Quyết định 2718/2005/QĐ-UBND

Quyết định 2718/2005/QĐ-UBND về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 2718/2005/QĐ-UBND thu phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt đã được thay thế bởi Quyết định 14/2014/QĐ-UBND thu nộp quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường nước thải An Giang và được áp dụng kể từ ngày 12/04/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 2718/2005/QĐ-UBND thu phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2718/2005/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 30 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa VII kỳ họp thứ 4 (từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 6 năm 2005) về việc điều chỉnh mức thu phí dự thi, dự tuyển, ban hành khung thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và khung thu thủy lợi phí, tiền nước (phí sử dụng nguồn nước);
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:

1. Đối tượng thu: Các đối tượng sau đây, khi có sử dụng nước do các nhà máy cung cấp nước sạch, thì đóng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, bao gồm:

a) Hộ gia đình.

b) Cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể.

c) Đơn vị vũ trang nhân dân.

d) Trụ sở điều hành, chi nhánh, văn phòng của các tổ chức, cá nhân.

đ) Các cơ sở rửa xe ô tô, xe máy.

e) Bệnh viện, phòng khám, chữa bệnh; nhà hàng, khách sạn; cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ khác.

2. Mức thu: 100 đồng/m3 đối với vùng nội ô thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc. Chưa thu đối với các vùng còn lại.

Điều 2. Quản lý và sử dụng:

1. Phí thu được, được sử dụng như sau:

a) Đơn vị cung cấp nước sạch được trích 7% (bảy phần trăm) trên số tiền phí thu được trước khi nộp ngân sách Nhà nước để chi phí cho công tác thu phí.

b) Phần thu phí còn lại (93%) nộp vào ngân sách Nhà nước.

2. Số phí nộp vào ngân sách Nhà nước tại điểm b khoản 1 Điều này quy thành 100% và được điều tiết theo Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Cụ thể như sau:

a) Ngân sách Trung ương hưởng: 50%.

b) Ngân sách thị xã, thành phố hưởng: 50%.

3. Số thu tại điểm b khoản 2 Điều này được sử dụng cho việc:

a) Bảo vệ môi trường trên địa bàn (phòng ngừa, khắc phục và xử lý ô nhiễm suy thoái và sự cố môi trường).

b) Đầu tư mới, nạo vét công trình, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước tại địa phương.

Điều 3. Tổ chức thu:

1. Tổ chức, cá nhân có đăng ký sử dụng nước sạch do các đơn vị kinh doanh nước sạch trên địa bàn cung cấp, có nghĩa vụ nộp đủ số tiền phí bảo vệ môi trường đồng thời với việc thanh toán tiền sử dụng nước sạch theo hóa đơn bán hàng cho đơn vị cung cấp nước sạch.

2. Hàng tháng, đơn vị cung cấp nước sạch căn cứ vào số phí thu được thực hiện tính, lập tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt gởi cơ quan thuế và kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản tạm giữ tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, đồng thời làm thủ tục nộp tiền thu phí đầy đủ vào ngân sách Nhà nước sau khi trừ số tiền phí được trích để lại đơn vị theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2.

3. Hàng năm, đơn vị cung cấp nước sạch có trách nhiệm quyết toán với cơ quan thuế việc thu, nộp tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thu được trên địa bàn theo đúng chế độ quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký. Các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố, Giám đốc Công ty Điện nước An Giang và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên Môi trường;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các Sở: Tài chính, Tài nguyên Môi trường, Tư pháp,
Cục Thuế, KBNN tỉnh, Công ty Điện nước An Giang;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Báo, Đài Phát thanh Truyền hình An Giang;
- Chánh VP. UBND tỉnh;
- Lưu VP, TH, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Văn Đảm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2718/2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2718/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2005
Ngày hiệu lực10/10/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/04/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2718/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2718/2005/QĐ-UBND thu phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2718/2005/QĐ-UBND thu phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2718/2005/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýNguyễn Văn Đảm
        Ngày ban hành30/09/2005
        Ngày hiệu lực10/10/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/04/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2718/2005/QĐ-UBND thu phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2718/2005/QĐ-UBND thu phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt