Quyết định 270/QĐ-UBND

Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2020 về đính chính nội dung Quyết định 189/QĐ-UBND về phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Trung tâm thị trấn huyện lỵ Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 270/QĐ-UBND 2020 đính chính nội dung Quyết định 189/QĐ-UBND Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 270/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 189/QĐ-UBND NGÀY 25/5/2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG TRUNG TÂM THỊ TRẤN HUYỆN LỴ YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị Quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Trung tâm thị trấn huyện lỵ Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn tại Tờ trình số 123/TTr-UBND ngày 06/7/2020 về việc đề nghị đính chính nội dung Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Trung tâm thị trấn huyện lỵ Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; căn cứ đề xuất của Sở xây dựng Tuyên Quang tại Văn bản số 997/TTr-QHKT ngày 08/7/ 2020 về việc đính chính nội dung Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính nội dung Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Trung tâm thị trấn huyện lỵ Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, với nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung tại điểm b, khoản 1, mục II, Điều 1 Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 5/5/2020 quy định:

“b) Phạm vi nghiên cứu trực tiếp: Phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm thị trấn huyện lỵ Yên Sơn theo quy hoạch chung đã được phê duyệt năm 2009 bao gồm toàn bộ diện tích của xã Tứ Quận, 2 thôn của xã Lăng Quán và 7 thôn của xã Thắng Quân với khoảng hơn 10.416 người”

Nay đính chính thành:

“b) Phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm thị trấn huyện lỵ Yên Sơn theo quy hoạch chung đã được phê duyệt năm 2009 bao gồm toàn bộ diện tích của xã Thắng Quân, một phần của xã Lang Quán và một phần của xã Tứ Quận”.

2. Nội dung tại điểm a, khoản 1-1.2, Mục III, Điều 1, Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 5/5/2020:

Thị trấn huyện lỵ Yên Sơn bao gồm “toàn bộ các tổ nhân dân của xã Tứ Quận, 2 thôn của xã Lăng Quán và 7 thôn của xã Thắng Quân”

Nay đính chính thành:

Thị trấn huyện lỵ Yên Sơn bao gồm “toàn bộ các thôn, xóm của xã Thắng Quân, một phần của xã Lang Quán và một phần của xã Tứ Quận”

Các nội dung khác giữ nguyên theo các quyết định đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (Thực hiện);
- Các phó CVP UBND tỉnh;
- CV: ĐTXD;
- Lưu VT. (VH 20)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 270/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu270/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2020
Ngày hiệu lực08/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(10/07/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 270/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 270/QĐ-UBND 2020 đính chính nội dung Quyết định 189/QĐ-UBND Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 270/QĐ-UBND 2020 đính chính nội dung Quyết định 189/QĐ-UBND Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu270/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Thế Giang
        Ngày ban hành08/07/2020
        Ngày hiệu lực08/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (10/07/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 270/QĐ-UBND 2020 đính chính nội dung Quyết định 189/QĐ-UBND Tuyên Quang

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 270/QĐ-UBND 2020 đính chính nội dung Quyết định 189/QĐ-UBND Tuyên Quang

              • 08/07/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/07/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực