Quyết định 270/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 270/QĐ-LĐTBXH năm 2014 về chuẩn trang thiết bị phục vụ nâng cao năng lực thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc Dự án 1, Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011- 2015 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 270/QĐ-LĐTBXH năm 2014 chuẩn trang thiết bị an toàn vệ sinh lao động 2011- 2015


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 270/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHUẨN TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ NÂNG CAO NĂNG LỰC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC DỰ ÁN 1, CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 2281/QĐ-TTg ngày 20/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Thông tư số 140/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 14/10/2011 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chuẩn trang thiết bị phục vụ nâng cao năng lực thanh tra, kiểm tra, giám sát về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong khuôn khổ thực hiện Dự án 1 "Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về an toàn vệ sinh lao động" thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 (Chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục An toàn lao động và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh

 

PHỤ LỤC

CHUẨN TRANG THIẾT BỊ NÂNG CAO NĂNG LỰC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-BLĐTBXH ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Nội dung trang cấp

Số lượng máy, thiết bị phân theo tổng số doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn

Kinh phí tối đa tính trên 01 máy, thiết bị (triệu đồng)

Có từ 20.000 doanh nghiệp trở lên

Có dưới 20.000 doanh nghiệp

l

Máy, thiết bị hỗ trợ cho các Phòng/Ban quản lý ATVSLĐ và triển khai Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại địa phương (Thanh tra lao động, Phòng việc làm an toàn lao động,… tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

 

 

1

Thiết bị giám sát môi trường lao động (loại kiểm tra nhanh)

 

 

 

a

Độ ẩm

02

01

15

b

Bụi

02

01

77

c

Ồn

02

01

20

d

Rung

02

01

28

đ

Hơi khí độc

01

01

170

e

Điện từ trường

01

01

10

g

Bức xạ nhiệt

01

01

15

h

Ánh sáng

01

01

10

i

Áp lực không khí

01

01

12

k

Điện trở đất

01

01

38

l

Vận tốc gió

02

01

23

2

Máy, thiết bị phục vụ thanh tra, kiểm tra

 

 

 

a

Máy ảnh

01

01

10

b

Máy tính xách tay

01/ 02 cán bộ

01/ 03 cán bộ

20

c

Máy tính để bàn

01/ 02 cán bộ

01/ 03 cán bộ

10

d

Máy in xách tay

01

0

15

e

Máy chiếu

01

01

15

f

Thiết bị đo cách điện của thiết bị điện

01

01

15

g

Máy ghi âm

01

01

03

h

Ống nhòm

01

01

05

ll

Thiết bị kiểm định an toàn lao động hỗ trợ cho các Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trực thuộc các Bộ tham gia Dự án 1 (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Quốc phòng).

 

 

 

 

- Hạng mục máy, thiết bị căn cứ theo quy trình kiểm định do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

- Kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 30% tổng kinh phí đầu tư trang thiết bị trong năm của Trung tâm

 

 

 

lll

Máy, thiết bị hỗ trợ hoạt động thanh tra, kiểm tra của các Bộ tham gia Dự án 1 (Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Quốc phòng).

 

 

 

 

Hạng mục cụ thể phải phù hợp với tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc trong văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do Bộ Tài chính hướng dẫn.

 

 

 

Việc tổ chức trang cấp thực tế phải lưu ý vào các nội dung sau:

● Đối với các trang thiết bị trong Quyết định này thuộc hạng mục đã được Bộ Tài chính ban hành trong các tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc (như máy tính để bàn, bàn làm việc…) thì việc xác định số lượng, đối tượng được trang cấp và dự kiến kinh phí phải thực hiện đúng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

● Căn cứ kinh phí thực tế được cấp để triển khai Dự án 1 hàng năm cho cơ quan, đơn vị để lập kế hoạch, dự toán kinh phí, tổ chức mua sắm, sử dụng trang thiết bị theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 270/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu270/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2014
Ngày hiệu lực12/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 270/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 270/QĐ-LĐTBXH năm 2014 chuẩn trang thiết bị an toàn vệ sinh lao động 2011- 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 270/QĐ-LĐTBXH năm 2014 chuẩn trang thiết bị an toàn vệ sinh lao động 2011- 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu270/QĐ-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động thương binh và Xã hội
        Người kýBùi Hồng Lĩnh
        Ngày ban hành12/03/2014
        Ngày hiệu lực12/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 270/QĐ-LĐTBXH năm 2014 chuẩn trang thiết bị an toàn vệ sinh lao động 2011- 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 270/QĐ-LĐTBXH năm 2014 chuẩn trang thiết bị an toàn vệ sinh lao động 2011- 2015

            • 12/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực