Quyết định 2719/2015/QĐ-UBND

Quyết định 2719/2015/QĐ-UBND Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ truy nhập Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 2719/2015/QĐ-UBND quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet trò chơi điện tử công cộng Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quản lý sử dụng dịch vụ điểm truy nhập Internet công cộng Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 15/06/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 2719/2015/QĐ-UBND quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet trò chơi điện tử công cộng Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2719/2015/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG VÀ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử công cộng ;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tại Tờ trình số 343/STTTT-TTr ngày 27/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ truy nhập Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quy định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1111/2014/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh Ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các Ban, Ngành, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET VÀ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2719/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định chi tiết một số nội dung về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ tại điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Những nội dung về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ truy nhập Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không được quy định tại Quy định này thì áp dụng theo quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về việc Quản lý, cung cấp, sử dụng, dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 72/2013/NĐ-CP); Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (sau đây gọi tắt là Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT) và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng với các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ tại điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Chương II

DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG

Điều 3. Điều kiện hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng

Tuân thủ theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.

Điều 4. Quyền, nghĩa vụ của chủ điểm truy nhập Internet công cộng

1. Quyền và nghĩa vụ của chủ điểm truy nhập Internet công cộng tuân thủ theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.

2. Niêm yết công khai thời gian đóng mở cửa, bảng giá cước dịch vụ; tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy.

3. Đại lý Internet và điểm truy nhập internet công cộng của doanh nghiệp không được hoạt động từ 23 giờ đêm đến 6 giờ sáng ngày hôm sau; Điểm truy nhập internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và các điểm công cộng khác cung cấp dịch vụ internet có thu cước hay không thu cước không được hoạt động quá thời gian đã niêm yết.

4. Cài đặt, sử dụng một trong các phần mềm quản lý tại điểm truy nhập internet công cộng do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

5. Hoạt động kinh doanh phải đảm bảo an ninh, trật tự.

Chương III

DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

Điều 5. Điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Thực hiện theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Điều 5 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

1. Tuân thủ theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.

2. Niêm yết công khai thời gian đóng mở cửa; bảng giá cước dịch vụ; tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy.

3. Cài đặt, sử dụng một trong các phần mềm quản lý điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

4. Hoạt động kinh doanh phải đảm bảo an ninh, trật tự.

Điều 7. Quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

1. Tổ chức, cá nhân lập và hoàn thiện thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo quy định hoặc đến Trung tâm hành chính công của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

2. Trung tâm hành chính công của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết theo quy trình và thời gian quy định của Thủ tục hành chính đó. Nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn và hẹn trả lại kết quả là Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ.

3. Trung tâm hành chính công của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chuyển hồ sơ cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện, thị xã, thành phố để kiểm tra hồ sơ, địa điểm, điều kiện thực tế của phòng máy. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo quy định của quy trình thủ tục hành chính.

Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, cơ quan cấp giấy chứng nhận phải có thông báo cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối để tổ chức, cá nhân đó biết.

4. Phí và lệ phí cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Trực tiếp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh theo quy định này và quy định của pháp luật.

2. Hàng năm rà soát lựa chọn một số phần mềm (miễn phí) quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định pháp luật. Chỉ đạo triển khai cài đặt phần mềm tới các điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh.

3. Áp dụng các quy định hiện hành để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

4. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này, định kỳ 06 tháng 01 lần và đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo, đề xuất với Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh những biện pháp quản lý phù hợp với tình hình phát triển dịch vụ internet và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh.

Điều 9. Công an tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan có liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp viễn thông, internet thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật để phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi lợi dụng hoạt động điểm truy nhập internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng để xâm phạm An ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

2. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Điều 10. Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh

Hướng dẫn các chủ điểm cung cấp dịch vụ truy nhập internet và cung cấp trò chơi điện tử công cộng thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy tại các điểm cung cấp dịch vụ.

Điều 11. Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về internet và trò chơi điện tử trên mạng cho học sinh, sinh viên; hướng dẫn, tạo điều kiện, định hướng cho học sinh, sinh viên sử dụng internet vào các hoạt động có ích, thiết thực trong học tập, cuộc sống của bản thân và gia đình.

2. Triển khai các biện pháp cảnh báo, giám sát học sinh, sinh viên để tránh khỏi các tác động tiêu cực của nội dung thông tin, ứng dụng có hại trên internet và trò chơi điện tử trên mạng.

Điều 12. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các địa phương trong công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng internet làm ảnh hưởng đến trẻ em và các đối tượng xã hội thuộc quản lý của Ngành nhằm bảo vệ trẻ em và các đối tượng xã hội khác thuộc quản lý của Ngành tránh khỏi những nội dung thông tin, ứng dụng có hại trên internet và trò chơi điện tử trên mạng.

Điều 13. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Hướng dẫn, thực hiện cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điểm truy nhập internet công cộng, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

2. Thực hiện công tác quản lý theo thẩm quyền, kiểm tra việc thực hiện theo quy định pháp luật đối với tất cả các điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng tại địa phương ít nhất 01 lần/01 năm.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn phòng Văn hóa Thông tin, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong việc quản lý, tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý điểm truy nhập internet công cộngđiểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn.

4. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ trò chơi điện tử trong việc quản lý, thanh tra, kiểm tra, thống kê, báo cáo tình hình hoạt động của điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn.

5. Báo cáo định kỳ hàng năm tình hình hoạt động của các chủ điểm truy nhập internet công cộng và chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trước ngày 30 tháng 11 hàng năm theo mẫu số 01/BC của Quy định này.

Điều 14. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet

1. Ký hợp đồng điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng với các tổ chức, cá nhân sử dụng đường truyền internet của mình.

2. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước quản lý hoạt động, phổ biến các quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân ký hợp đồng điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

3. Hướng dẫn, cung cấp thông tin, giám sát việc thực hiện hợp đồng của các đại lý internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của điểm truy nhập internet và người sử dụng dịch vụ internet công cộng.

4. Báo cáo định kỳ trước ngày 15/11 hàng năm gửi về Sở Thông tin và Truyền thông số lượng, danh sách các điểm truy nhập internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, bao gồm: đại lý internet, điểm cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp internet, điểm truy nhập internet công cộng tại nhà hàng, khách sạn, sân bay, quán cafe và các điểm công cộng khác.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Trong quá trình thực hiện, nếu có những khó khăn, vướng mắc, hoặc phát sinh các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2719/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2719/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2015
Ngày hiệu lực28/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/06/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2719/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2719/2015/QĐ-UBND quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet trò chơi điện tử công cộng Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2719/2015/QĐ-UBND quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet trò chơi điện tử công cộng Quảng Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2719/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýĐặng Huy Hậu
       Ngày ban hành18/09/2015
       Ngày hiệu lực28/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/06/2019
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2719/2015/QĐ-UBND quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet trò chơi điện tử công cộng Quảng Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2719/2015/QĐ-UBND quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet trò chơi điện tử công cộng Quảng Ninh