Quyết định 2714/QĐ-BTC

Quyết định 2714/QĐ-BTC năm 2013 đính chính Thông tư 89/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2714/QĐ-BTC năm 2013 hướng dẫn trích lập sử dụng khoản dự phòng giảm giá tổn thất đầu tư


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2714/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 89/2013/TT-BTC NGÀY 28/6/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 228/2009/TT-BTC NGÀY 7/12/2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO, TỔN THẤT CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, CÔNG TRÌNH XÂY LẮP TẠI DOANH NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính nội dung tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp như sau:

"1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2013".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Website Tổng cục Thuế;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, VP. (500)

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2714/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2714/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2013
Ngày hiệu lực01/11/2013
Ngày công báo20/11/2013
Số công báoTừ số 801 đến số 802
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2714/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2714/QĐ-BTC năm 2013 hướng dẫn trích lập sử dụng khoản dự phòng giảm giá tổn thất đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2714/QĐ-BTC năm 2013 hướng dẫn trích lập sử dụng khoản dự phòng giảm giá tổn thất đầu tư
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2714/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýNguyễn Đức Chi
       Ngày ban hành01/11/2013
       Ngày hiệu lực01/11/2013
       Ngày công báo20/11/2013
       Số công báoTừ số 801 đến số 802
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2714/QĐ-BTC năm 2013 hướng dẫn trích lập sử dụng khoản dự phòng giảm giá tổn thất đầu tư

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2714/QĐ-BTC năm 2013 hướng dẫn trích lập sử dụng khoản dự phòng giảm giá tổn thất đầu tư

           • 01/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/11/2013

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực