Quyết định 27/2019/QĐ-UBND

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND về sửa đổi Khoản 5 Điều 4 Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 08/2018/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 5 Điều 4 Quyết định 08/2018/QĐ-UBND Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2019/QĐ-UBND

Qung Ngãi, ngày 07 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 5 ĐIỀU 4 QUY CHẾ TỔ CHỨC LỄ TANG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHI TỪ TRẦN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2018/QĐ-UBND NGÀY 05 THÁNG 3 NĂM 2018 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cLuật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về tchức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức;

Theo đề nghị ca Giám đốc SNội vụ tại Công văn số 1930/SNV-TCBC&TCPCP ngày 27 tháng 9 năm 2019 và ý kiến thẩm định ca Giám đốc Sở Tư pháp ti Báo cáo số 133/BC-STP ngày 16 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 4 Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

“5. Trường hợp các đi tượng ttrần đã được an táng tại Nghĩa trang dành cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh (xã Nghĩa Thuận, huyện Tư nghĩa) được quy định tại Điều 5 khoản 1 Điều 17 của Quy chế này thì người vợ hoặc người chồng ca các đi tượng trên dù không đủ tiêu chun an táng tại Nghĩa trang dành cho cán bộ nh đạo chủ chốt của tỉnh nhưng nếu có nguyện vọng, khi từ trn cũng được an táng theo cùng chng hoặc vợ ti Nghĩa trang dành cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Đi với trường hợp cán bộ và bộ đội miền Nam tập kết ra miền Bắc từ năm 1945, đã có vợ, có chồng miền Nam mà ly vợ, ly chồng ở miền Bắc, thuộc các đối tượng quy định ti Điu 5 và khoản 1 Điu 17 Quy chế này, khi từ trần được an táng tại Nghĩa trang dành cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, thì người vợ hoặc người chng của các đối tượng trên khi từ trn nếu có nguyện vọng an táng theo cùng chồng hoặc vợ tại Nghĩa trang dành cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tnh thì do Thường trực Tỉnh ủy quyết định từng trường hợp cụ thể".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các S: Nội vụ, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Ththao và Du lịch; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng: Bộ Chhuy Quân sự tnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh; Thủ trưởng các s, ban, ngành tnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành ph; Chủ tịch UBND các xã, phường thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế (Bộ Nội vụ);
-
Cục Kim tra văn bn QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tnh y (báo cáo);
-
Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban Tổ chức Tnh ủy;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Báo Qung Ngãi, Đài PT-TH Quảng Ngãi; Thường trực HĐND các huyện, thành ph;
-
VPUB: PCVP (NC), KGVX, CBTH;
- Lưu: VT, NC. Vi606.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2019
Ngày hiệu lực20/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 5 Điều 4 Quyết định 08/2018/QĐ-UBND Quảng Ngãi


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 27/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 5 Điều 4 Quyết định 08/2018/QĐ-UBND Quảng Ngãi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu27/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýTrần Ngọc Căng
       Ngày ban hành07/10/2019
       Ngày hiệu lực20/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 27/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 5 Điều 4 Quyết định 08/2018/QĐ-UBND Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 5 Điều 4 Quyết định 08/2018/QĐ-UBND Quảng Ngãi

           • 07/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực