Quyết định 2702/QĐ-UBND

Quyết định 2702/QĐ-UBND năm 2019 về bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 2702/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2702/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát th tục hành chính; Nghị định s 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát th tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc S Ngoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đc Sở Ngoại vụ và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - VP Ch
ính ph;
- Trung tâm PVHCCC tỉnh
- Lưu
: VT, KSTTHC(2b), NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

1

Tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế

Văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính hết hiệu lực thi hành: Quyết định s16/2013/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh vviệc ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đi ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tổng cộng: 01 thủ tục

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2702/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2702/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2019
Ngày hiệu lực08/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2702/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2702/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2702/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2702/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành08/10/2019
        Ngày hiệu lực08/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2702/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2702/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị

            • 08/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực