Quyết định 27/2015/QĐ-UBND

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2015/QĐ-UBND tư vấn phản biện giám định xã hội liên hiệp khoa học kỹ thuật Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2015/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BTC ngày 29 tháng 1 năm 2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

Theo đề nghị của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 100/2003/QĐ-UB ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND các quận huyện, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

 

Nơi nhận:
- Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy, TT HĐND TP;
- CT và các PCT UBND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố ĐN;
- VP UBND thành phố ; Sở Tư pháp;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện;
- Báo Đà Nẵng, Đài PTTH Đà Nẵng;
- TT Tin học - Công báo, Phòng NCPC,
- Lưu: VT, HC-TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

QUY ĐỊNH

VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 27/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng đối với các vấn đề về chủ trương, chính sách quan trọng và những chương trình, dự án lớn về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa và các vấn đề xã hội khác, về chính sách xây dựng đội ngũ trí thức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Liên hiệp Hội Đà Nẵng) và các Hội thành viên thuộc Liên hiệp Hội Đà Nẵng, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 2. Những quy định chung

1. Tư vấn là hoạt động cung cấp tri thức, kinh nghiệm, thông tin, tư liệu cùng với sự phân tích, đánh giá, kiến nghị cho cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền.

2. Phản biện là hoạt động đưa ra nhận xét, đánh giá, phê bình và các khuyến nghị về sự phù hợp của nội dung đề án với mục tiêu và các điều kiện đã quy định hoặc thực trạng đặt ra.

3. Giám định là hoạt động xác định tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi của đề án hoặc một vấn đề, một sự việc cụ thể.

4. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định của Liên hiệp Hội Đà Nẵng và các Hội thành viên là hoạt động mang tính xã hội (gọi chung là tư vấn, phản biện và giám định xã hội), độc lập khách quan, không vì mục đích lợi nhuận.

5. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội phải tuân thủ các quy định của pháp luật, có cơ sở khoa học, thực tiễn, đảm bảo tính trung thực, khách quan, chính xác và hiệu quả.

6. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội không thay thế công việc tư vấn, thẩm định, giám định của các cơ quan quản lý có thẩm quyền và các tổ chức tư vấn hoạt động theo quy định của pháp luật.

7. Liên hiệp Hội Đà Nẵng và các Hội thành viên có nhiệm vụ tổ chức tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội góp phần vào việc hoạch định chính sách, pháp luật, quyết định các chương trình, dự án, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Điều 3. Loại đề án lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Đề án cần tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Đà Nẵng và các Hội thành viên bao gồm:

a) Các chương trình, dự án lớn, chủ trương quan trọng của thành phố liên quan đến khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa và các vấn đề xã hội khác, xây dựng đội ngũ trí thức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

b) Phần các nội dung về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa và các vấn đề xã hội khác, xây dựng đội ngũ trí thức trong các đề án sau đây:

- Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội hoặc các quy hoạch chuyên đề của thành phố; của các Sở ngành và các quận, huyện trong thành phố.

- Các chính sách, chương trình, dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học (cấp thành phố) về phát triển các ngành, các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Đề án do các cơ quan Trung ương, các cơ quan của Đảng, chính quyền ở thành phố đặt hàng cho Liên hiệp Hội Đà Nẵng và các Hội thành viên thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

3. Đề xuất tư vấn, phản biện, giám định xã hội:

a) Các dự án, chính sách, quy hoạch khác không thuộc Khoản 1, Khoản 2 của Điều này xét thấy có ảnh hưởng lớn, phức tạp liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố, Liên hiệp Hội Đà Nẵng có thể đề xuất các cấp có thẩm quyền để tổ chức tư vấn, phản biện các đề án.

b) Đối với các đề án do các cơ quan Trung ương quyết định triển khai trên địa bàn thành phố, khi xét thấy cần thiết thì Liên hiệp Hội Đà Nẵng với tư cách độc lập có thể phối hợp hoặc đề xuất với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng kiến nghị cơ quan Trung ương có thẩm quyền, giải quyết những vấn đề có liên quan phát hiện trong quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 4. Hình thức thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Đà Nẵng được tổ chức dưới các hình thức sau:

1. Tọa đàm tư vấn, phản biện và giám định xã hội là hình thức họp nhóm các chuyên gia để cùng trao đổi về một hoặc một số vấn đề theo đề nghị của các cơ quan của Đảng và Nhà nước hoặc do lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, Liên hiệp Hội địa phương quyết định.

2. Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội là hình thức họp rộng rãi để trao đổi ý kiến nhằm mục đích đưa ra báo cáo tổng hợp kết quả về một hoặc một số vấn đề.

3. Đề tài tư vấn, phản biện và giám định xã hội là hình thức tổ chức nghiên cứu các vấn đề để đưa ra các kết luận, kiến nghị phục vụ cho việc tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Đề tài tư vấn, phản biện và giám định xã hội có thời gian thực hiện không quá 12 tháng. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề tài quyết định gia hạn thời gian thực hiện đề tài, nhưng không quá 6 tháng kể từ thời điểm kết thúc thời gian thực hiện theo hợp đồng đã ký.

4. Đề án tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội bao gồm nhiều đề tài tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm nghiên cứu các vấn đề có quy mô lớn, đa ngành, đa lĩnh vực. Đề án tư vấn, phản biện và giám định xã hội có thời gian thực hiện không quá 24 tháng. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án quyết định kéo dài thời gian thực hiện đề án nhưng không quá 12 tháng kể từ thời điểm kết thúc thời gian thực hiện theo hợp đồng đã ký.

Điều 5. Mức độ thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Đà Nẵng được thực hiện theo các mức độ từ đơn giản đến phức tạp, bao gồm:

1. Chia sẻ thông tin, phương pháp tiếp cận, nghiên cứu đề án, nguồn tư liệu, nguồn chuyên gia và các nguồn khác

2. Phân tích, nghiên cứu, đánh giá và đưa ra các ý kiến nhận xét, bình luận hoặc kiến nghị hướng nghiên cứu nhằm góp phần xây dựng, hoàn thiện hoặc bổ sung, sửa đổi từng phần một đề án.

3. Phân tích, đánh giá, nghiên cứu toàn diện và đưa ra kiến nghị cụ thể về giải pháp hoặc phương án bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế toàn bộ một đề án.

Điều 6. Yêu cầu về nội dung báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Có cơ sở khoa học, thực tiễn, độc lập, khách quan nhằm giúp các cơ quan được tư vấn, phản biện và giám định xã hội có thêm thông tin và căn cứ trong việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án.

2. Đề xuất những giải pháp, kiến nghị góp phần bảo đảm tính khả thi của đề án.

Điều 7. Thủ tục, thời gian lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Đối với các đề án quy định tại Khoản 1, Điều 3 của quy định này thì các cơ quan chủ trì đề án ở địa phương lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Đà Nẵng. Thủ tục, thời gian thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Đà Nẵng thực hiện theo hợp đồng và những quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

2. Đối với các đề án quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 3 của quy định này, về thủ tục và thời gian lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội thực hiện theo yêu cầu của cơ quan đặt hàng hoặc của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề xuất tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân, khi xây dựng các đề án, dự án thuộc các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 3 của quy định này phải đề nghị Liên hiệp hội Đà Nẵng thực hiện việc tư vấn, phản biện và giám định xã hội trước khi trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

2. Đối với đề án quy định tại Khoản 3, Điều 3 của quy định này, tùy theo khả năng cụ thể, cơ quan chủ trì đề án hoặc cấp có thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp Hội Đà Nẵng và các Hội thành viên thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

3. Cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tư liệu cần thiết, bảo đảm các điều kiện về thời gian, kinh phí và sử dụng cơ sở vật chất (trên cơ sở thỏa thuận trước) cho Liên hiệp Hội Đà Nẵng hoặc các Hội thành viên thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

4. Tiếp nhận, nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất trong văn bản tư vấn, phản biện và giám định xã hội để hoàn thiện đề án; trả lời các ý kiến không tán thành.

5. Tập hợp báo cáo kết quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong hồ sơ đề án khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Điều 9. Trách nhiệm của Liên hiệp Hội Đà Nẵng và các Hội thành viên

1. Hằng năm Liên hiệp Hội Đà Nẵng phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện xác định các đề án cần thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt để thực hiện. Đồng thời, Liên hiệp Hội Đà Nẵng quan hệ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài thành phố để hợp đồng thực hiện công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội .

2. Tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản pháp quy về công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

3. Tổ chức triển khai tư vấn, phản biện và giám định xã hội khi có yêu cầu. Tập hợp các chuyên gia đầu ngành, chuyên gia giỏi trong và ngoài Liên hiệp Hội Đà Nẵng, am hiểu tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, lĩnh vực chuyên môn được yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội với chất lượng cao.

4. Thực hiện đúng yêu cầu về nội dung, thời gian gửi báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 của quy định này.

5. Quản lý, bảo mật các hồ sơ, tư liệu của đề án được cung cấp theo quy định, hoàn trả các phương tiện kỹ thuật nếu được giao sử dụng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

6. Hỗ trợ việc đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho cán bộ, chuyên gia của các Hội thành viên; xây dựng cơ sở dữ liệu về các văn bản pháp quy, các chính sách, quy hoạch… của thành phố, phục vụ cho công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Điều 10. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan

1. Phối hợp với Liên hiệp Hội Đà Nẵng trong việc thống nhất về các đề án cần tư vấn, phản biện và giám định xã hội và trong quá trình Liên hiệp hội thực hiện nhiệm vụ.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố phối hợp với Liên hiệp Hội Đà Nẵng xác định, trình UBND thành phố danh mục các đề án và kế hoạch thực hiện công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu công việc.

3. Sở Tài chính thành phố phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, bố trí kinh phí cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội hằng năm hoặc đột xuất.

Điều 11. Cơ chế tài chính

1. Nguồn kinh phí cho các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

a) Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước thường xuyên hằng năm của Liên hiệp Hội Đà Nẵng.

b) Kinh phí thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội do các tổ chức, cá nhân đặt hàng trên cơ sở hợp đồng theo quy định của pháp luật.

c) Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Lập dự toán, phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước

a) Hằng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán, căn cứ vào nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội đã được phê duyệt, Liên hiệp Hội Đà Nẵng xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp trong dự toán chi ngân sách địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân phê duyệt để thực hiện.

b) Căn cứ vào dự toán chi ngân sách thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Tài chính thành phố thông báo dự toán cho Liên hiệp Hội Đà Nẵng triển khai thực hiện.

c) Nội dung và mức chi hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; quy trình giải ngân, quyết toán kinh phí bố trí cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội hằng năm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2015/TT-BTC ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính.

d) Đối với các đề án đã có bố trí kinh phí cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội thì thực hiện theo nội dung và kinh phí được phê duyệt của đề án.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Liên hiệp Hội Đà Nẵng chịu trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện quy định này.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, tổ chức kịp thời phản ảnh về Liên hiệp Hội Đà Nẵng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2015
Ngày hiệu lực03/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2015/QĐ-UBND tư vấn phản biện giám định xã hội liên hiệp khoa học kỹ thuật Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 27/2015/QĐ-UBND tư vấn phản biện giám định xã hội liên hiệp khoa học kỹ thuật Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu27/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người ký***
       Ngày ban hành23/09/2015
       Ngày hiệu lực03/10/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 27/2015/QĐ-UBND tư vấn phản biện giám định xã hội liên hiệp khoa học kỹ thuật Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2015/QĐ-UBND tư vấn phản biện giám định xã hội liên hiệp khoa học kỹ thuật Đà Nẵng

           • 23/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực