Quyết định 27/2018/QĐ-UBND

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Quyết định 15/2016/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2018/QĐ-UBND sửa đổi 15/2016/QĐ-UBND dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2018/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2016/QĐ-UBND NGÀY 28/4/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 37/TTr-STTTT ngày 29/6/2018; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 273/BC-STP ngày 29/6/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 như sau:

“1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định việc quản lý và áp dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (sau đây gọi tắt là DVC mức độ 3) trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh (http://dichvucong.hatinh.gov.vn) và Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh”.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 như sau:

“3. Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Cổng thông tin DVC):

Là địa chỉ giao dịch điện tử (qua mạng Internet) chung nhất của hệ thống DVC trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh, cho phép liên thông với DVC của các cơ quan trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia; địa chỉ truy cập là http://dichvucong.hatinh.gov.vn. Tất cả các hệ thống DVC mức độ 3 của các cơ quan trên địa bàn tỉnh đều phải tích hợp vào Cổng thông tin DVC.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3. Nguyên tắc và yêu cầu cung cấp DVC trực tuyến

1. Nguyên tắc cung cấp DVC trực tuyến:

a) Toàn bộ thông tin của bộ thủ tục hành chính hiện hành, áp dụng trong toàn tỉnh phải được cập nhật, công khai đầy đủ, kịp thời lên Cổng thông tin DVC.

b) Các cơ quan phải tuân thủ quy trình, tiến độ, thời gian thụ lý và trả kết quả đúng theo phân kỳ thời gian giải quyết đối với các thủ tục hành chính có hồ sơ nộp qua Cổng thông tin DVC.

c) Quy trình thực hiện DVC trực tuyến bảo đảm tính ổn định, an toàn, hiệu lực, hiệu quả và giá trị pháp lý.

2. Yêu cầu cung cấp DVC trực tuyến:

Yêu cầu cung cấp DVC trực tuyến được áp dụng theo quy định tại các Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT).”

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 4 như sau:

“5. Trách nhiệm cập nhật, quản trị nội dung bộ thủ tục hành chính

a) Cập nhật, quản trị nội dung bộ thủ tục hành chính:

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, quản lý và cập nhật bộ thủ tục hành chính (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) vào cơ sở dữ liệu quản lý thủ tục hành chính trên Cổng thông tin DVC ngay sau khi được UBND tỉnh công bố.

- Các cơ quan có trách nhiệm thực hiện liên kết, hiển thị nội dung bộ thủ tục hành chính của tỉnh từ Cổng thông tin DVC trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để công khai, cung cấp cho người dân.

b) Công bố, cập nhật danh sách DVC mức độ 3 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh:

- Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm xác định, công bố mức độ và cập nhật danh sách DVC mức độ 3 vào Chuyên mục “DVC trực tuyến” trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Các cơ quan chịu trách nhiệm cập nhật, quản lý nội dung cung cấp DVC mức độ 3 theo Điều 17 Quy chế này.”

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 như sau:

“1. Các tổ chức, cá nhân ở bất kỳ địa điểm nào, nếu có máy tính kết nối internet đều có khả năng tham gia DVC mức độ 3 bằng cách truy cập vào Cổng thông tin DVC của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.hatinh.gov.vn hoặc truy cập vào chuyên mục “DVC trực tuyến” tại Cổng thông tin điện tử của tỉnh hoặc Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan có cung cấp DVC mức độ 3. Sau khi truy cập, hệ thống sẽ hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thực hiện.”

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:

“Điều 14. Chế độ báo cáo

Các cơ quan quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 1 Quy chế này có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý và năm với Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) về tình hình, kết quả thực hiện DVC trực tuyến của đơn vị mình trước ngày 05 của tháng cuối quý.”

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau:

“Điều 15. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thực hiện cung cấp DVC trực tuyến.

2. Hỗ trợ các cơ quan liên kết, tích hợp các DVC trực tuyến lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

3. Phối hợp với đơn vị quản trị Cổng thông tin DVC hỗ trợ kỹ thuật, giúp các cơ quan khai báo quy trình cung cấp, sử dụng các DVC trực tuyến phù hợp với cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của từng cơ quan.

4. Hướng dẫn bộ phận quản trị hệ thống DVC trực tuyến tại các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản trị, vận hành hệ thống và các chức năng quản trị khác; hỗ trợ đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống DVC trực tuyến của các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

5. Tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp bảo đảm hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT .

6. Chủ trì và phối hợp đơn vị quản trị Cổng thông tin DVC tổng hợp thông tin phản hồi từ các tổ chức, cá nhân sử dụng hệ thống DVC trực tuyến; các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan cung cấp DVC trực tuyến, trình Ủy ban nhân dân tỉnh hướng khắc phục, cải tiến nhằm nâng cao chất lượng của hệ thống DVC trực tuyến. Khi hệ thống DVC trực tuyến xảy ra sự cố, chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời khắc phục trong phạm vi thẩm quyền và khả năng của mình.

7. Nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh kế hoạch đảm bảo cơ sở hạ tầng, các biện pháp kỹ thuật, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho việc cung cấp DVC trực tuyến của các cơ quan.

8. Kiểm tra, đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động DVC trực tuyến của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã.

9. Thực hiện tổng hợp, đánh giá và báo cáo định kỳ hàng quý và năm với Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện cung cấp DVC trực tuyến trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.”

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau:

“Điều 17. Trách nhiệm của các cơ quan cung cấp DVC trực tuyến

1. Chủ động tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm hiệu quả sử dụng DVC trực tuyến theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT .

2. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế này, đồng thời khuyến khích xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế nội bộ về cung cấp DVC trực tuyến của cơ quan để nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp DVC trực tuyến mức độ cao; bảo đảm tỷ lệ hồ sơ phát sinh trên hệ thống DVC trực tuyến mức độ cao đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính hàng năm của tỉnh.

3. Kịp thời cập nhật và hướng dẫn những thay đổi về thành phần hồ sơ, biểu mẫu, thủ tục hành chính trên hệ thống cung cấp DVC trực tuyến của cơ quan mình.

4. Quản lý và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân bao gồm: Thông tin tài khoản đăng ký (nếu có), thông tin khai báo khi thực hiện nộp hồ sơ, thông tin hồ sơ và thông tin kinh doanh; chỉ được phép cung cấp, chia sẻ cho bên thứ 3 có thẩm quyền trong trường hợp phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Bố trí công chức, viên chức thường trực tiếp nhận hồ sơ điện tử do các tổ chức, cá nhân gửi trực tuyến bằng hệ thống DVC trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan vào các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết theo quy định).

6. Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật, máy móc phù hợp, tương thích để hệ thống cung cấp DVC trực tuyến hoạt động thông suốt.

7. Khi xảy ra sự cố đối với hệ thống cung cấp DVC trực tuyến phải thông báo ngay cho Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh để được hỗ trợ và khắc phục kịp thời.

8. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp DVC trực tuyến thuộc đơn vị mình quản lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03/8/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT của tỉnh;
- Trung tâm CB-TH, VP UBND tỉnh;
- Trung tâm HCC tỉnh, cấp huyện;
- Website Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, KSTT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2018
Ngày hiệu lực03/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2018/QĐ-UBND sửa đổi 15/2016/QĐ-UBND dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Hà Tĩnh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 27/2018/QĐ-UBND sửa đổi 15/2016/QĐ-UBND dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu27/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýĐặng Quốc Vinh
       Ngày ban hành23/07/2018
       Ngày hiệu lực03/08/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 27/2018/QĐ-UBND sửa đổi 15/2016/QĐ-UBND dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2018/QĐ-UBND sửa đổi 15/2016/QĐ-UBND dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Hà Tĩnh

           • 23/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực