác định được ch shu thì người đang s dụng có tch nhiệm np l phí cấp bin s nhà.

2. T chc thu l phí là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thc hiện vic cấp biển s nhà theo quy định hiện hành (UBND xã, phưng, th trn).

Chương II

MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ THU

Điều 3. Mức thu lp

1. Cấp mi: 40.000 đng/bin s nhà.

2. Cấp li: 25.000 đng/bin s nhà.

Điều 4. Vic thu, np, qun lý và sử dụng lệ phí

1. Khon l phí cấp biển s nhà trên đa bàn tnh là khon thu thuc ngân sách nhà nước.

2. quan thu lphí np khon l phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, mc, tiểu mc tương ng ca Mc lc ngân sách hin hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5.

Các ni dung khác liên quan đến vic thu, nộp, qun lý, sdng, công khai và các ni dung khác chưa được quy định c th tại Quy định này được thc hin theo hưng dn ti Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 ca B Tài chính hưng dẫn thực hin các quy định pháp luật v phí và l phí; Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bsung Thông tư s63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002; Thông tư s156/2013/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2013 ca Bộ Tài cnh v vic hưng dn thi hành mt s điu ca Lut Quản lý thuế; Lut sửa đi, bsung mt sđiều ca Luật Quản lý thuế và Ngh định s 83/2013/-CP ngày 22/7/2013 ca Chính ph.

Điều 6.

Trong quá trình trin khai thc hin có phát sinh khó khăn, vưng mắc, các quan, đơn v phn ánh bng văn bn v UBND tỉnh (tng qua Sở Tài chính) để xem xét điều chnh, b sung./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2015
Ngày hiệu lực16/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2015/QĐ-UBND mức thu việc quản lý sử dụng lệ phí cấp biển số nhà Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 27/2015/QĐ-UBND mức thu việc quản lý sử dụng lệ phí cấp biển số nhà Bình Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu27/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýLê Tiến Phương
       Ngày ban hành06/07/2015
       Ngày hiệu lực16/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 27/2015/QĐ-UBND mức thu việc quản lý sử dụng lệ phí cấp biển số nhà Bình Thuận

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2015/QĐ-UBND mức thu việc quản lý sử dụng lệ phí cấp biển số nhà Bình Thuận