Quyết định 2709/QĐ-CT

Quyết định 2709/QĐ-CT năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng được sửa đổi, bổ sung và được bãi bỏ

Nội dung toàn văn Quyết định 2709/QĐ-CT 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực y tế Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2709/QĐ-CT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công b, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế: Số 4692/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; số 4694/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng; số 784/QĐ-BYT ngày 08/3/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ tại Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 về hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đ của họ; số 1273/QĐ-BYT ngày 04/4/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; số 1891/QĐ-BYT ngày 11/5/2017 về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực y tế dự phòng; số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bnh, chữa bệnh;

Căn cứ Quyết định số 698/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan trực thuộc trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 149/TTr-SYT ngày 09/10/2017; ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 1171/STP-KSTTHC ngày 21/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng được sửa đổi, bổ sung (kèm Phụ lục I) và thủ tục hành chính được bãi bỏ (kèm Phụ lục II).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- TT TU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Đoàn ĐBQH HP;
- Như Điều 3;
- CPVP;
- C
ng TTĐT TP;
- Các Phòng CV;
- CV: YT;
- Lưu VT

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG
(Kèm theo Quyết định số 2709/QĐ-CT ngày 20/10/2017 của Chủ tịch y ban nhân dân thành phố)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÁC

STT

Mã số thủ tục

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

I

 

Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

 

01 TTHC

1

B-BYT-229906-TT

Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

4694/QĐ-BYT ngày 04/11/2015

II

 

Lĩnh vực giám định y khoa

 

02 TTHC

1

B-BYT-286814-TT

Khám GĐYK lần đầu đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh

784/QĐ-BYT ngày 08/3/2017

2

B-BYT-286814-TT

Khám GĐYK lần đầu đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh

QĐ 784/QĐ-BYT ngày 08/3/2017

III

 

Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

 

30 TTHC

1

B-BYT-265241-TT

Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

4692/QĐ-BYT ngày 04/11/2015

2

 

Cấp chứng chhành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế..

Sở Y tế

2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017

3

 

Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017

4

 

Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chhành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017

5

 

Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017

6

 

Cấp lại chng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

QĐ 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017

7

 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017

8

 

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

Sở Y tế

2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017

9

 

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Sở Y tế

2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017

10

 

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Sở Y tế

2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017

11

 

Cấp giy phép hoạt động đối với Phòng chn trị y học ctruyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Sở Y tế

2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017

12

 

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Sở Y tế

2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017

13

 

Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Sở Y tế

2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017

14

 

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017

15

 

Cấp giy phép hoạt động đối với Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017

16

 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp.

Sở Y tế

2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017

17

 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

Sở Y tế

2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017

18

 

Cấp giy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

Sở Y tế

2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017

19

 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

Sở Y tế

2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017

20

 

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X-quang thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Sở Y tế

2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017

21

 

Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ

Sở Y tế

2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017

22

 

Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage)

Sở Y tế

2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017

23

 

Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã

Sở Y tế

2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017

24

 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

Sở Y tế

2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017

25

 

Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017

26

 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đi địa điểm

Sở Y tế

2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017

27

 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017

28

 

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017

29

 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017

30

 

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng, hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

Sở Y tế

2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017

IV

 

Lĩnh vực Y tế d phòng

 

03 TTHC

1

 

Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cp II

Sở Y tế

1273/QĐ-BYT ngày 04/4/2017

2

 

Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Sở Y tế

1273/QĐ-BYT ngày 04/4/2017

3

 

Xác định trường hợp được bồi thường khi xảy ra tai biến tiêm chủng

Sở Y tế

1273/QĐ-BYT ngày 04/4/2017

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CP HUYỆN

STT

Mã số thủ tục

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

I

 

Lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

 

02 TTHC

1

B-BYT-258729-TT

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức

Ủy ban nhân dân cấp huyện

4694/QĐ-BYT ngày 04/11/2015

2

B-BYT-258737-TT

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân

Ủy ban nhân dân cấp huyện

4694/QĐ-BYT ngày 04/11/2015

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

STT

Mã số thủ tục

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thc hiện

Ghi chú

I

 

Lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

 

04 TTHC

1

B-BYT-286619-TT

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

Ủy ban nhân dân cấp xã

4694/QĐ-BYT ngày 04/11/2015

2

B-BYT-286621-TT

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

Ủy ban nhân dân cấp xã

4694/QĐ-BYT ngày 04/11/2015

3

B-BYT-258729-TT

Cấp giấy xác nhận kiến thức van toàn thực phẩm đối với tổ chức

Ủy ban nhân dân cấp xã

4694/QĐ-BYT ngày 04/11/2015

4

B-BYT-258737-TT

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân

Ủy ban nhân dân cấp xã

4694/QĐ-BYT ngày 04/11/2015

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐƯỢC BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết định số 2709/QĐ-CT ngày 20/10/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Mã số thủ tục

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

I

 

Lĩnh vực giám định y khoa

 

02 TTHC

1

B-BYT-265265-TT

Khám GĐYK lần đầu đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh

784/QĐ-BYT ngày 08/3/2017

2

B-BYT-265282-TT

Khám GĐYK lần đu đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/ND-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh

784/QĐ-BYT ngày 08/3/2017

3

B-BYT-265316-TT

Cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học

Sở Y tế

784/QĐ-BYT ngày 08/3/2017

II

 

Lĩnh vực Khám bnh, chữa bnh

 

31 TTHC

1

B-BYT-184865-TT

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017

2

B-BYT-184872-TT

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất, hoặc hư hng, hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

 

3

B-BYT-184880-TT

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

 

4

B-BYT-184896-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập.

 

 

5

B-BYT-184910-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

 

 

6

B-BYT-184926-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

 

 

7

B-BYT-184937-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

 

 

8

B-BYT-184947-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

 

 

9

B-BYT-184954-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

 

 

10

B-BYT-184960-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

 

 

11

B-BYT-184967-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp.

 

 

12

B-BYT-184976-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

 

 

13

B-BYT-184978-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

 

 

14

B-BYT-184981-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

 

 

15

B-BYT-184984-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyn người bệnh

 

 

16

B-BYT-185148-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã

 

 

17

B-BYT-185150-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đi địa điểm

 

 

18

B-BYT-185170-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thm quyn của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 

 

19

B-BYT-185175-TT

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng, hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

 

 

20

B-BYT-185178-TT

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn (Áp dụng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thm quyn của Sở Y tế và bệnh viện tư nhân, bệnh viện trc thuộc các bộ, ngành khác đã được Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động)

 

 

21

B-BYT-231841-TT

Đăng ký hành nghề đối với trường hợp đã được cấp giấy phép hoạt động khi có thay đi về nhân sự thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

 

 

22

B-BYT-231852-TT

Đăng ký hành nghề đối với trường hợp đã được cấp giấy phép hoạt động khi có thay đi về nhân sự thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

 

23

 

Cấp chứng chhành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

 

24

 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất, hoặc hư hỏng, hoặc bị thu hồi chứng chhành nghề theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

 

25

 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối vi người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

 

26

 

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

 

27

 

Đề nghị thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

 

28

 

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

 

 

29

 

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

 

 

30

 

Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã

 

 

31

 

Đề nghị thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

 

III

 

Lĩnh vực Y tế dự phòng

 

05 TTHC

1

B-BYT-259958-TT

Cp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Đim a, c, d Khoản 1 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT

Sở Y tế;

1891/QĐ-BYT ngày 11/5/2017

2

B-BYT-259960-TT

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm b Khoản 1 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT

Sở Y tế;

1891/QĐ-BYT ngày 11/5/2017

3

B-BYT-259962-TT

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm a Khoản 2 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT

Sở Y tế;

1891/QĐ-BYT ngày 11/5/2017

4

B-BYT-260026-TT

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm b Khoản 2 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT

Sở Y tế;

1891/QĐ-BYT ngày 11/5/2017

5

B-BYT-260027-TT

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm c Khoản 2 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT

Sở Y tế;

QĐ 1891/QĐ-BYT ngày 11/5/2017

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2709/QĐ-CT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2709/QĐ-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2017
Ngày hiệu lực20/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2709/QĐ-CT

Lược đồ Quyết định 2709/QĐ-CT 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực y tế Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2709/QĐ-CT 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực y tế Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2709/QĐ-CT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành20/10/2017
        Ngày hiệu lực20/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2709/QĐ-CT 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực y tế Hải Phòng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2709/QĐ-CT 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực y tế Hải Phòng

            • 20/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực