Quyết định 270/2009/QĐ-UBND

Quyết định 270/2009/QĐ-UBND đính chính Quyết định 2962/2008/QĐ-UBND ban hành bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

Quyết định 270/2009/QĐ-UBND đính chính QĐ 2962/2008/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 3165/2009/QĐ-UBND bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 270/2009/QĐ-UBND đính chính QĐ 2962/2008/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 270/2009/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 19 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 2962/2008/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2008 VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2009 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 28/TTr-STNMT ngày 04 tháng 02 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Quyết định số Quyết định số 2962/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và các quy định, phụ lục đính kèm. Cụ thể như sau:

1. Phần căn cứ của Quyết định bỏ: Căn cứ Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.

2. Phụ lục số 1 (giá đất năm 2009 trên địa bàn thị xã Cao Bằng), mục IV phường Sông Bằng, điểm 2.4 Đường loại V (trang 12) bỏ: Đoạn đường từ đường 3 - 10 theo đường vào Trung tâm Huấn luyện thể thao đến cổng Công ty Cổ phần Chế biến trúc, tre xuất khẩu.

3. Phụ lục số 7, phần tiêu đề

Đã ghi là: Giá đất 2008 trên địa bàn huyện Trùng Khánh

Sửa lại là: Giá đất năm 2009 trên địa bàn huyện Trùng Khánh

4. Phụ lục số 9, phần tiêu đề

Đã ghi là: Giá đất 2009 trên địa bàn huyện Nguyên Bình

Sửa lại là: Giá đất năm 2009 trên địa bàn huyện Nguyên Bình

5. Phụ lục số 10 (giá đất năm 2009 trên địa bàn huyện Hà Quảng)

- Phần B phân loại đường phố, khu vực, vùng và vị trí đất, mục II các xã thuộc huyện Hà Quảng, các xã loại 2, điểm 6 xã Tổng Cọt (trang 10) bỏ:

* Xã Tổng Cọt

Phân loại khu vực và vị trí đất ở, sửa thành:

- Khu vực 1: Đoạn đường từ nhà ông Vương Văn Nghĩa đến đường rẽ đi xã Sỹ Hai và mặt tiền xung quanh chợ.

- Khu vực 2: Gồm các đoạn đường sau:

+ Đoạn đường từ 210 rẽ vào đến Trường cấp I, II Tổng Cọt và từ nhà ông Vương Văn Nghĩa theo đường 210 đến mỏ nước Rằng Pù.

+ Từ ngã ba đường rẽ đi xã Sỹ Hai theo đường 210 đến xóm Cọt Nưa.

+ Từ đường 210 theo đường phân giới cắm mốc đến mỏ Sọc Phày.

- Khu vực 3: Các vị trí đất còn lại của xã.

Phân vùng đất nông nghiệp: giữ nguyên cách phân loại như năm 2008

- Phần B phân loại đường phố, khu vực, vùng và vị trí đất, mục II các xã thuộc huyện Hà Quảng, các xã loại 3, điểm 2 xã Kéo Yên (trang 12) bỏ:

Bổ sung Vị trí 2, gồm các đoạn: “Từ nhà ông Hoàng Văn Lý theo đường giao thông nông thôn đến nhà ông Lý Văn Cường (Pá Rản)”, “Từ đường 210 rẽ đi Pá Rản dọc theo đường giao thông nông thôn đến nhà văn hoá xóm Lũng Luông” và “Đoạn từ Bó Rỉn dọc theo đường giao thông nông thôn đến bãi quay xe xóm Cáy Tắc”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lục kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch;
- UBMTTQ tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- TT HU, HĐND, UBND 04 huyện điểm;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lô Ích Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 270/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu270/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2009
Ngày hiệu lực19/02/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2010
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 270/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 270/2009/QĐ-UBND đính chính QĐ 2962/2008/QĐ-UBND


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 270/2009/QĐ-UBND đính chính QĐ 2962/2008/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu270/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
       Người kýLô Ích Giang
       Ngày ban hành19/02/2009
       Ngày hiệu lực19/02/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2010
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 270/2009/QĐ-UBND đính chính QĐ 2962/2008/QĐ-UBND

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 270/2009/QĐ-UBND đính chính QĐ 2962/2008/QĐ-UBND