Quyết định 27/QĐ-BTCĐHDTTS

Quyết định 27/QĐ-BTCĐHDTTS năm 2010 phê duyệt Kế hoạch Hội thảo quốc gia “Cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam và chính sách đại đoàn kết dân tộc" do Trưởng Ban tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 27/QĐ-BTCĐHDTTS phê duyệt Kế hoạch Hội thảo quốc gia


BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 27/QĐ-BTCĐHDTTS

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HỘI THẢO “CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM VÀ CHÍNH SÁCH ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC”

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-BCĐĐHDTTS ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Theo đề nghị của Tiểu Ban Nội dung và Văn kiện,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Hội thảo quốc gia “Cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam và chính sách đại đoàn kết dân tộc” kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Điều 3. Ủy ban Dân tộc, Tiểu Ban Nội dung và Văn kiện và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Trưởng Ban Tổ chức ĐHDTTS (để báo cáo);
- Lưu: Văn thư.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ NHIỆM THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN DÂN TỘC
Bế Trường Thành

 

KẾ HOẠCH

HỘI THẢO QUỐC GIA
(Kèm theo Quyết định số 27/QĐ-BTCĐHDTTS ngày 8 tháng 4 năm 2010 của Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam)

1. Tên Hội thảo: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM VÀ CHÍNH SÁCH ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

2. Mục đích, yêu cầu của Hội thảo

- Hội thảo là diễn đàn giao lưu, trao đổi giữa các nhà nghiên cứu chính sách và nhà quản lý về công tác dân tộc; khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách đại đoàn kết dân tộc trong suốt các thời kỳ cách mạng, rút ra những bài học kinh nghiệm trong giải quyết các vấn đề dân tộc và thực hiện công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước. Thông qua các chuyên đề trong Hội thảo khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, trong công cuộc đổi mới xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

- Hội thảo là một trong các hoạt động tiến tới Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc.

3. Nội dung Hội thảo

- Báo cáo chính (đề dẫn) với chủ đề: “Cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam và chính sách đại đoàn kết dân tộc”.

- 5 Nhóm vấn đề, mỗi nhóm 2 chuyên đề:

1) Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta.

+ Chuyên đề 1:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách đoàn kết các dân tộc (đ/c Hà Văn Núi, Phó Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam).  

+ Chuyên đề 2:

Đặc điểm cơ bản của cộng đồng các dân tộc Việt Nam là cơ sở hoạch định chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta (GS. Khổng Diễn, nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc học)

2) Phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an ninh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

+ Chuyên đề 1:

Phát triển nông lâm nghiệp, thực hiện định canh, định cư ở miền núi, vùng cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số (đ/c Hứa Đức Nhị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT - Thành viên UBDT)

+ Chuyên đề 2:

Thực hiện xóa đói giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn ở nước ta (đ/c Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành viên UBDT)

3) Bảo tồn gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc ở nước ta.

+ Chuyên đề 1:

Tăng cường quản lý Nhà nước và mở rộng xã hội hóa việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số (đ/c Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên UBDT).  

+ Chuyên đề 2:

Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển về văn hóa ở quốc gia đa dân tộc Việt Nam. (GS. Ngô Đức Thịnh, Viện trưởng Viện Văn hóa dân gian, Viện Khoa học xã hội Việt Nam)

4) Công tác giáo dục đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, trí thức người dân tộc và nâng cao dân trí vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

+ Chuyên đề 1:

Công tác giáo dục đào tạo (hệ thống trường phổ thông DTNT, bán trú dân nuôi, dự bị đại học, chính sách cử tuyển) đối với học sinh người dân tộc thiểu số (đ/c Nguyễn Thị Nghĩa Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Thành viên UBDT).  

+ Chuyên đề 2:

Chính sách đào tạo và sử dụng cán bộ dân tộc với việc tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, trí thức người dân tộc thiểu số và cán bộ công tác ở vùng miền núi và dân tộc (đ/c Trần Hữu Thắng Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Thành viên UBDT)

5) Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ở vùng cao, biên giới, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

+ Chuyên đề 1:

Bộ đội biên phòng với đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, giữ vững biên cương, chủ quyền quốc gia (đ/c Trung tướng Võ Trọng Việt, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng).  

+ Chuyên đề 2:

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (đ/c Trung tướng Nông Văn Lưu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, Bộ Công an)

Đã phân công dự thảo Báo cáo đề dẫn Hội thảo (TS. Phan Văn Hùng) và đặt bài 10 chuyên đề trên. 

4. Quy mô hội thảo:

* Hội thảo cấp quốc gia

* Đại biểu: 88 đại biểu

- Cơ quan Trung ương:

a) Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

- Đ/c Nguyễn Sinh Hùng - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam

- Đ/c Tô Huy Rứa - Bí thư Trung ương, TB Tuyên giáo Trung ương

- Đ/c Tòng Thị Phóng - Bí thư Trung ương Phó Chủ tịch Quốc hội

- Đ/c Hà Thị Khiết - Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Dân vận

b) Cơ quan Đảng, Quốc hội và Chính phủ (Đại diện Lãnh đạo):

* Cơ quan Đảng:

+ Ban Tuyên giáo Trung ương

+ Ban Dân vận Trung ương

+ Ban Tổ chức Trung ương

* Cơ quan Quốc hội:

+ Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

+ Vụ Địa phương Quốc hội.

+ Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội

* Cơ quan Chính phủ (chủ yếu là các Bộ, ngành tham gia BCĐ, BTC Đại hội DTTS):

+ Đ/c Phạm Văn Phượng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

+ Đ/c Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

+ Đ/c Phạm Sĩ Danh, Thứ trưởng Bộ Tài chính

+ Đ/c Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ

+ Đ/c Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Đ/c Hứa Đức Nhị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Đ/c Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

+ Đ/c Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Đ/c Nông Văn Lưu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh II, Bộ Công an.

+ Đ/c Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

+ Đ/c Nguyễn Bá Thủy, Thứ trưởng Bộ Y tế

+ Đ/c Vũ Trọng Việt, Chính Ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

+ Đ/c Trần Hữu Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ

+ Đại diện Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường

+ Đại diện Lãnh đạo Bộ Quốc phòng

+ Đại diện Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Biên phòng

+ Đại diện Lãnh đạo Bộ Công an

+ Đại diện Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải

+ Đại diện Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ

+ Đại diện Lãnh đạo Bộ Công thương

+ Ủy ban Dân tộc (22 đại biểu)

c) Cơ quan khoa học (mỗi cơ quan mời 1 đại diện)

- Viện Khoa học - Xã hội Việt Nam

- Viện Dân tộc học

- Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

- Trường Đại học:

+ Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn  

+ Đại học Thái Nguyên

+ Đại học Tây Nguyên

+ Đại học Cần Thơ

d) Tổ chức Chính trị - Xã hội (mỗi cơ quan mời 1 đại diện):

+ Đ/c Hà Văn Núi, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

+ Đ/c Hà Phúc Mịch, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

+ Đ/c H’Ngăm Niếk Đăm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam

+ Đ/c Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên CSHCM

+ Đ/c Đỗ Công Mùi, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Chiến binh

+ Đại Diện Lãnh đạo Hội đồng Trung ương Liên minh Hợp tác xã

+ Đại Diện Lãnh đạo Trung ương Hội Chữ Thập đỏ

+ Đại Diện Lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

e) Báo chí (PTTH) Trung ương và Hà Nội:

+ Thông tấn xã

+ Báo Nhân dân

+ Báo Quân đội nhân dân

+ Báo Hà Nội

+ Truyền hình Trung ương

+ Đài Tiếng nói Việt Nam

+ Tạp chí Cộng sản

+ Báo, tạp chí 975

- Đại diện Lãnh đạo Ban dân tộc các tỉnh: 11 đại biểu của 11 tỉnh:

+ Lai Châu

+ Sơn la

+ Lạng Sơn

+ Hà Giang

+ Nghệ An

+ Quảng Nam

+ Bình Thuận

+ Gia Lai

+ Đắc Lắc

+ Trà Vinh

+ Đồng Nai

- Các nhà khoa học: 13 nhà khoa học.

+ Thiếu tướng: Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an

+ Đ/c Cư Hòa Vần, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, Phó Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

+ Giáo sư: Khổng Diễn, Nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc học.

+ Giáo sư: Nguyễn Văn Huy, Nguyên Viện trưởng Bảo tàng Dân tộc học

+ Phó Giáo sư: Lâm Bá Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

+ Tiến sĩ: Trần Tố, Phó trưởng khoa Chăn nuôi thú y, Đại học Nông nghiệp III.

+ Thạc sĩ: Đặng Trường Sơn, Trường Đại học Nông nghiệp III.

+ Tiến sĩ: Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện chiến lược Nông nghiệp và PTNT.

+ PGS, TS: Bùi Ngọc Diệp, Giám đốc trung tâm giáo dục Dân tộc thiểu số, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Ths: Thái, chuyên viên chính, Vụ Giáo dục Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Giáo sư: Ngô Đức Thịnh, Viện trưởng Viện văn hóa dân gian.

+ Tiến sĩ: Mông Ký Slay, Vụ trưởng Vụ Giáo dục DTMN, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Đ/c Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Cơ quan tổ chức Hội thảo: Ủy ban Dân tộc

6. Chủ trì Hội thảo: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội toàn quốc.

7. Thời gian hội thảo: 02 ngày (ngày 19 - 20 tháng 4 năm 2010)

8. Địa điểm Hội thảo: Hà Nội (Khách sạn La Thành)

9. Tổ chức thực hiện:

* Kinh phí hội thảo:

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã có văn bản đề nghị Chính phủ phân bổ 223 triệu, trong đó:

- Báo cáo chính và các chuyên đề

- Tổ chức Hội thảo

- Kỷ yếu hội thảo 2500 cuốn

- Hỗ trợ kinh phí ăn ở cho đại biểu địa phương.

* Phân công cụ thể:

- Viện Dân tộc:

+ Dự thảo báo cáo dẫn đề Hội thảo

+ Biên tập và in kỷ yếu Hội thảo.

- Vụ Tổng hợp:

+ Dự thảo bài khai mạc Hội thảo

+ Đặt bài chuyên đề và đôn đốc, tổng hợp 10 chuyên đề

- Văn phòng:

+ Giấy mời Hội thảo (gửi từ 01/4/2010).

+ Xây dựng dự toán kinh phí

+ Thực hiện công tác hậu cần (Hội trường, ăn nghỉ của đại biểu, in ấn tài liệu Hội thảo) 

 

 

Nơi nhận:
- Trưởng Ban Tổ chức ĐHDTTS (để báo cáo);
- Vụ TH, VP, Viện Dân tộc;
- Thường trực TBND&VK;
- Lưu văn thư

KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ NHIỆM THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN DÂN TỘC
Bế Trường Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/QĐ-BTCĐHDTTS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/QĐ-BTCĐHDTTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2010
Ngày hiệu lực08/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/QĐ-BTCĐHDTTS

Lược đồ Quyết định 27/QĐ-BTCĐHDTTS phê duyệt Kế hoạch Hội thảo quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 27/QĐ-BTCĐHDTTS phê duyệt Kế hoạch Hội thảo quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu27/QĐ-BTCĐHDTTS
        Cơ quan ban hànhBan tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam
        Người kýBế Trường Thành
        Ngày ban hành08/04/2010
        Ngày hiệu lực08/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 27/QĐ-BTCĐHDTTS phê duyệt Kế hoạch Hội thảo quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/QĐ-BTCĐHDTTS phê duyệt Kế hoạch Hội thảo quốc gia

            • 08/04/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/04/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực