Quyết định 27/2020/QĐ-UBND

Quyết định 27/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2013/QĐ-UBND quy định về chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2013/QĐ-UBND hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2020/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2013/QĐ-UBND NGÀY 19/8/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CỦA TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2128/TTr-SKHĐT-XTĐT, ngày 26/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long.

Lý do: Không còn phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoch và Đầu tư;
- Cục KTVBQPPL (Bộ T
ư pháp);
- TT. TU, HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh VL;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Phòng NC, TT Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, 5.04.05.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2020
Ngày hiệu lực25/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tuần trước
(01/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2013/QĐ-UBND hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 27/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2013/QĐ-UBND hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu27/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLê Quang Trung
        Ngày ban hành14/09/2020
        Ngày hiệu lực25/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tuần trước
        (01/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 27/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2013/QĐ-UBND hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Long

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2013/QĐ-UBND hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Long

              • 14/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực