Quyết định 27/2015/QĐ-UBND

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND Quy định quản lý dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2015/QĐ-UBND quản lý dấu hiệu nhận biết đường dây cáp đường ống Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2015/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 23 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT CÁC LOẠI ĐƯỜNG DÂY, CÁP VÀ ĐƯỜNG ỐNG ĐƯỢC LẮP ĐẶT VÀO CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Công Thương - Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 160/TTr-SXD ngày 05 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Quyết định này sửa đổi một phần về màu sắc thẻ và màu chữ trên thẻ được quy định tại Điều 15, Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định sử dụng chung cột điện để treo, mắc cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT CÁC LOẠI ĐƯỜNG DÂY, CÁP VÀ ĐƯỜNG ỐNG ĐƯỢC LẮP ĐẶT VÀO CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về quản lý dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

2. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và các tổ chức cá nhân khác có liên quan phải tuân thủ nội dung của Quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Quy định chung về dấu hiệu nhận biết

1. Các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung dùng dấu hiệu nhận biết riêng của từng ngành.

2. Dấu hiệu nhận biết được thể hiện bằng thẻ có ký hiệu, màu sắc cho từng loại đường dây, cáp và đường ống.

3. Dấu hiệu nhận biết sử dụng thẻ để nhận biết đơn giản, dễ nhận biết, bền vững theo thời gian, chịu được các điều kiện thời tiết, môi trường khắc nghiệt, dễ dàng bố trí, lắp đặt, thay thế, bảo trì, sửa chữa và bảo đảm an toàn trong sử dụng.

4. Việc đánh dấu dấu hiệu nhận biết phải tuân thủ quy định tại Quy định này và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của từng chuyên ngành được áp dụng và không làm ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng khác.

Điều 3. Dấu hiệu nhận biết đường dây, cáp lắp đặt trên cột treo cáp (dây dẫn)

1. Đường dây, cáp lắp đặt trên cột treo cáp (dây dẫn):

a) Thẻ:

- Vật liệu làm thẻ: Tấm nhôm.

- Kích thước thẻ (dài x rộng): (80 x 60)mm.

- Màu sắc thẻ:

+ Màu đỏ để nhận biết đường dây, cáp điện lực và chiếu sáng công cộng.

+ Màu vàng để nhận biết đường dây, cáp viễn thông.

- Thông tin về tính chuyên ngành viết trên thẻ:

+ Đường dây, cáp điện lực thể hiện bằng chữ “ĐL”.

+ Đường dây, cáp chiếu sáng thể hiện bằng chữ “CS”.

+ Đường dây, cáp viễn thông thể hiện bằng chữ “VT”.

b) Chữ viết:

- Chữ in hoa.

- Màu chữ:

+ Màu vàng nhận biết màu chữ của đường dây, cáp điện lực và chiếu sáng công cộng.

+ Màu đỏ nhận biết màu chữ của đường dây, cáp viễn thông.

2. Vị trí lắp đặt thẻ: Thẻ nhận biết được gắn, treo trực tiếp trên dây dẫn.

Điều 4. Dấu hiệu nhận biết đường dây, cáp và đường ống lắp đặt trong cống cáp, hào và tuy nen kỹ thuật

1. Đường dây, cáp và đường ống lắp đặt trong cống cáp, hào và tuy nen kỹ thuật: Theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 3 của Quy định này.

2. Đường ống cấp nước, thoát nước, cấp năng lượng:

a) Thẻ:

- Vật liệu làm thẻ: Tấm nhôm.

- Kích thước thẻ (dài x rộng): (80 x 60)mm.

- Màu sắc nền thẻ:

+ Màu xanh lam để nhận biết đường ống cấp nước.

+ Màu trắng để nhận biết đường ống thoát nước.

+ Màu nâu để nhận biết đường ống cấp năng lượng.

- Thông tin về tính chuyên ngành viết trên thẻ:

+ Đường cấp nước thể hiện bằng chữ “CN”.

+ Đường thoát nước thể hiện bằng chữ “TN”.

+ Đường cấp năng lượng thể hiện bằng chữ “NL”.

b) Chữ viết:

- Chữ in hoa.

- Màu chữ:

+ Màu trắng để nhận biết đường ống cấp nước.

+ Màu tím để nhận biết đường ống thoát nước.

+ Màu trắng để nhận biết đường ống cấp năng lượng.

3. Vị trí lắp đặt thẻ: Thẻ được gắn trên đường dây, cáp, đường ống tại cạnh bể cáp, hố ga kỹ thuật và tại những vị trí chuyển hướng.

Điều 5. Dấu hiệu nhận biết đường dây, cáp và đường ống chôn ngầm

1. Đường dây, cáp và đường ống chôn ngầm dùng ký hiệu, màu sắc theo màu và ký hiệu sử dụng chung theo một thể thống nhất được in (đúc trực tiếp dấu hiệu nhận biết bằng chính vật liệu xây dựng chuyên ngành được đánh dấu phía trên của hệ thống chôn ngầm).

2. Đường dây, cáp và đường ống chôn ngầm dưới vỉa hè:

a) Thẻ:

- Vật liệu làm thẻ: Đúc bằng bê tông đá 1 x 2 mác 200.

- Kích thước thẻ (dài x rộng): (80 x 60)mm.

- Thông tin về tính chuyên ngành viết trên thẻ:

+ Đường dây, cáp điện lực thể hiện bằng chữ “ĐL”.

+ Đường dây, cáp chiếu sáng thể hiện bằng chữ “CS”.

+ Đường dây, cáp viễn thông thể hiện bằng chữ “VT”.

+ Đường ống cấp nước thể hiện bằng chữ “CN”.

+ Đường ống thoát nước thể hiện bằng chữ “TN”.

+ Đường ống cấp năng lượng thể hiện bằng chữ “NL”.

b) Chữ viết:

- Chữ in hoa, đúc chìm.

- Ký hiệu hướng: Nét kẻ theo chiều mũi tên rộng 8mm; độ đày nét chữ 8mm; chiều sâu đúc chìm 5mm.

c) Vị trí gắn trên vỉa hè:

- Đường dây, cáp điện lực; đường dây, cáp chiếu sáng: Khoảng 30m, bố trí 01 thẻ nhận biết và tại các vị trí chuyến hướng.

- Đường dây, cáp viễn thông; đường ống cấp nước; đường ống thoát nước; đường ống cấp năng lượng: Khoảng 100 mét, bố trí 01 thẻ nhận biết và tại các vị trí chuyển hướng.

3. Đường dây, cáp và đường ống chôn ngầm dưới lòng đường

a) Thẻ:

- Vật liệu làm thẻ: Tấm gang đúc.

- Kích thước thẻ (dài x rộng): (80 x 60)mm.

- Thông tin về tính chuyên ngành viết trên thẻ:

+ Đường dây, cáp điện lực thể hiện bằng chữ “ĐL”.

+ Đường dây, cáp chiếu sáng thể hiện bằng chữ “CS”.

+ Đường dây, cáp viễn thông thể hiện bằng chữ “VT”.

+ Đường ống cấp nước thể hiện bằng chữ “CN”.

+ Đường ống thoát nước thể hiện bằng chữ “TN”.

b) Chữ viết:

- Chữ in hoa, đúc chìm.

- Ký hiệu hướng: Nét kẻ theo chiều mũi tên rộng 8mm; độ dày nét chữ 8mm; chiều sâu đúc chìm 5mm.

c) Vị trí gắn thẻ: Thẻ được gắn trên đường dây, cáp, đường ống tại cạnh bể cáp, hố ga kỹ thuật và tại các vị trí chuyển hướng.

4. Ký hiệu về thông tin chuyển hướng áp dụng quy định tại Khoản 2, Điều 8 của Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLTT-BXD-BCT-BTTTT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

5. Các vị trí địa hình phức tạp đồng ruộng, đê sử dụng bằng: Băng, lưới, tấm cảnh báo, trụ, cọc, mốc định vị khi cần thiết nhưng phải phù hợp với tính chuyên ngành.

Điều 6. Dấu hiệu nhận biết đường dây, cáp và đường ống lắp đặt vào cầu, hầm giao thông

1. Đường dây, cáp và đường ống dùng ký hiệu, màu sắc theo màu và ký hiệu sử dụng loại màu thống nhất quy định tại Khoản 1, Điều 3 của Quy định này.

2. Vị trí lắp đặt: Thẻ được gắn trên đường dây, cáp, đường ống tại điểm đầu của cầu, hầm giao thông đến điểm cuối của cầu, hầm giao thông khoảng 30m.

Điều 7. Trách nhiệm đánh dấu và bảo trì dấu hiệu nhận biết

1. Chủ sở hữu đường dây, cáp và đường ống có trách nhiệm đánh dấu dấu hiệu nhận biết vào đường dây, cáp và đường ống do mình sở hữu.

2. Chủ sở hữu hoặc đơn vị được ủy quyền quản lý có trách nhiệm quản lý, bảo trì theo quy định của pháp luật.

3. Chủ sở hữu hoặc đơn vị được ủy quyền quản lý có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện việc kiểm tra đánh dấu và bảo trì dấu hiệu.

Chương II

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước

1. Sở Xây dựng

a) Là cơ quan đầu mối, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện Quy định này; đồng thời nghiên cứu, rà soát hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung các quy định có liên quan để phù hợp với Quy định này theo đúng quy định của pháp luật.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền quy định hoặc đề xuất tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý các vi phạm về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống theo Quy định này.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương

a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống theo Quy định này trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình.

b) Phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện kiểm tra và xử lý các vi phạm về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống theo Quy định này.

Điều 9. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

1. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nước sạch; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh điện lực; các doanh nghiệp kinh doanh viễn thông trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân khác liên quan có trách nhiệm quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.

2. Đánh dấu và quản lý, bảo trì dấu hiệu nhận biết về đường dây, cáp và đường ống do mình sở hữu.

3. Báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước các cấp khi có yêu cầu.

Điều 10. Xử lý chuyển tiếp

1. Tất cả các dấu hiệu nhận biết của đường dây, cáp và đường ống đã lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trước khi Quy định này có hiệu lực được giữ nguyên. Các dấu hiệu nhận biết hiện hữu không phù hợp với Quy định này phải thay thế khi sửa chữa, cải tạo và nâng cấp đường dây, cáp và đường ống hoặc được thay thế từng bước theo kế hoạch hàng năm về bảo trì đường dây, cáp và đường ống lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

2. Kể từ ngày Quy định này có hiệu lực, việc lắp đặt mới đường dây, cáp và đường ống lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung phải tuân thủ những quy định của Quy định này./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/2015
Ngày hiệu lực02/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2015/QĐ-UBND quản lý dấu hiệu nhận biết đường dây cáp đường ống Bạc Liêu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 27/2015/QĐ-UBND quản lý dấu hiệu nhận biết đường dây cáp đường ống Bạc Liêu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu27/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
       Người kýLê Minh Chiến
       Ngày ban hành23/12/2015
       Ngày hiệu lực02/01/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 27/2015/QĐ-UBND quản lý dấu hiệu nhận biết đường dây cáp đường ống Bạc Liêu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2015/QĐ-UBND quản lý dấu hiệu nhận biết đường dây cáp đường ống Bạc Liêu

           • 23/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực