Quyết định 2706/QĐ-BQP

Quyết định 2706/QĐ-BQP năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 15/2019/QĐ-TTg thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý

Nội dung toàn văn Quyết định 2706/QĐ-BQP 2019 thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu


BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2706/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2019/QĐ-TTG NGÀY 28/3/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC BIÊN PHÒNG ĐIỆN TỬ TẠI CÁC CỬA KHẨU DO BỘ QUỐC PHÒNG QUẢN LÝ

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết đnh số 15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý;

Xét đề nghị của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại Tờ trình số 2452/TTr-BTL ngày 11/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết đnh này “Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các đ/c Lãnh đạo BQP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
UBND các tnh, thành phtrực thuộc trung ương;
- Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị;
- Các Qu
ân khu: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9;
- BTL Bộ đội Biên phòng, BTL86;
- Các Cục: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính/BQP;
- Các Cục: Tác chiến, Quân lực, Cơ y
ếu/BTTM;
- Cục Tuyên huấn/TCCT;
- Lưu:
VT, NC, BĐ, ĐN, PC; Thà...

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

T
hượng tưng Phan Văn Giang

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2019/QĐ-TTG NGÀY 28/3/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC BIÊN PHÒNG ĐIỆN TỬ TẠI CÁC CỬA KHẨU DO BỘ QUỐC PHÒNG QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2706/QĐ-BQP ngày 29/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Quán triệt sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng và triển khai thực hiện Quyết định s15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý (sau đây viết gọn là Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg) bảo đảm hiệu quả, đúng quy định.

b) Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi thực hiện thủ tục biên phòng theo cách thức thủ công sang cách thức điện tử, làm cơ sở để kết nối Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử với Cổng thông tin một cửa quốc gia, tiến tới thực hiện thủ tục biên phòng theo Cơ chế một cửa quốc gia.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, phương pháp tổ chức thực hiện, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý.

b) Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiến độ, thiết thực, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, thông tin, tuyên truyền Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg .

2. Xây dựng và tổ chức triển khai Dự án thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý; tập trung ưu tiên triển khai thực hiện Giai đoạn 1 tại 05 cửa khẩu quốc tế trên biên giới đất liền, làm cơ sở tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm triển khai Giai đoạn 2 trên toàn quốc.

3. Cấp phép triển khai Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử.

4. Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cho cán bộ, nhân viên Bộ đội Biên phòng làm việc tại các cửa khẩu thực hiện thủ tục biên phòng điện tử.

5. Lập dự toán ngân sách bổ sung năm 2019 và dự toán ngân sách đầu tư công trung hạn Giai đoạn năm 2021 - 2025 từ nguồn chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước, báo cáo nhà nước bố trí ngân sách để thực hiện Quyết định s 15/2019/QĐ-TTg .

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo:

a) Cục Tác chiến phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xử lý các tình huống phát sinh trong triển khai thực hiện thủ tục biên phòng điện ttại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý.

b) Cục Quân lực chủ trì, phối hp các cơ quan thẩm định, đề xuất trang thiết bị đầu tư phục vụ triển khai thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý.

c) Cục Cơ yếu:

- Đm bảo cung cấp chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên trực tiếp làm nhiệm vụ và hướng dẫn Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng quản lý, sử dụng chng thư stheo quy định.

- Chủ trì, phối hp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai tích hợp giải pháp ký số, xác thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho cá nhân, tchức trực tiếp làm thủ tục biên phòng điện tử theo quy định tại Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg .

2. Tổng cục Chính trị

Chỉ đạo Cục Tuyên huấn phi hp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, phổ biến Quyết định s 15/2019/QĐ-TTg ; hưng dẫn thủ tục và hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định cấp Giấy phép hoạt động cho Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử theo quy định của pháp luật.

3. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

a) Chủ trì, phi hợp với Cục Tuyên huấn và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng và chỉ đạo, hướng dẫn Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tnh, thành phố có cửa khẩu thực hiện thủ tục biên phòng điện tử xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ; phối hợp với STư pháp, các cơ quan liên quan tham mưu với y ban nhân dân các tnh, thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ; xong trước ngày 31/8/2019.

b) Chủ trì, phối hợp với Cục Kế hoạch và Đầu tư/BQP, Cục Tài cnh/BQP, Cục Cơ yếu/BTTM và Bộ Tư lệnh 86 xây dựng Dự án thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quc phòng phê duyệt; xong trước ngày 31/12/2020.

c) Xây dựng phần mềm triển khai thực hiện thủ tục biên phòng điện tử Giai đoạn 1 xong trước ngày 30/11/2019; xây dng hoàn thiện, trình cp có thẩm quyền quyết định cấp Giấy phép hoạt động cho Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử theo quy đnh của pháp luật.

d) Chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài quân đội, Ủy ban nhân dân các tỉnh có cửa khẩu thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tham mưu giúp Bộ Quốc phòng sơ kết, rút kinh nghiệm Giai đoạn 1 (xong trước ngày 29/02/2020) và nghiên cứu, đề xuất triển khai thực hiện Giai đoạn 2 theo lộ trình quy định tại Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg , đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

đ) Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cho cán bộ, nhân viên Bộ đội Biên phòng trực tiếp làm nhiệm vụ tại các cửa khẩu thực hiện thủ tục biên phòng điện tử. Trước mắt tổ chức tập huấn cán bộ, nhân viên cửa khu các đơn vị thực hiện thủ tục biên phòng điện tử Giai đoạn 1; xong trước ngày 15/12/2019.

e) Căn cứ Dự án được phê duyệt và nhiệm vụ được giao, phối hợp với Cục Kế hoạch và Đầu tư/BQP, Cục Tài chính/BQP và các cơ quan liên quan lập dự toán ngân sách bsung năm 2019 và xây dựng nội dung, phương án trin khai thực hiện thủ tục biên phòng điện tử Giai đoạn 2; lập dự toán ngân sách đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021 - 2025 báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, trình Chính phủ theo quy định.

g) Chủ trì, phối hp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Bộ, ngành liên quan tổ chức hướng dẫn, kiểm tra quá trình thực hiện Quyết đnh số 15/2019/QĐ-TTg.

4. B Tư lnh 86

a) Chủ trì, phối hp các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định các hệ thống công nghệ thông tin thực hiện thủ tục biên phòng điện tử theo quy định.

b) Hướng dẫn Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức, triển khai các giải pháp bảo đảm kỹ thuật và bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin thực hiện thủ tục biên phòng điện tử.

5. Cục Kế hoạch và Đầu tư/BQP

a) Chủ trì, phối hợp với Cục Tài chính/BQP và các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định dự toán ngân sách bổ sung năm 2019 và dự toán ngân sách trung hạn năm 2021-2025, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, trình Chính phủ xem xét, quyết định để triển khai thực hiện Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg .

b) Phối hp với các cơ quan chức năng hướng dẫn Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xây dựng Dự án triển khai thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý.

6. Cục Tài chính/BQP

Phối hợp với Cục Kế hoạch và Đầu tư/BQP và các cơ quan liên quan thẩm định dự toán ngân sách của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tổng hp báo cáo cấp có thẩm quyền và bảo đảm kinh phí, thanh quyết toán theo tiến độ ca Dự án.

7. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm tham mưu, giúp Bộ Quốc phòng phi hợp với các Bộ, ngành, y ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng theo quy định tại Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg .

Các cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung được phân công theo Kế hoạch này đúng tiến độ quy định, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2706/QĐ-BQP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2706/QĐ-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2019
Ngày hiệu lực29/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2706/QĐ-BQP

Lược đồ Quyết định 2706/QĐ-BQP 2019 thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2706/QĐ-BQP 2019 thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2706/QĐ-BQP
        Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
        Người kýPhan Văn Giang
        Ngày ban hành29/06/2019
        Ngày hiệu lực29/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2706/QĐ-BQP 2019 thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2706/QĐ-BQP 2019 thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu

            • 29/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực