Quyết định 27/QĐ-UBND.HC

Quyết định 27/QĐ-UBND.HC năm 2013 phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, thuộc tuyến đường thủy nội địa được phân cấp quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Quyết định 27/QĐ-UBND.HC năm 2013 phân cấp Ủy ban nhân dân huyện thị Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 256/QĐ-UBND.HC 2015 bãi bỏ Quyết định 27/QĐ-UBND.HC Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 26/03/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 27/QĐ-UBND.HC năm 2013 phân cấp Ủy ban nhân dân huyện thị Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/QĐ-UBND.HC

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA, THUỘC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐƯỢC PHÂN CẤP QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT ngày 31/03/2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý đường thủy nội địa;

Căn cứ Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa;

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-UBND-HC ngày 16 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Tỉnh;

Xét Tờ trình số 727/TTr-SGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, thuộc các tuyến đường thủy nội địa được phân cấp quản lý trên địa bàn Tỉnh theo quy định tại Quyết định số 393/QĐ-UBND-HC ngày 16 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Điều 2.

1. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm:

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố việc thực hiện cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đảm bảo đầy đủ trình tự, thủ tục; theo dõi, kiểm tra và tổ chức quản lý hoạt động bến thủy nội địa an toàn, tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.

Phối hợp với Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố, thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân mở bến thủy nội địa hoạt động không phép; các phương tiện thủy nội địa hoạt động chưa đăng ký, đăng kiểm, không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật; người điều khiển phương tiện thủy nội địa chưa có bằng, chứng chỉ chuyên môn;

Tổng hợp và báo cáo tình hình quản lý, cấp phép bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh về Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố có trách nhiệm:

Tổ chức quản lý và thực hiện cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo quy định tại Điều 10, Điều 13 của Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải.

Chỉ đạo các ngành chức năng của địa phương thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân mở bến thủy nội địa hoạt động không phép; các phương tiện thủy nội địa hoạt động chưa đăng ký, đăng kiểm, không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật; người điều khiển phương tiện thủy nội địa chưa có bằng, chứng chỉ chuyên môn, thuộc địa bàn phân cấp quản lý.

Tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý, cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, thuộc các tuyến đường thủy nội địa được phân cấp quản lý trên địa bàn về Sở Giao thông vận tải theo định kỳ hàng quý, sáu tháng, hàng năm.

Điều 3. Các giấy phép bến thủy nội địa đã cấp trước đây vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý; khi hết hạn, các tổ chức, cá nhân phải làm thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy phép theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các quyết định trước đây có nội dung trái với các quy định tại Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu VT, NC/KTN (V).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thể

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/QĐ-UBND.HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/QĐ-UBND.HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2013
Ngày hiệu lực08/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/03/2015
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/QĐ-UBND.HC

Lược đồ Quyết định 27/QĐ-UBND.HC năm 2013 phân cấp Ủy ban nhân dân huyện thị Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 27/QĐ-UBND.HC năm 2013 phân cấp Ủy ban nhân dân huyện thị Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu27/QĐ-UBND.HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Văn Thể
        Ngày ban hành08/01/2013
        Ngày hiệu lực08/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/03/2015
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 27/QĐ-UBND.HC năm 2013 phân cấp Ủy ban nhân dân huyện thị Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/QĐ-UBND.HC năm 2013 phân cấp Ủy ban nhân dân huyện thị Đồng Tháp