Quyết định 27/2019/QĐ-UBND

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 3 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 13/2017/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2017/QĐ-UBND Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2019/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 23 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI BỔ SUNG KHOẢN 2, KHOẢN 3, KHOẢN 4 ĐIỀU 3 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 13/2017/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Để thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 181/TTr-SYT ngày 27 tháng 6 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định 13/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế:

a) Văn phòng Sở;

b) Thanh tra Sở;

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

d) Phòng Nghiệp vụ;

đ) Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân;

e) Phòng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

3. Chi cục trực thuộc Sở Y tế: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh.

Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và cơ cấu tổ chức của Chi cục có không quá 02 phòng.

4. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế

a) Lĩnh vực khám chữa bệnh, phục hồi chức năng:

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh;

Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh;

Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Tây Ninh;

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh.

b) Lĩnh vực y tế dự phòng:

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh;

Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tỉnh Tây Ninh.

c) Lĩnh vực kiểm nghiệm: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Tây Ninh.

d) Lĩnh vực Pháp y: Trung tâm Pháp y tỉnh Tây Ninh.

đ) Lĩnh vực Giám định Y khoa: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Tây Ninh.

e) Lĩnh vực đào tạo: Trường Trung cấp Y tế tỉnh Tây Ninh.

g) Trung tâm Y tế tuyến huyện:

Trung tâm Y tế thành phố Tây Ninh;

Trung tâm Y tế huyện Hòa Thành;

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành;

Trung tâm Y tế huyện Tân Biên;

Trung tâm Y tế huyện Tân Châu;

Trung tâm Y tế huyện Dương Minh Châu;

Trung tâm Y tế huyện Trảng Bàng;

Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu;

Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu.

Đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện, thành phố: 95 Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện, thành phố.

Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế và các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện, thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở và kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2019.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ
Y tế;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều
3;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu:VT, VP.ĐĐQH,HĐND
&UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2019
Ngày hiệu lực02/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(02/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2017/QĐ-UBND Tây Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 27/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2017/QĐ-UBND Tây Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu27/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýPhạm Văn Tân
       Ngày ban hành23/07/2019
       Ngày hiệu lực02/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtTháng trước
       (02/08/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 27/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2017/QĐ-UBND Tây Ninh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2017/QĐ-UBND Tây Ninh

        • 23/07/2019

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 02/08/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực