Quyết định 2704/QĐ-UBND

Quyết định 2704/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 2704/QĐ-UBND Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Bình Phước 2015 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2704/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 16 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYT K HOCH HOT ĐNG KIM SOÁT TH TC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 TRÊN ĐA BÀN TNH BÌNH PHƯC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy đnh hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 19/2014/TT-BTP ngày 15/9/2014 của Bộ Tư pháp quy định về nhập, đăng tải, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc, gia và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc rà soát, cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 268/TTr-STP ngày 05/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, Chủ tịch y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kim soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- S Tư pháp;
- LĐVP;
- Phòng NC-Ngv;
- Lưu: VT. DN54 (10/12)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG KIM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định
s 2704/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Nội dung công việc

Đơn v thc hin

Thi gian thc hiện

Kết quả công việc

I

Nâng cao nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

1

Tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ kim soát thủ tục hành chính cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Quý II/2015

Đáp ứng yêu cu nhiệm vụ kim soát thủ tục hành chính thông suốt tại 2 cấp chính quyền địa phương

2

Tchức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác và Kiểm soát TTHC giữa cán bộ làm kiểm soát TTHC với lãnh đạo các cấp

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Quý III/2015

Công chức làm đầu mối KSTTHC các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã được trao đổi kinh nghiệm vlý luận và thc tiễn

II

Kim soát chặt về chất lượng quy định của TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC của các sở, ngành cấp tỉnh trình UBND tỉnh

1

Tuân thủ việc đánh giá tác động thủ tục hành chính, lấy ý kiến góp ý trong dự thảo Văn bản QPPL có quy định về TTHC của cơ quan được giao chủ trì soạn thảo

Sở, ban, ngành được giao chủ trì soạn thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC

Thường xuyên

- Đin các biểu mẫu về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hp pháp và chi phí tuân thủ của TTHC;

- Tiếp thu, giải trình, bổ sung ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo.

2

Cho ý kiến, thẩm định và đánh giá tác động độc lập quy định, TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC của các sở, ban, ngành tỉnh trước khi trình UBND tỉnh

Sở Tư pháp

Thường xuyên

Tham vấn ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân liên quan; hoàn thành việc cho ý kiến đối với Văn bản QPPL có quy định về TTHC theo quy đnh tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND

3

Tiếp nhận hồ sơ thm đnh dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

Thường xuyên

Thực hiện theo khoản 4 Điu 1 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND

III

Rà soát các quy định, thủ tục hành chính, thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

1

Tng hợp kết quả xây dựng kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính, nhóm TTHC trọng tâm năm 2015 của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Tháng 12/2015

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch rà soát quy định TTHC năm 2015

2

Tchức trin khai thực hiện Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

Tháng 01- 6/2015

Rà soát quy định, TTHC theo quy định, TTHC, nhóm TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

3

Báo cáo đnghị thông qua phương án đơn giản hóa các quy định, TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

Trước ngày 10/ 9/2015

Tng hp đề xuất thông qua phương án đơn giản hóa quy định, TTHC của Bộ, ngành TW; thực thi đơn giản hóa TTHC của địa phương

IV

Rà soát cập nhật, sửa đổi, bổ sung, công bố TTHC tại QĐ công bố của Bộ, ngành TW và tại văn bản QPPL có quy định về TTHC theo quy định

1

Thường xuyên rà soát Quyết định công bTTHC của Bộ, ngành Trung ương, có TTHC thực hiện tại địa phương; văn bản QPPL mới ban hành có quy định về TTHC, các văn bản sửa đi, bsung của Trung ương, địa phương kịp thời theo quy đnh.

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Thường xuyên

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ theo đúng quy đnh

2

Công b, công khai thủ tục hành chính kịp thời phục vụ tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh

Công khai hoặc không công khai văn bản, thủ tục hành chính đúng quy đnh

V

Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

1

- Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

- Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện

Thường xuyên trong năm

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy đnh tại Quyết định số: 50/2013/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của UBND tỉnh

2

Lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức có liên quan về những kiến nghị, qua đó đề xuất phương án xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện

Thường xuyên trong năm

Tổ chức lấy ý kiến công khai tham vấn khi cần thiết tổ chức hội nghị

3

Công khai kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, sở, ngành, UBND cấp huyện

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện

Thường xuyên trong năm

Báo cáo kết quả xlý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

VI

Công khai, minh bạch và đy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ kim soát thủ tục hành chính

1

- Kết nối trang thông tin điện tử của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

- Tiếp nhận hệ thống phần mềm về chương trình báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện về kiểm soát TTHC tại 3 cấp chính quyền

Sở Tư pháp với Sở Thông tin và Truyền thông

Tháng 3 - Tháng 6

Phản ánh kết quả hai chiều của tổ chức, cá nhân truy cập thủ tục hành chính

 

- Kiểm soát TTHC trên hệ thống Internet về công bố, cập nhật và đăng tải thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính.

Sở Tư pháp

Thường xuyên trong năm

Thực hiện theo quy định tại Nghị định s: 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ

VII

Công tác kim tra, kim soát thủ tục hành chính

1

Xây dựng kế hoạch kiểm tra kiểm soát TTHC, các quy định về thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Sở Tư pháp và các s, ngành liên quan

Tháng 3 - tháng 10

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kiểm tra KSTTHC năm 2015

2

Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định vthủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Trưởng đoàn kim tra KS TTHC của UBND tỉnh

Sau đợt kim tra

Báo cáo tình hình kết quả thực hiện KSTTHC của cơ quan, đơn v đưc kim tra

IX

Chế độ giao ban, thông tin, báo cáo

1

Định kỳ báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh hoặc đột xuất theo yêu cầu cấp trên

Sở Tư pháp; các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh

Trước ngày 02 của tháng cuối quý II, Quý IV và 15/3 năm sau

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ca Bộ Tư pháp

2

Sơ kết sáu tháng và tng kết năm với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện; về thực hiện công tác cải cách TTHC, kim soát TTHC

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện

Tháng 6 và tháng 12

Hoàn thành 02 buổi hội nghị đối với cấp tỉnh, cấp huyện.

X

Truyền thông về Kiểm soát thủ tục hành chính

1

Xây dựng Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính sự phối hp giữa Sở Tư pháp với các cơ quan Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo chí và Cng thông tin điện tử tỉnh

Sở Tư pháp và các cá nhân, tchức có liên quan

Trong năm

Kế hoạch UBND tỉnh phê duyệt, trin khai thực hiện trên địa bàn tỉnh

2

Tchức in n pano, áp pích v“Chung tay cải cách hành chính” tại các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Thường xuyên trong năm

Các chuyên mục, tin, bài vtình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, kim soát thủ tục hành chính, trong cộng đồng dân cư

3

Niêm yết công khai về tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của tchức cá nhân tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Trong năm

Tại trụ sở làm việc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã có địa chỉ tiếp nhận ý kiến của tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2704/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2704/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2014
Ngày hiệu lực16/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2704/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2704/QĐ-UBND Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Bình Phước 2015 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2704/QĐ-UBND Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Bình Phước 2015 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2704/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành16/12/2014
        Ngày hiệu lực16/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2704/QĐ-UBND Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Bình Phước 2015 2014

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2704/QĐ-UBND Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Bình Phước 2015 2014

           • 16/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực