Quyết định 2723/QĐ-UB

Quyết định 2723/QĐ-UB năm 1997 về hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định 2723/QĐ-UB 1997 hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở Đà Nẵng đã được thay thế bởi Quyết định 571/1998/QĐ-UB hỗ trợ người có công Cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng .

Nội dung toàn văn Quyết định 2723/QĐ-UB 1997 hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2723/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 06 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CẢI THIỆN NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21-6-1994;

- Căn cứ Quyết định số 964/TTg ngày 26-12-1996 của Thủ tướng Chính phủ ve việc chỉ định UBNĐ lâm thời thành phố Đà Nẵng;

- Căn cứ Quyết định số 118/TTg ngày 27-2-1996 và Chỉ thị số 166/TTg ngày 19-3-1996 của Thủ tướng Chính phủ vê việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-TBXH, Sở Xây dựng, Sở Tài chính-vật giá, Sở Địa chính-nhà đất thành phố Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thực hiện việc tặng nhà tình nghĩa đối với các đối tượng: Cán bộ lão thành cách mạng trước 8-1945, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao. động, thương bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên đang cư trú ổn định tai Đà Nẵng thực sự khó khăn, bức xúc về nhà ở.

- Diện tích đất xây dựng 1 nhà tình nghĩa không quá 70m2 đối với khu vực quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà và phường Bắc Mỹ An, không quá 100m2 đối với các khu vực còn lại trên địa bàn thành phố, diện tích sử dụng nhà tình nghĩa tối thiểu là 24m2, kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa không quá 20 triệu đồng.

Điều 2: Áp dụng chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với đối tượng chính sách đang thuê nhà thuộc quỹ nhà Nhà nước có nhu cầu mua nhà đang thuê và được cấp có thẩm quyền xét bán theo Nghđịnh 61/CP ngày 5-7-1994 của Thủ tướng Chính phủ.

1- Diện tích đất được miễn, giảm theo diện tích đất có nhà xét bán, nhưng mức diện tích tối đa được áp dụng như quy định đi với diện tích đất xây dựng nhà tình nghĩa quy định tại quyết định này.

2- Mức miễn, giảm tiền sử dụng đất bao gồm cả 60% giảm tiền sử dụng đất theo Nghị định 61/CP cho các đối tượng như sau:

- Người hoạt động cách mạng trước cách mạng tháng 8-1945; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 81% trở lên; thân nhân của liệt sĩ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hằng tháng được hỗ trợ toàn bộ tiền sử dụng đất.

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị mất sức lao động từ 61% đến 80% được hỗ trợ 90% tiền sử dụng đất.

- Thương binh và người hương chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 41% đến 60% được hỗ trợ 80% tiền sử dụng đất.

- Thân nhân của liệt sĩ, người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, thương binh và người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 21% đến- 40%, được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất.

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhất hoặc Huân chương Chiến thắng hạng nhất, thân nhân chủ yếu của liệt sĩ hết tuổi hưởng trợ cấp được hỗ trợ 65% tiền sử dụng đất.

3- Những trường hợp đối tượng chính sách mua nhà thuộc quỹ đất của Nhà nước nếu đã nộp đủ tiền mua nhà, tiền chuyển quyền sử dụng đất và hoàn tất mọi thủ tục vnhà đất thì không thoái trả, nếu đã mua nhà theo phương thức trả dần mà còn nợ chưa trả đủ thì được xét miễn giảm theo khoản 2 điêu 1 Quyết định này, nhưng số tiền được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định không vượt quá số tiền mà đối tượng còn phải tiếp tục trả dần.

Điều 3: Thành phố giao đất làm nhà cho những đối tượng chính sách quy định tại khoản 1 điêu 1 Quyết định 118/TTg đang cư trú Ổn định tại Đà Nẵng và thực sự có hoàn cảnh khó khăn, chưa có chỗ ở và được chính quyền xã, phường, quận, huyện đề nghị và Sở Lao động-Thương binh và xã hội thẩm tra trình UBND thành phố phê duyệt.

Tiêu chuẩn giao đất và chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất như sau: (không áp dụng cho những hộ thuộc diện đen bù giải tỏa)

1- Diện tích đất được miễn, giảm tiền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tối đa không quá 70m2 đối với khu vực quân Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà và phường Bắc Mỹ An; không quá 100m2 đối với khu vực còn lại của thành phố Đà Nẵng.

2- Mức miễn, giảm tiền sử dụng đất được quy định cho từng đối tượng như sau:

- Miễn tiền sử dụng đất đối với đối tượng trong diện cấp nhà tình nghĩa mà chưa có đất xây dựng.

- Đối với thân nhân liệt sĩ hưởng tuất neo đơn được giảm 40% tiền sử dụng đất.

- Đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bênh binh bị mất sức lao động từ 61% đến 80% được giảm 30% tiền sử dụng đất.

- Đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 41% đến 60% được giảm 20% tiền sử dụng đất.

- Đối với thân nhân của liệt sĩ, người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, thương binh và người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 21% đến 40%, được giảm 15% tiền sử dụng đất.

- Đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhất hoặc Huân chương Chiến thắng hạng nhất, thân nhân chủ yếu của liệt sĩ hết tuổi hưởng trợ cấp được giảm 10% tiền sử dụng đất.

Điều 4: Thành phố dành một khoản ngân sách hãng năm hỗ trợ việc sửa chữa nhà ở cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh thực sự khó khăn được chính quyền xã, phường, quận, huyên đề nghị và được SLao động-Thương binh và xã hội thẩm định trình UBND thành phố phê duyệt.

Tùy theo hoàn cảnh thực tế khó khàn của từng người mà được xét hỗ trợ từ 1 đến 5 triệu đồng khi tiến hành sửa chữa nhà ở.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1995

Điều 6: Chánh Vãn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở Lao động-Thương binh và xã hội, Xây dựng, Tài chính - vật giá, Kế hoạch và đầu tư, Địa chính - nhà đất, thủ trưởng các ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 6
- TV Thành ủy
- Thường tr
c HĐND (b/c)
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI TP ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2723/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2723/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/1997
Ngày hiệu lực04/06/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/1998
Cập nhật27 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2723/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 2723/QĐ-UB 1997 hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2723/QĐ-UB 1997 hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2723/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýNguyễn Bá Thanh
        Ngày ban hành04/06/1997
        Ngày hiệu lực04/06/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/1998
        Cập nhật27 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2723/QĐ-UB 1997 hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở Đà Nẵng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2723/QĐ-UB 1997 hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở Đà Nẵng