Quyết định 27/2023/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2015/QĐ-UBND Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2023/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2015/QĐ-UBND NGÀY 06/8/2015 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN, PHÂN CẤP PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 216/TTr-STC ngày 12/5/2023 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 134/BC-STP ngày 11/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của UBND tỉnh về việc ủy quyền, phân cấp phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2023.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Y tế, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH;
- UB MTTQVN tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTTHCB, K17.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Anh Tuấn

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2023/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2023/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2015/QĐ-UBND Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 27/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2015/QĐ-UBND Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu27/2023/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýPhạm Anh Tuấn
        Ngày ban hành25/05/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 27/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2015/QĐ-UBND Bình Định

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2015/QĐ-UBND Bình Định

              • 25/05/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực