Quyết định 2724/QĐ-UBND

Quyết định 2724/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại "Hỗ trợ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế" do tổ chức Alliance for Children (AFC - Hoa Kỳ) tài trợ

Nội dung toàn văn Quyết định 2724/QĐ-UBND năm 2013 viện trợ không hoàn lại Hỗ trợ trẻ em khó khăn Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2724/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TIẾP NHẬN DỰ ÁN "HỖ TRỢ GIÚP ĐỠ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ" DO TỔ CHỨC ALLIANCE FOR CHILDREN (AFC - HOA KỲ) TÀI TRỢ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 93/2009/NĐ-CP Quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài">07/2010/TT-BKH ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2559/SKHĐT-KTĐN ngày 10 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại "Hỗ trợ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế" do tổ chức Alliance for Children (AFC - Hoa Kỳ) tài trợ với những nội dung sau:

1. Tên dự án: Hỗ trợ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Tổ chức tài trợ: Tổ chức Alliance for Children (AFC - Hoa Kỳ).

3. Địa bàn thực hiện dự án: tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Mục tiêu của dự án:

- Nhằm tạo một môi trường tốt hơn cho trẻ khuyết tật thông qua việc chăm sóc, giáo dục tập trung bán trú.

- Dạy cho trẻ khuyết tật những kỹ năng cơ bản để tự chăm sóc bản thân.

- Tạo điều kiện để cho trẻ khuyết tật được vui vẻ, chơi đùa, chăm sóc và học tập; tạo điều kiện cho trẻ được tiếp xúc cộng đồng, dần hòa nhập và tiến đến hòa nhập hoàn toàn với cộng đồng, tham gia đóng góp tích cực cho xã hội.

- Giảm bớt gánh nặng cho gia đình của trẻ khuyết tật và cho xã hội.

- Phát triển rộng hơn mô hình thí điểm này trong tương lai.

5. Các hoạt động cụ thể của dự án:

- Hỗ trợ điều kiện học tập và sinh hoạt hàng ngày cho trẻ khuyết tật (đồ dùng phục vụ sinh hoạt và học tập, chi phí ăn trưa, nước uống).

(Chi tiết các hoạt động theo văn kiện dự án)

6. Tổng vốn dự án: 1.313.100.000 VNĐ, trong đó:

- Vốn nhà tài trợ: 1.313.100.000 VNĐ.

(Chi tiết ngân sách dự án theo văn kiện dự án)

7. Thời gian thực hiện dự án: 3 năm (2014 - 2016).

8. Tổ chức thực hiện:

- Chủ quản dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cơ quan tiếp nhận dự án: Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đơn vị phối hợp thực hiện dự án: Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật.

Điều 2. Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm:

- Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng đề xuất việc lập Ban quản lý dự án "Hỗ trợ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế" và Quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện các chế độ quản lý tài chính, xác nhận viện trợ, hạch toán ngân sách đối với khoản viện trợ nước ngoài trực tiếp cho đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại vụ, Công an tỉnh, Tổ chức AFC-Hoa Kỳ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: KH-ĐT, TC; PACCOM (kèm HS);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐ: VPUB và các CV: VX, ĐN;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2724/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2724/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/12/2013
Ngày hiệu lực 13/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2724/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2724/QĐ-UBND năm 2013 viện trợ không hoàn lại Hỗ trợ trẻ em khó khăn Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2724/QĐ-UBND năm 2013 viện trợ không hoàn lại Hỗ trợ trẻ em khó khăn Thừa Thiên Huế
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2724/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Ngô Hòa
Ngày ban hành 13/12/2013
Ngày hiệu lực 13/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2724/QĐ-UBND năm 2013 viện trợ không hoàn lại Hỗ trợ trẻ em khó khăn Thừa Thiên Huế

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2724/QĐ-UBND năm 2013 viện trợ không hoàn lại Hỗ trợ trẻ em khó khăn Thừa Thiên Huế

  • 13/12/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 13/12/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực