Quyết định 270/QĐ-UBND

Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ Quyết định 1968/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 270/QĐ-UBND 2021 bãi bỏ Quyết định 1968/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
NH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 270/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 05 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1968/QĐ-UBND NGÀY 24/9/2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định s 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản ngoại thương;

Căn cứ Thông tư s 09/2020/TT-BCT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ Công Thương quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 02/TTr-SCT, ngày 18/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế lựa chọn và công bố thương nhân tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mbiên giới trong và ngoài khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục trưởng Cục Hải quan, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong và ngoài khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- TTr Tỉnh ủy;
- TTr HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- TTTT-Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Hệ thống VnptiOffice;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 270/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu270/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2021
Ngày hiệu lực05/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 tháng trước
(18/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 270/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 270/QĐ-UBND 2021 bãi bỏ Quyết định 1968/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 270/QĐ-UBND 2021 bãi bỏ Quyết định 1968/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu270/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành05/02/2021
        Ngày hiệu lực05/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 tháng trước
        (18/02/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 270/QĐ-UBND 2021 bãi bỏ Quyết định 1968/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 270/QĐ-UBND 2021 bãi bỏ Quyết định 1968/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang

              • 05/02/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/02/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực