Quyết định 2706/QĐ-UBND

Quyết định 2706/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 2706/QĐ-UBND 2018 thủ tục về Văn hóa thuộc Sở Văn hóa Thể thao và du lịch Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2706/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 02 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 25/9/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng qun lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 199/TTr-SVHTTDL ngày 24/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm công khai nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính có trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định này theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và gửi nội dung công khai đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện công khai theo quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công khai thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 2. Bãi bỏ thủ tục hành chính có số thứ tự 33 Lĩnh vực A (Văn hóa), Mục I - Phần I và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tương ứng tại Lĩnh vực A (Văn hóa), Mục I - Phần II ban hành kèm theo Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bthủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT
L.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời hn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Hình thức thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
(Điền dấu “x” vào ô thích hợp)

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Được tiếp nhận hồ sơ

Được trả kết quả

THỦ TC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Đăng ký tổ chức lễ hội.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, số 10 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành Phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

x

x

Không

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về qun lý và tổ chức lễ hội. Có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

2

Thông báo tổ chức lễ hội.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, số 10 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành Phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

x

x

Không

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về qun lý và tổ chức lễ hội. Có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

II. Thủ tục hành chính cấp huyện

1

Đăng ký tổ chức lễ hội.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi dự kiến tổ chức lhội.

x

x

Không

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về qun lý và tổ chức lễ hội. Có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

2

Thông báo tổ chức lễ hội.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi dự kiến tổ chức lễ hội.

x

x

Không

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về qun lý và tổ chức lễ hội. Có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

III. Thủ tục hành chính cấp xã

 

Thông báo tổ chức lễ hội

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo.

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nơi dự kiến tổ chức lễ hội.

x

x

Không

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về qun lý và tổ chức lễ hội. Có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2706/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2706/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2018
Ngày hiệu lực02/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2706/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2706/QĐ-UBND 2018 thủ tục về Văn hóa thuộc Sở Văn hóa Thể thao và du lịch Hưng Yên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2706/QĐ-UBND 2018 thủ tục về Văn hóa thuộc Sở Văn hóa Thể thao và du lịch Hưng Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2706/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
       Người kýNguyễn Văn Phóng
       Ngày ban hành02/11/2018
       Ngày hiệu lực02/11/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2706/QĐ-UBND 2018 thủ tục về Văn hóa thuộc Sở Văn hóa Thể thao và du lịch Hưng Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2706/QĐ-UBND 2018 thủ tục về Văn hóa thuộc Sở Văn hóa Thể thao và du lịch Hưng Yên

           • 02/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực