Quyết định 272/QĐ-UBND

Quyết định 272/QĐ-UBND mở lớp tập huấn Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong các đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2014 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 272/QĐ-UBND 2014 tập huấn kế toán chủ đầu tư trong đơn vị hành chính sự nghiệp Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 272/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 21 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỞ LỚP TẬP HUẤN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO CÁC ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 25/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mở 01 lp tập huấn tập huấn Chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị chủ đầu tư trong các đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2014 như sau:

1. Số học viên: 168 học viên;

2. Đối tượng:

- Công chức tài chính - kế toán cấp xã;

- Công chức phụ trách xây dựng cơ bản phòng Tài chính kế toán cấp huyện;

- Kế toán Ban Quản lý dự án cấp huyện;

- Công chức phòng Đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Sở Tài chính.

3. Thời gian học: 03 ngày;

4. Thời gian khai giảng: Tháng 4 năm 2014;

5. Địa điểm mở lp: Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình;

6. Cơ sở bồi dưng: Học viện Tài chính trực thuộc Bộ Tài chính;

7. Đơn vị quản lý, thanh toán: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công thuộc Sở Tài chính;

8. Nguồn kinh phí tổ chức lp học: Bố trí trong nguồn kinh phí đã giao tại Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 25/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2014.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Sở Tài chính:

a) Căn cứ đối tượng quy định tại Điều 1 Quyết định này, triệu tập học viên đi học đy đủ, đúng đi tượng; tổ chức khai giảng, bế giảng, theo dõi, quản lý lớp học; báo cáo kết quả tổ chức lớp về y ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày bế giảng lớp học.

b) Căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2014 và dự toán kinh phí của Trung tâm Tư vn và Dịch vụ tài chính công để thẩm định và cấp kinh phí kịp thời cho lp học.

2. Sở Nội vụ phi hợp với Sở Tài chính tchức khai giảng, bế giảng, theo dõi, quản lý lớp học.

3. Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công thuộc Sở Tài chính bố trí giảng viên, tchức giảng dạy, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ lớp học, chịu trách nhiệm vthời gian, nội dung, chương trình bồi dưỡng; quản lý, thanh quyết toán kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và học viên đi học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, VP5, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 272/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu272/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2014
Ngày hiệu lực21/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 272/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 272/QĐ-UBND 2014 tập huấn kế toán chủ đầu tư trong đơn vị hành chính sự nghiệp Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 272/QĐ-UBND 2014 tập huấn kế toán chủ đầu tư trong đơn vị hành chính sự nghiệp Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu272/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýBùi Văn Thắng
        Ngày ban hành21/04/2014
        Ngày hiệu lực21/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 272/QĐ-UBND 2014 tập huấn kế toán chủ đầu tư trong đơn vị hành chính sự nghiệp Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 272/QĐ-UBND 2014 tập huấn kế toán chủ đầu tư trong đơn vị hành chính sự nghiệp Ninh Bình

            • 21/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực