Quyết định 2719/QĐ-TCHQ

Quyết định 2719/QĐ-TCHQ năm 2012 về thí điểm Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra phóng xạ đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển bằng container tại cảng Tân cảng Cái Mép (TCCT), cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép (TCIT) và cảng Quốc tế SP-PSA tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Quyết định 2719/QĐ-TCHQ năm 2012 thí điểm Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra đã được thay thế bởi Quyết định 2353/QĐ-TCHQ 2014 hướng dẫn kiểm tra phát hiện phóng xạ hàng hóa xuất nhập khẩu và được áp dụng kể từ ngày 08/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 2719/QĐ-TCHQ năm 2012 thí điểm Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2719/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH THÍ ĐIỂM QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KIỂM TRA PHÓNG XẠ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, QUÁ CẢNH, TRUNG CHUYỂN VẬN CHUYỂN BẰNG CONTAINER TẠI CẢNG TÂN CẢNG CÁI MÉP (TCCT), CẢNG QUỐC TẾ TÂN CẢNG CÁI MÉP (TCIT) VÀ CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định s 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về th tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử;

Căn cứ Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định 146/2007/QĐ-TTg ngày 04/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát;

Căn cứ Bản Ghi nhớ được ký kết giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Năng lượng Hoa Kỳ ngày 02/7/2010 về việc hợp tác ngăn chặn việc vận chuyển bất hợp pháp vật liệu hạt nhân và các vật liệu phóng xạ khác;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:

1. Thí điểm Quy trình hưng dẫn nghiệp vụ kiểm tra phóng xạ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển vận chuyển bng Container tại cảng Tân cảng Cái Mép (TCCT), cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép (TCIT) và cảng Quốc tế SP-PSA tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Sổ theo dõi hoạt động của hệ thống kiểm tra phóng xạ (ký hiệu là phụ lục 1).

3. Hồ sơ vụ việc cảnh báo phóng xạ (ký hiệu là phụ lục 2).

4. Báo cáo kiểm tra thứ cấp (ký hiệu là phụ lục 3).

5. Danh mục vật liệu phóng xạ (ký hiệu là phụ lục 4).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2012.

Điều 3. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Cục Hàng hải Việt Nam - Bộ GTVT (để phi hợp);
-
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Cảnh sát biển Bộ Quốc phòng (để phối hợp);
- Cục ATBX và Hạt nhân - Bộ TNMT (để phối hợp);
-
Lưu: VT, GSQL (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

QUY TRÌNH

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KIỂM TRA PHÓNG XẠ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, QUÁ CẢNH, TRUNG CHUYỂN VẬN CHUYỂN BẰNG CONTAINER TẠI CẢNG TÂN CẢNG CÁI MÉP (TCCT), CẢNG QUỐC TẾ TÂN CẢNG CÁI MÉP (TCIT) VÀ CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định 2719/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2012)

Phần 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy trình này hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra phóng xạ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển vận chuyển bằng Container tại các cảng Tân Cảng Cái Mép (TCCT), cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép (TCIT) và cảng Quốc tế SP-PSA tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển (sau đây gọi tắt là hàng hóa) vận chuyển bằng Container tại các cảng Tân Cảng Cái Mép (TCCT), cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép (TCIT) và cảng Quốc tế SP-PSA

2. Cán bộ, công chức hải quan.

Điều 3. Một số hướng dẫn chung

1. Việc kiểm tra phóng xạ đối với hàng xuất khẩu phải được thực hiện trước khi hàng được xếp lên tàu, đối với hàng nhập khẩu phải được thực hiện trước hàng hóa được thông quan hoặc trước khi được vận chuyển đến địa điểm làm thủ tục khác theo quy định.

2. Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì xây dựng Quy chế phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh cảng TCCT, TCIT và cảng SP-PSA trong việc thực hiện kiểm tra phóng xạ đối với hàng hóa.

3. Công chức giám sát hải quan xác định rõ nhiệm vụ giám sát/kiểm tra phóng xạ tại cảng có trách nhiệm phối hợp với nhân viên điều độ cảng hướng dẫn yêu cầu người điều khiển xe chở Container khi đi qua cổng kiểm tra phóng xạ thì tốc độ của xe không được vượt quá 8km/giờ, các xe cách nhau tối thiểu 10m; phối hợp với nhân viên vận hành Trạm báo động trung tâm (CAS) thực hiện các nhiệm vụ trong Quy trình này.

4. Thời gian hoạt động của hệ thống kiểm tra phóng xạ (sau đây gọi tắt là hệ thống), vận hành 24/7 và thực hiện theo ca làm việc. Hết ca làm việc, công chức hải quan phụ trách ca có trách nhiệm bàn giao công việc cho ca sau bằng Sổ theo dõi theo mẫu Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định này.

5. Hình nh và dữ liệu kiểm tra phóng xạ được lưu trữ trên hệ thống tối thiểu 1 năm, trường hợp bộ nhớ hệ thống không đủ dung lượng lưu trữ thì đơn vị quản lý phải sao chép dữ liệu lưu trữ trên cng ngoài hoặc đĩa CD, DVD. Các trường hợp hệ thống phát hiện cảnh báo phóng xạ thì hình ảnh và dữ liệu kim tra phóng xạ được in và lưu trữ theo quy định của pháp luật v lưu trữ h sơ hải quan.

6. Trường hợp hệ thống có sự cố không hoạt động được thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển bằng Container không phải kiểm tra phóng xạ.

7. Công chức kiểm tra thứ cấp phải được trang bị bảo hộ lao động chuyên dụng đảm bảo an toàn phóng xạ.

Phần 2.

HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

Điều 4. Trình tự kiểm tra phóng xạ:

Bước 1. Kiểm tra, tiếp nhận hoạt động của Hệ thống:

1. Công chức hải quan khi vào ca làm việc phải kiểm tra đảm bảo hệ thống và các thiết bị sẵn sàng làm việc;

2. Tiếp nhận, xử lý tiếp các báo động chưa được x lý hoặc đang được xử lý từ ca trước trên cơ sở thông tin thể hiện tại Sổ theo dõi biên bản bàn giao.

Bước 2. Thực hiện việc kiểm tra phóng xạ theo quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP)

Công chức hải quan sau khi kiểm tra, tiếp nhận hoạt động của hệ thống thì thực hiện việc kiểm tra phóng xạ theo quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP).

1. Khi hệ thống có báo động phóng xạ, công chức hải quan vận hành CAS sẽ xem xét và xử lý các báo động theo thứ tự ưu tiên như sau:

1.1. Ưu tiên thứ nhất: Báo động hỗn hợp tia Neutron-Gamma;

1.2. Ưu tiên thứ hai: Báo động tia Neutron;

1.3. Ưu tiên thứ ba: Báo động tia Gamma.

2. Lập hồ sơ vụ việc cảnh báo phóng xạ (theo mẫu tại phụ lục 2).

Bước 3. Xử lý sơ cấp khi có báo động phóng xạ:

1. Khi hệ thống có báo động phóng xạ hn hợp tia Neutron-Gamma hoặc phóng xạ tia Neutron:

1.1. Công chức hải quan vận hành CAS kiểm tra dữ liệu trên hệ thống để xác định lô hàng gây ra báo động (số container, biển số xe chở container);

1.2. Phối hợp với công chức hải quan giám sát tại cảng nơi có báo động, đề nghị nhân viên điều độ cảng yêu cầu người điều khiển xe chở Container đi qua cng kiểm tra phóng xạ khác được chỉ định và xử lý kết quả như sau:

a. Hệ thống có báo động lần hai, công chức hải quan vận hành CAS thực hiện các công việc sau:

a.1. Đề xuất kiểm tra thứ cấp trình lãnh đạo Đội phê duyệt;

a.2. Thông báo ngay cho công chức giám sát yêu cầu người điều khiển xe đưa hàng đến địa điểm kiểm tra thứ cấp;

a.3. Nhập thông tin yêu cầu kiểm tra thứ cấp vào hệ thống;

a.4. Chuyển Hồ sơ vụ việc cảnh báo phóng xạ cho công chức kiểm tra thứ cấp.

b. Hệ thống không có báo động lần hai, Công chức hải quan vận hành CAS thực hiện các công việc sau:

b.1. Đề xuất giải phóng container trên Hồ sơ vụ việc cảnh báo phóng xạ trình lãnh đạo Đội phê duyệt; thông báo cho công chức giám sát cho người điều khiển xe đưa container đến địa điểm tập kết hàng bình thường nếu không có nghi ngờ khác; tắt báo động trên hệ thống;

b.2. Nếu còn nghi ngờ khác, đề xuất kiểm tra thứ cấp trên Hồ sơ vụ việc cảnh báo phóng xạ trình lãnh đạo Đội phê duyệt; chuyển Hồ sơ vụ việc cảnh báo phóng xạ cho công chức kiểm tra thứ cấp.

2. Khi hệ thống có báo động phóng xạ tia Gamma: Công chức hải quan vận hành CAS kiểm tra manifest của lô hàng:

2.1. Nếu xác định phóng xạ tia Gamma phát sinh từ nguồn hợp pháp, làm đ xut giải phóng container trên H sơ vụ việc cảnh báo phóng xạ trình lãnh đạo Đội phê duyệt; tắt báo động trên hệ thống;

2.2. Nếu không xác định được phóng xạ tia Gamma phát sinh từ nguồn hợp pháp, công chức hải quan vận hành CAS xác định số Container, biển số xe chở Container có báo động trên hệ thống, đồng thi liên hệ với công chức hải quan giám sát phối hợp với nhân viên điều độ cảng yêu cầu lái xe chContainer đi qua một cổng kiểm tra khác được chỉ định, và xử lý như Điểm a nêu trên.

Bước 4. Kiểm tra thứ cấp:

1. Việc kiểm tra thứ cấp được thực hiện bởi ít nhất hai công chức hải quan;

2. Trước khi tiến hành kiểm tra thứ cấp công chức được giao nhiệm vụ kiểm tra thứ cấp tiến hành kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị phát hiện phóng xạ cá nhân (PRD) và thiết bị nhận diện đồng vị phóng xạ (RIID).

3. Trình tự kiểm tra thứ cấp:

3.1. Dùng thiết bị phát hiện phóng xạ cá nhân kiểm tra người điều khiển phương tiện vận tải. Trường hợp phát hiện có phóng xạ gamma, công chức hải quan thực hiện các công việc sau:

a. Kiểm tra xác định người điều khiển phương tiện gần đây có điều trị y tế liên quan đến phóng xạ (bằng hình thức hỏi thông tin);

b. Kiểm tra bằng thiết bị nhận diện đồng vị phóng xạ;

c. Kiểm tra khoang lái của phương tiện vận tải;

3.2. Kiểm tra một vòng quanh xe bằng thiết bị phát hiện phóng xạ cá nhân, đánh du các vị trí có ngun phóng xạ cao nhất đ sử dụng thiết bị nhận diện đồng vị phóng xạ xác định chất đồng vị;

3.3. Cung cấp toàn bộ kết quả kiểm tra (số ghi thiết bị phát hiện phóng xạ cá nhân, phân bố phóng xạ và xác định chất đồng vị...) trên Báo cáo kiểm tra thứ cấp (theo mẫu tại Phụ lục 3 của quy trình này) cho công chức hải quan vận hành CAS; gửi các s liệu từ các máy cm tay vào Trạm kiểm tra thứ cấp (SWS) hoặc CAS;

3.4. Kết thúc công việc kiểm tra thứ cấp, công chức lập Báo cáo kiểm tra thứ cấp và đề xuất các biện pháp (nếu có) trên Hồ sơ vụ việc cảnh báo phóng xạ chuyển cho lãnh đạo Đội phê duyệt; sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ cho công chức hải quan vận hành CAS đ thực hiện tiếp các bước công việc ở Bước 5.

Lưu ý: Nếu thiết bị phát hiện phóng xạ cá nhân báo trên mức 8, thông báo ngay lập tức cho công chức hải quan vận hành CAS và thiết lập vùng an toàn phóng xạ.

Bước 5. Xử lý kết quả kiểm tra thứ cấp:

1. Trường hợp kiểm tra xác định phóng xạ phát ra từ Container có chứa hàng hóa:

Công chức hải quan vận hành CAS căn cứ theo Báo cáo kiểm tra thứ cấp tiến hành rà soát lại các đồng vị phóng xạ, độ mạnh, phân bố phóng xạ và giá trị xíc-ma để kiểm tra dữ liệu có phù hợp với nội dung của lô hàng thể hiện trên bản khai hàng hóa (manifest) hay không (Danh mục các chất đồng vị và các nguồn phóng xạ thông thường theo Phụ lục 4 của quy trình này) và xử lý như sau:

1.1. Nếu dữ liệu cổng kiểm tra phóng xạ, dữ liệu của manifest và các kết quả kiểm tra thứ cấp phù hợp thì làm đ xuất trên Hồ sơ vụ việc cảnh báo phóng xạ trình lãnh đạo Đội, lãnh đạo Chi cục phê duyệt; cho phép giải phóng container và tắt báo động trên hệ thống;

1.2. Nếu dữ liệu không phù hợp và/hoặc thuộc các trường hợp tại Bước 6, Phần II dưới đây thì làm đề xuất trên Hồ sơ vụ việc cảnh báo phóng xạ trình lãnh đạo Đội, lãnh đạo Chi cục các biện pháp sau:

a. Tạm giữ Container và áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh theo quy định tại Điều 6, Chương II Quy định về xử lý khi phát hiện chuyển giao, vận chuyển bất hợp pháp chất phóng xạ trong làm thủ tục Hải quan ban hành kèm Quyết định số 1953/QĐ-TCHQ ngày 01/10/2008;

b. Thông báo với doanh nghiệp kinh doanh cảng về việc tạm giữ container;

c. Thông báo về Cục Hải quan Tỉnh liên hệ với Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân để được hướng dẫn.

1.3. Thực hiện theo hướng dẫn của Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân và chỉ đạo của Tổng cục Hi quan, Cục Hải quan Tỉnh;

1.4. Đóng hồ sơ vụ việc cảnh báo phóng xạ khi có kết quả xử lý cuối cùng.

2. Các trường hợp xác định phóng xạ phát ra là từ cabin, sơmi-rơmoóc hay từ người điều khiển phương tiện vận tải sẽ được loại trừ.

Bước 6. Các trường hợp yêu cầu phối hp vi Cục An toàn bức xạ và Ht nhân:

1. Thiết bị nhận diện đồng vị phóng xạ xác định có nguyên liệu hạt nhân đặc biệt;

2. Phát hiện phóng xạ Neutron;

3. Thiết bị nhận diện đồng vị phóng xạ xác định một trong 08 chất đồng vị liên quan tới thiết bị phát phóng xạ và cht đng vị này không có trong thông tin vận chuyn (không có trong bản khai hàng hóa - manifest);

4. Cảnh báo vẫn chưa được xử lý và tiếp tục có nghi vấn sau khi kiểm tra thứ cấp;

5. Mức độ phóng xạ cao bất thường.

Phần 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Trách nhiệm của lãnh đạo Cục:

1. Phân công, chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện nhiệm vụ của Lãnh đạo Chi cục đối với các công việc thuộc thẩm quyền của Chi cục theo quy trình này;

2. Chỉ đạo các bộ phận có liên quan:

2.1. Liên hệ với Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân để được hỗ tr kỹ thuật;

2.2. Báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, khắc phục sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống kiểm tra phóng xạ khi cần thiết.

2.3. Định kỳ mi quý, ngày 10 tháng đầu tiên của Quý Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả hoạt động về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) theo quy định.

Điều 6. Trách nhiệm của lãnh đạo Chi cục:

1. Kịp thời báo cáo với lãnh đạo Cục việc tạm giữ container dựa theo kết quả kiểm tra thứ cấp đã hoàn thành hoặc có nghi ngờ vận chuyển vật liệu hạt nhân bất hợp pháp;

2. Xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền; báo cáo kịp thời các vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền, đề xuất xử lý, khắc phục sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống kiểm tra phóng xạ với lãnh đạo Cục.

3. Định kỳ mỗi quý, ngày 05 tháng đầu tiên của Quý, Chi cục có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tình hình và kết quả hoạt động kiểm tra.

Điều 7. Trách nhiệm của lãnh đạo Đội:

1. Phân công công chức kiểm tra thứ cấp;

2. Xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền; báo cáo kịp thời các vướng mắc phát sinh, đề xuất xử lý, khắc phục sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống kiểm tra phóng xạ với lãnh đạo chi Cục.

Điều 8. Trách nhiệm của công chức hải quan:

1. Thực hiện theo đúng và đầy đủ các bưc hướng dẫn tại quy trình vận hành tiêu chuẩn và các công việc quy định tại quy trình này;

2. Trong quá trình sử dụng hệ thống kiểm tra phóng xạ, nếu có sự cố kỹ thuật, hư hỏng xảy ra, công chức được giao nhiệm vụ phải kịp thời báo cáo Lãnh đạo Đội.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để có hướng dẫn./.


PHỤ LỤC 1

SỔ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KIỂM TRA PHÓNG XẠ
(Theo ca làm việc)

- Cục Hải quan:…………………..

- Chi cục Hải quan:………………

- Số mở ngày…………………….

- Kết thúc ngày…………………..

Ngày/tháng/ năm

Ca làm việc

Tình trạng hệ thống lúc đầu ca

Các báo động chưa hoặc đang xử ly

Sự c xảy ra của hệ thng (nếu có)

Vụ việc phát sinh về nghiệp vụ soi chiếu

Họ và tên công chức trực h thống

Ký, đóng dấu công chức trực hệ thống

Hiện tượng, sự c

Biện pháp khắc phục

Kết quả

Đxuất, kiến nghị

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Sổ nhật ký có thể được lập trên máy tính, định kỳ tuần/tháng in ra, ký đóng dấu, đóng quyển để lưu cùng hệ thống;

2. Cột (3) công chức ghi tình trạng hệ thống bình thường hoặc có sự cố;

3. Cột (4) công chức ghi tóm tắt các báo động chưa hoặc đang xử lý tại ca trực chuyển cho ca sau tiếp tục theo dõi, xử lý;

4. Định kỳ, đột xuất lãnh đạo Đội, lãnh đạo Chi cục phải kiểm tra sổ nhật ký chủ động, chấn chỉnh, xử lý việc liên quan;

5. Định kỳ hàng quý trên cơ sở sổ nhật ký, Chi cục có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Cục về tình hình, kết quả hoạt động soi chiếu; Cục tổng hợp báo cáo Tổng cục (Cục GSQL).


PHỤ LỤC 2

HỒ SƠ VỤ VIỆC CẢNH BÁO PHÓNG XẠ

I . THÔNG TIN CẢNH BÁO PHÓNG XẠ:

1. Mã số vụ việc:

Địa điểm cảnh báo:                               Ngày                            giờ

2. Nội dung vụ việc:

 Cảnh báo phóng xạ hỗn hợp tia Neutron-Gamma:

 Cnh báo phóng xạ tia Neutron:

 Cảnh báo phóng xạ tia Gamma:

2.1. Thông tin về container:

Số container:                                                    Số xe vận chuyển:

Số vận tải đơn (nếu có):                                                Tên tàu (nếu có):

Tên hàng khai báo trên manifest:

II. XỬ LÝ SƠ CẤP KHI CÓ BÁO ĐỘNG PHÓNG XẠ:

1. Cảnh báo phóng xạ hỗn hp tia Neutron-Gamma, cảnh báo phóng xạ tia Neutron:

Đề xuất đưa qua cổng soi chiếu s:

Kết quả:

 Có báo động                         Các nghi ngờ khác:       Có     Không

 Không có báo động

Đ xuất kiểm tra thứ cấp:                            Không

2. Cảnh báo phóng xạ tia Gamma:

Phù hợp manifest:                     Có                 Không

Đề xuất đưa qua cổng soi chiếu số:

Kết quả:

 Có báo động                         Các nghi ngờ khác:       Có     Không

 Không có báo động:

Đề xuất:

- Giải phóng Container, tắt báo động:     Có     Không

- Kiểm tra thứ cấp:                                Có     Không

 

CÁN BỘ ĐỀ XUẤT
(Ký, đóng dấu công chức)

PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO ĐỘI
(Ký, đóng dấu công chức)

 

III. KIỂM TRA THỨ CẤP:

1. Kết quả kiểm tra thứ cấp:

Kết quả kiểm tra người điều khiển có nhiễm phóng xạ:   Có     Không

Kết quả kiểm tra Container:

Nhiễm phóng xạ:           Có     Không

Loại đồng vị phóng xạ:

Biên bản kiểm tra thứ cấp: Số    ngày

2. Đề xuất:

- Cách ly phương tiện:   Có     Không

- Thiết lập rào chắn:       Có     Không

 

CÁN BỘ KIỂM TRA THỨ CẤP
(Ký, đóng dấu công chức)

PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO ĐỘI
(Ký, đóng dấu công chức)

 

IV. XỬ LÝ KẾT QUẢ KIỂM TRA THỨ CẤP:

1. Kết quả kiểm tra hồ sơ:

Kết quả kiểm tra:                       Phù hợp        Không phù hợp

Nguyên liệu hạt nhân đặc biệt:   Có                 Không

Phát hiện phóng xạ Notron:       Có                 Không

Xác định một trong 08 chất đồng vị liên quan tới thiết bị phát phóng xạ và chất đồng vị này không có trong thông tin vận chuyển (manifest):              Không

Mức độ phóng xạ cao bất thường:        Có     Không

Còn nghi vấn sau khi kiểm tra thứ cấp:   Có     Không

2. Đề xuất:

+ Giải phóng Container:             Có     Không

+ Tạm gicontainer đồng thời thiết lập vùng an toàn:          Không

+ Thông báo về Cục Hải quan Tỉnh liên hệ với Cục ATBXHN (VARANS) để được hướng dẫn: Có           Không

+ Thông báo với doanh nghiệp kinh doanh cảng về việc tạm giữ Container: Có            Không

 

CÁN BỘ ĐỀ XUẤT
(Ký, đóng dấu công chức)

PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO ĐỘI
(Ký, đóng dấu công chức)

 

PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO CHI CỤC
(Ký, đóng dấu công chức)

 

V. XỬ LÝ KHÁC (CỤC HQ TỈNH, TCHQ, CỤC ATBXHN...):

 

PHỤ LỤC 3

BÁO CÁO KIỂM TRA THỨ CẤP

Mã số theo dõi vụ việc:___________________________________________________________

Địa điểm:_________________ Ngày:____________ Giờ:________________________________

Cán bộ hỗ trợ kỹ thuật làm báo cáo:_______________ Điện thoại:_______________________

 

Nội dung báo cáo:

Loại xe:_____________ Kiểu dáng:_________________________________________________

Giấy phép:__________________ Nước sản xuất:______________________________________

Số lượng hành khách:____________________________________________________________

Bản kê khai hàng hóa trên tàu:

_______________________________________________________________________________

Tờ thông tin hoặc bản lược khai hàng hóa:

_______________________________________________________________________________

Có nhãn hoặc cảnh báo nào chỉ ra chất độc hại hoặc vật liệu phóng xạ?

 Có                                         Không

Chứng từ lô hàng chỉ ra nguồn neutron công nghiệp?     Có     Không

Tên, địa chỉ người vận chuyển:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Tên, địa chỉ người gửi hàng_______________________________________________________

 

Nội dung báo cáo:

Cnh báo phóng xạ:

 Tia Gamma                Tia Neutron                Hỗn hợp tia Neutron-Gamma

Mức độ cảnh báo tia Gamma cao nhất hiện thị trên CAS:___________________ sigma

Mức độ cảnh báo Neutron cao nhất hiện thị trên CAS:___________________ cnts/sec

Cách ly phương tiện?    Có     Không

Thiết lập rào chắn?        Có     Không

Đặt nguồn?                   Có     Không

Cách ly nguồn?             Có     Không

S dụng thông tin dưới đây:

1. Đánh dấu vị trí tia gamma hoặc neutron hiện thị trên CAS

2. Đánh dấu vị tri của phản hồi mạnh nhất từ máy dò cầm tay và

3. Điền vào các hình oval các thông số đo từ máy dò cầm tay

Thông tin về tia Gamma và Neutron

Máy phát hiện phóng xạ cá nhân (PRD) hiển thị “7”?        Có     Không

Tối đa PRD hiện thị:______________________________________________________________

Mức tối đa hiển thị trên Máy khảo sát (PRM -470CG hoặc tương đương):_________________

RIID tối đa (lượng phóng xạ hoặc đơn vị ORTEC đọc được):___________________________

Số hoặc tên tệp ORTEC được lưu:_________________________________________________

Khoảng cách (đơn vị: mét) từ nguồn t lệ phóng xạ RIID báo “20 nSv/giờ”:

_______________________________________________________________________________

Nhận dạng đồng vị phóng xạ:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Thiết bị sử dụng xác định phóng xạ:

Nhà sản xuất/kiểu dáng:__________________________________________________________

S sê-ri:_______________________________________________________________________

Ngày hiệu chun:________________________________________________________________

 

B trí, đánh giá Neutron hoặc Hỗn hp Neutron-Gamma

Nguồn phù hợp với các nguồn Neutron công nghiệp?                 Có     Không

Nguồn có đúng với khai báo, áp phích, hoặc tờ lược khai vận tải?          Có     Không

Sự sai lệch?____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Có cần kiểm tra chi tiết không?  Có     Không

Bố trí cuối cùng:

 Nguồn công nghiệp cho sử dụng cuối cùng hợp pháp

 Nguồn công nghiệp cho sử dụng cuối cùng bất hợp pháp

 Nguồn Neutron đang được quan tâm:___________

 Mối đe doạ phóng xạ đáng tin chưa giải quyết

 

DÁN ẢNH Ở ĐÂY

 

 

 

 

Bản sao thông tin máy phát hiện phóng xạ RPM bằng máy tính CAS

 

 

PHỤ LỤC 4

DANH MỤC VẬT LIỆU PHÓNG XẠ

Vt liu phóng x t nhiên (NORM)

Kali (K-40)

Rađi (Ra-226)

Thori (Th-232)

Urani (U-238)

Các đồng vị y tế

Flo (F)-18

Gali (Ga)-67

Indi (In)-111

I-ốt (I)-123

I-ốt(I)-131

Palađi (Pd)-103

Techneti (Tc)-99m

Tha-li (Tl)-201

Xenon (Xe)-133

Các cht đồng v công nghiệp

Ameriđi (Am)-241

Bari (Ba)-133

Bitmut (Bi)-207

Xezi (Cs)-134

Xezi (Cs)-137

Coban (Co)-57

Coban (Co)-60

Europi (Eu)-152

Iridi (Ir)-192

Mangan (Mn)-54

Selen (Se)-75

Natri (Na)-22

Stronti (Sr)-90

Vt liu ht nhân đặc biệt

Neptuni (Np)-237

Pluton (Pu)-239

Urani (U)-233

Urani (U)-235

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2719/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2719/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2012
Ngày hiệu lực10/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2719/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 2719/QĐ-TCHQ năm 2012 thí điểm Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2719/QĐ-TCHQ năm 2012 thí điểm Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2719/QĐ-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành04/12/2012
        Ngày hiệu lực10/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2719/QĐ-TCHQ năm 2012 thí điểm Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2719/QĐ-TCHQ năm 2012 thí điểm Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra