Quyết định 271/QĐ-TCLN

Quyết định 271/QĐ-TCLN năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế, Thanh tra do Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

Quyết định 271/QĐ-TCLN năm 2012 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn đã được thay thế bởi Quyết định 568/QĐ-TCLN 2014 chức năng cơ cấu tổ chức Vụ Pháp chế Thanh tra và được áp dụng kể từ ngày 16/12/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 271/QĐ-TCLN năm 2012 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 271/QĐ-TCLN

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ PHÁP CHẾ, THANH TRA

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao nhiệm vụ chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Vụ Pháp chế, Thanh tra trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra và Chánh Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Pháp chế, Thanh tra là tổ chức tham mưu tổng hợp giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp (sau đây viết tắt là Tổng cục trưởng) thực hiện công tác pháp chế, thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục Lâm nghiệp (sau đây viết tắt là Tổng cục) theo quy định của pháp luật.

Vụ Pháp chế, Thanh tra chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện của Tổng cục trưởng; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Vụ Pháp chế và Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ, quy phạm kỹ thuật về công tác pháp chế, thanh tra trình Tổng cục trưởng để trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành; tham gia ý kiến văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, quy trình chuyên môn nghiệp vụ, quy phạm kỹ thuật, định mức kinh tế, kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp.

2. Tổng hợp trình Tổng cục trưởng các hoạt động về công tác pháp chế, thanh tra thuộc lĩnh vực lâm nghiệp.

3. Chủ trì xây dựng, thẩm tra các đề tài, dự án về pháp chế, thanh tra; tham gia xây dựng các đề án, dự án có liên quan theo sự phân công của Tổng cục trưởng.

4. Tổ chức hướng dẫn, theo dõi kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế thanh tra thuộc lĩnh vực lâm nghiệp.

5. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về pháp chế, thanh tra.

6. Tham mưu cho Tổng cục trưởng thực hiện công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

7. Tham mưu cho Tổng cục trưởng thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành theo quy định tại Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao nhiệm vụ chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Giúp Tổng cục trưởng thực hiện công tác tiếp dân; tổ chức tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

b) Trình Tổng cục trưởng yêu cầu cán bộ thuộc quyền quản lý của Tổng cục trưởng giải trình những nội dung có liên quan đến đơn khiếu nại, tố cáo.

c) Tham mưu cho Tổng cục trưởng tổ chức thanh tra, kiểm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

d) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

9. Phòng, chống tham nhũng:

a) Trình Tổng cục trưởng kế hoạch phòng, chống tham nhũng và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

b) Giúp Tổng cục trưởng phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc phát hiện hành vi tham nhũng; tham mưu cho Tổng cục trưởng tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng.

c) Giúp Tổng cục trưởng tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục trưởng thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

10. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cùng cấp thực hiện nhiệm vụ được Tổng cục trưởng giao.

11. Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra, hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tổng cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Vụ:

Lãnh đạo Vụ có Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng, Tổng cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

Vụ trưởng điều hành hoạt động chung của Vụ, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Vụ.

Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng điều hành một số hoạt động của Vụ theo sự phân công của Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Công chức của Vụ chịu trách nhiệm thi hành nhiệm vụ được Vụ trưởng giao theo quy định của pháp luật.

Vụ trưởng xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Vụ; bố trí công chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn công việc và nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra; Chánh Văn phòng Tổng cục; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Tổng cục và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ: TCCB, PC và Thanh tra Bộ;
- Các Phó TCT Tổng cục LN;
- Các đơn vị thuộc Tổng cục LN;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP thuộc TW;
- Lưu VT, PCTT.

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHỤ TRÁCH TỔNG CỤC
Hà Công Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 271/QĐ-TCLN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu271/QĐ-TCLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2012
Ngày hiệu lực06/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 271/QĐ-TCLN

Lược đồ Quyết định 271/QĐ-TCLN năm 2012 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 271/QĐ-TCLN năm 2012 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu271/QĐ-TCLN
       Cơ quan ban hànhTổng cục Lâm nghiệp
       Người kýHà Công Tuấn
       Ngày ban hành06/06/2012
       Ngày hiệu lực06/06/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 271/QĐ-TCLN năm 2012 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 271/QĐ-TCLN năm 2012 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn