Quyết định 27/2017/QĐ-UBND

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung giá đất ở tại Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2017/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung giá đất ở tại Bảng giá đất 05 năm Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2017/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 01 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG GIÁ ĐẤT TẠI BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT 05 NĂM (2015 - 2019) TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THỦY TRIỀU, HUYỆN THỦY NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 87/2016/TTLT-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 2970/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về bng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019);

Thực hiện ý kiến của Hội đồng nhân dân thành phố tại Công văn số 216/HĐND-CTHĐND ngày 15/11/2017 về việc bổ sung Bảng giá các loại đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 809/TTr-STN&MT ngày 30/11/2017; Văn bản số 454/HĐTĐBGĐ-TB ngày 09/5/2017, số 491/HĐTĐBGĐ-TB ngày 30/11/2017 của Hội đồng thẩm định bảng giá đất thành phố; Báo cáo thẩm định số 68/BCTĐ-STP ngày 21/11/2017 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung giá đất ở tại Bng giá các loại đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên (Bảng 6.7 ban hành kèm theo Quyết định số 2970/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố), cụ thể như sau:

Đơn vị: 1000 đồng

STT

Tên đơn vị hành chính

Giá đất

Giá đất thương mại dịch vụ

Giá đất sn xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất TMDV

VT1

VT2

VT3

VT1

VT2

VT3

VT1

VT2

VT3

30

Xã Thủy Triều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.10

Đảo Vũ Yên

300

 

 

180

 

 

150

 

 

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/12/2017.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan chủ động giải quyết, hướng dẫn thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân thành phố xem xét, quyết định.

3. Các nội dung khác tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2970/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014, số 01/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019) vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thủy Triều, các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Các bộ: TN&MT, TC, XD, TP;
- Cục KTVBQPPL Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐNDTP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Đoàn Đại biểu QHTPHP;.
- Các Sở, Ban, ngành TP;
- UBND huyện TN;
- Website Chính phủ;
- Cổng thông t
in điện tử TP;
- Báo HP, Đ
ài PTTHHP, Báo ANHP;
- CVP, các PCVP UBNDTP;
- Các CVUBNDTP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2017
Ngày hiệu lực11/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2017/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung giá đất ở tại Bảng giá đất 05 năm Hải Phòng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 27/2017/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung giá đất ở tại Bảng giá đất 05 năm Hải Phòng
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu27/2017/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
     Người kýPhạm Văn Hà
     Ngày ban hành01/12/2017
     Ngày hiệu lực11/12/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 27/2017/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung giá đất ở tại Bảng giá đất 05 năm Hải Phòng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2017/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung giá đất ở tại Bảng giá đất 05 năm Hải Phòng

         • 01/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực