Quyết định 27/2020/QĐ-UBND

Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn huyện Phú Thiện và huyện la Pa, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thủy lợi sản xuất và cung cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2020/QĐ-UBND giá nước sạch sinh hoạt huyện Phú Thiện huyện la Pa Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2020/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 03 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IA PA VÀ HUYỆN PHÚ THIỆN, DO CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI GIA LAI SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 338/TTr-STC ngày 14 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn huyện Phú Thiện và huyện la Pa, tỉnh Gia Lai.

2. Đối tượng áp dụng

a) Hộ gia đình sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt.

b) Đơn vị cấp nước.

c) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn huyện la Pa và huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

1. Giá nước sạch sinh hoạt áp dụng đối với hộ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số: 4.281 đồng/m3

2. Giá nước sạch sinh hoạt đối với các hộ gia đình khác

a) Mức từ 1-10 m3 đầu tiên (hộ/tháng): 5.708đồng/m3

b) Mức từ trên 10-20 m3 tiếp theo (hộ/tháng): 7.136đồng/m3

c) Mức từ trên 20-30 m3 tiếp theo (hộ/tháng): 7.421đồng/m3

d) Mức trên 30 m3 (hộ/tháng): 7.849đồng/m3

3. Giá nước sạch sinh hoạt quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng và các loại phí theo quy định pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2020.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Đơn vị cấp nước thực hiện giá nước sạch sinh hoạt đúng quy định tại Quyết định này.

2. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện và Ủy ban nhân dân huyện la Pa kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện giá nước sạch sinh hoạt đúng theo quy định tại quyết định này và quy định của pháp luật.

3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện la Pa; Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Vụ Pháp chế Bộ Tài chính (b/c);
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng TTĐT tỉnh Gia Lai;
- Lưu: VT, CNXD, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Tiến Đông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2020
Ngày hiệu lực15/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(05/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2020/QĐ-UBND giá nước sạch sinh hoạt huyện Phú Thiện huyện la Pa Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 27/2020/QĐ-UBND giá nước sạch sinh hoạt huyện Phú Thiện huyện la Pa Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu27/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýĐỗ Tiến Đông
        Ngày ban hành03/11/2020
        Ngày hiệu lực15/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (05/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 27/2020/QĐ-UBND giá nước sạch sinh hoạt huyện Phú Thiện huyện la Pa Gia Lai

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2020/QĐ-UBND giá nước sạch sinh hoạt huyện Phú Thiện huyện la Pa Gia Lai

              • 03/11/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/11/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực