Quyết định 2708/QĐ-UBND

Quyết định 2708/QĐ-UBND năm 2017 về điều chỉnh Quyết định 952/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển vùng nguyên liệu Dứa phục vụ chế biến, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2708/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Quyết định 952/QĐ-UBND phát triển nông nghiệp Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2708/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH SỐ 952/QĐ-UBND NGÀY 09/05/2017 CỦA UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU DỨA PHỤC VỤ CHẾ BIẾN, THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;

Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-BNN-TT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt ban hành Kế hoạch thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực Trồng trọt năm 2014 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;

Căn cứ Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp Quảng Trị đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Đề án phát triển vùng nguyên liệu Dứa phục vụ chế biến, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 226/TTr-SNN ngày 02 tháng 10 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số điều Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị như sau:

1. Điều chỉnh Mục 4.2, Khoản 4, Điều 1 như sau:

“Diện tích thực hiện: Kế hoạch diện tích chuyển đổi trồng Dứa giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn toàn tỉnh là 1.119,81 ha, trong đó: Năm 2017 tập trung xây dựng các mô hình điểm về sản xuất và tiêu thụ Dứa theo mô hình tập trung với quy mô toàn tỉnh: 119,81 ha (chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm)”.

2. Điều chỉnh Điểm 4.3.2, Mục 4.3, Khoản 4, Điều 1 như sau:

 “Tổng kinh phí thực hiện Đề án: 80.353.135.000 đồng (Tám mươi tỷ, ba trăm năm mươi ba triệu, một trăm ba mươi lăm nghìn đồng)

Trong đó:

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 6.027.200.000 đồng.

- Doanh nghiệp cho nông dân ứng trước giống, phân bón: 28.709.025.000 đồng.

- Nhân dân vay vốn ngân hàng và góp công lao động: 46.017.910.000 đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 2, 3 và 4 đính kèm)”

3. Điều chỉnh, bổ sung tiêu đề Mục 5.1 Khoản 5, Điều 1 như sau: “UBND các huyện: Vĩnh Linh, Cam Lộ, Đakrông và Triệu Phong”.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Sỹ Đồng

 

PHỤ LỤC 1

DIỆN TÍCH THỰC HIỆN MÔ HÌNH TRỒNG DỨA CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Đơn vị

Diện tích (ha)

1

Vĩnh Linh

21,3

2

Đakrông

5,0

3

Cam Lộ

72,71

4

Triệu Phong

20,08

Tổng cộng

119,09

 

PHỤ LỤC 2

KHÁI TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị tính: đồng

Số TT

Thời gian thực hiện

Kinh phí

Nguồn kinh phí

Nhà nước

Doanh nghiệp

Nhân dân đóng góp

1

Năm 2017

10.207.935.000

2.600.000.000

6.290.025.000

1.317.910.000

2

Năm 2018 - 2020

70.627.200.000

3.427.200.000

22.500.000.000

44.700.000.000

Tổng

80.835.135.000

6.027.200.000

28.790.025.000

46.017.910.000

 

PHỤ LỤC 3

KHÁI TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ MÔ HÌNH TRỒNG DỨA NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Đơn vị

Hình thức hỗ trợ

Tổng kinh phí (Đồng)

Nguồn kinh phí (đồng)

Ngân sách tỉnh (Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh)

Doanh nghiệp cho ứng trước

Nhân dân đóng góp

Tổng kinh phí hỗ trợ (triệu đồng)

10.207.935.000,0

2.600.000.000,0

6.290.025.000,0

1.317.910.000,0

Tổng diện tích hỗ trợ năm 2017

119,81

 

 

 

Kinh phí hỗ trợ xây dựng mô hình

8.435.652.000,0

 

 

 

1

Vĩnh Linh

Diện tích (ha)

21,3

 

 

 

Kinh phí hỗ trợ xây dựng mô hình

1.814.760.000,0

462.210.000,0

1.118.250.000,0

234.300.000,0

2

Đakrông

Diện tích (ha)

5,0

 

 

 

Kinh phí hỗ trợ xây dựng mô hình

426.000.000,0

108.500.000,0

262.500.000,0

55.000.000,0

3

Cam Lộ

Diện tích (ha)

72,71

 

 

 

Kinh phí hỗ trợ xây dựng mô hình

6.194.892.000,0

1.577.807.000,0

3.817.275.000,0

799.810.000,0

4

Triệu Phong

Diện tích (ha)

20,80

 

 

 

Kinh phí hỗ trợ xây dựng mô hình

1.772.160.000,0

451.360.000,0

1.092.000.000,0

228.800.000,0

5

Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Trồng trọt và BVTV)

Chi khác (photo, in ấn tài liệu...)

123.000,0

123.000,0

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2708/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2708/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2017
Ngày hiệu lực06/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2708/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2708/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Quyết định 952/QĐ-UBND phát triển nông nghiệp Quảng Trị


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2708/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Quyết định 952/QĐ-UBND phát triển nông nghiệp Quảng Trị
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2708/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýHà Sỹ Đồng
       Ngày ban hành06/10/2017
       Ngày hiệu lực06/10/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2708/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Quyết định 952/QĐ-UBND phát triển nông nghiệp Quảng Trị

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2708/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Quyết định 952/QĐ-UBND phát triển nông nghiệp Quảng Trị

          • 06/10/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 06/10/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực