Quyết định 2711/QĐ-TCHQ

Quyết định 2711/QĐ-TCHQ năm 2016 về quy định nội dung, mức chi trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của Tổng cục Hải quan

Nội dung toàn văn Quyết định 2711/QĐ-TCHQ nội dung mức chi lĩnh vực khoa học công nghệ 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2771/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÁC NỘI DUNG, MỨC CHI TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 991/QĐ-BTC ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định các nội dung, mức chi trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định các nội dung, mức chi trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của Tổng cục Hải quan

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Bộ KH&CN (để b/c);
- Lãnh đạo TCHQ;

- Lưu: VT, NCHQ (7b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

QUY ĐỊNH

CÁC NỘI DUNG, MỨC CHI TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2711/QĐ-TCHQ ngày 22/8/2016 của T
ng cục trưởng Tng cục Hải quan)

Điều 1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Tổng cục Hải quan

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Tổng cục Hải quan (TCHQ) là những vấn đề khoa học và công nghệ cần được giải quyết, được tổ chức thực hiện dưới hình thức chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu theo chức năng do Tổng cục Hải quan giao nhiệm vụ trực tiếp hoặc giao theo phương thức tuyển chọn cho các đơn vị và cá nhân đăng ký được Hội đồng khoa học Tổng cục Hải quan xét duyệt, nghiệm thu.

Điều 2. Các nội dung, mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Các nội dung, mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ của TCHQ thực hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 991/QĐ-BTC ngày 10/5/2016 (sau đây gọi là Quyết định 991) với các nội dung, mức chi cụ thể như sau:

1. Chi tiền công lao động trực tiếp cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của TCHQ

- Hệ số tiền công theo ngày cho các chức danh thực hiện đề tài/đề án NCKH cấp Tổng cục bằng 70% định mức quy định tại Quyết định 991;

Dự toán tiền công trực tiếp đối với từng chức danh được tính theo công thức và định mức sau:

Tc = Lcs x Hstcn x Snc

Trong đó:

Tc: Dự toán tiền công của chức danh.

Lcs: Lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Hstcn: Hệ số tiền công ngày tính theo lương cơ sở của từng chức danh tính theo bảng dưới đây.

Snc: Số ngày công của từng chức danh.

Hệ số tiền công ngày cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện như sau:

TT

Chức danh

Mức chi

1

Chủ nhim nhim v

0,55

2

Thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học

0,34

3

Thành viên

0,18

4

Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ

0,11

2. Chi hội thảo khoa học phục vụ nhiệm vụ khoa học và công nghệ của TCHQ

a. Thực hiện theo Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước; Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính (Công văn số 5720/BTC-KHTC ngày 07/5/2010 hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010, Quyết định số 3151/QĐ-BTC ngày 30/11/2010 hướng dẫn thực hiện Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/07/2010).

b. Mức chi thù lao đối với các đối tượng tham gia hội thảo khoa học

- Khung định mức chi bằng 70% định mức quy định tại Quyết định 991;

TT

Chức danh

Đơn vị tính

Định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ (1.000 đồng)

1

Người chủ trì

Buổi hội thảo

1.050

2

Thư ký hội thảo

Buổi hội thảo

350

3

Báo cáo viên trình bày tại hội thảo

Báo cáo

1.400

4

Báo cáo khoa học được cơ quan tổ chức hội thảo đặt hàng nhưng không trình bày tại hội thảo

Báo cáo

700

5

Thành viên tham gia hội thảo

Buổi hội thảo

140

Điều 3. Các nội dung, mức chi đối với công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của TCHQ

1. Các nội dung, mức chi đối với công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các đơn vị (trừ mức chi tiền công thực hiện nhiệm vụ của thành viên các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ): Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định 991.

2. Mức chi tiền công thực hiện nhiệm vụ của thành viên các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ:

- Đtài/đề án NCKH cấp Tổng cục: khung định mức chi bằng 100% định mức quy định tại Quyết định 991;

TT

Chức danh

Đơn vị tính

Định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ (1.000 đồng)

1

Chi tư vn xác đnh nhim vụ khoa học và công nghệ

 

 

a

Chi họp Hội đng tư vn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Hội đồng

 

-

Chủ tịch hội đồng

 

700

 

Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng

 

500

-

Thư ký hành chính

 

200

-

Đại biu được mời tham dự

 

150

b

Chi nhận xét đánh giá

01 phiếu nhận xét đánh giá

 

-

Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng

 

200

-

Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội đồng

 

350

2

Chi về tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ

 

 

a

Chi họp Hội đng tư vn tuyn chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Hội đồng

 

-

Chủ tịch hội đồng

 

1.000

-

Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng

 

700

-

Thư ký hành chính

 

200

-

Đại biu được mời tham dự

 

150

b

Chi nhận xét đánh giá

01 phiếu nhận xét đánh giá

 

-

Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng

 

350

-

Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội đồng

 

600

3

Chi thm định nội dung, tài chính của nhiệm vụ khoa học và công nghệ

 

 

-

Tổ trưởng tổ thẩm định

Nhiệm vụ

500

-

Thành viên tổ thẩm định

Nhiệm vụ

350

-

Thư ký hành chính

Nhiệm vụ

200

-

Đại biu được mời tham dự

Nhiệm vụ

150

4

Chi tư vấn đánh giá nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ

 

 

a

Chi họp Hội đồng nghiệm thu

Nhiệm vụ

 

-

Chủ tịch hội đồng

 

1.000

-

Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng

 

700

-

Thư ký hành chính

 

200

-

Đại biu được mời tham dự

 

150

b

Chi nhận xét đánh giá

01 phiếu nhận xét đánh giá

 

-

Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng

 

350

-

Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội đồng

 

600

Điều 4. Trách nhiệm của các đơn vị

Căn cứ vào kinh phí Khoa học công nghệ đã được phân bổ, các đơn vị chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện:

1. Đi với các hoạt động phục vụ công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ: được sử dụng từ kinh phí Khoa học công nghệ hàng năm của Tổng cục Hải quan và giao cho Viện Nghiên cứu Hải quan thực hiện.

2. Đối với các hoạt động thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: sử dụng từ kinh phí hỗ trợ được phân bcho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

3. Viện Nghiên cứu Hải quan, Thường trực Hội đồng Khoa học Tổng cục Hải quan, các Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất phân bổ kinh phí cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ một cách hợp , đảm bảo Tiết kiệm và hiệu quả.

4. Các mức chi quy định tại Quyết định này là mức tối đa. Trường hợp nếu áp dụng khung định mức nêu trên nhưng kinh phí chi nhiệm vụ khoa học được giao không đủ để thực hiện, Viện Nghiên cứu Hải quan có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Tài vụ - Quản trị thống nhất báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét, cấp bổ sung.

Điều 5. Tổ chc thực hiện

1. Viện Nghiên cứu Hải quan có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nội dung trong Quyết định này.

2. Những nội dung khác không quy định trong Quyết định này thì được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015, Quyết định số 991/QĐ-BTC ngày 10/5/2016 và các văn bản hướng dẫn khác của nhà nước và của Tổng cục Hải quan.

3. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Tổng cục Hải quan (Viện Nghiên cứu Hải quan) để kịp thời xem xét, giải quyết.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2711/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2711/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2016
Ngày hiệu lực22/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2711/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 2711/QĐ-TCHQ nội dung mức chi lĩnh vực khoa học công nghệ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2711/QĐ-TCHQ nội dung mức chi lĩnh vực khoa học công nghệ 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2711/QĐ-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Công Bình
        Ngày ban hành22/08/2016
        Ngày hiệu lực22/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2711/QĐ-TCHQ nội dung mức chi lĩnh vực khoa học công nghệ 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2711/QĐ-TCHQ nội dung mức chi lĩnh vực khoa học công nghệ 2016

         • 22/08/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/08/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực