Quyết định 2724/QĐ-UBND

Quyết định 2724/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 2724/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Thái Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2724/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 04 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH VỀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-TU ngày 05/5/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020;

Căn cứ Chương trình hành động số 02/CTHĐ-UBND ngày 15/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Chương trình hành động số 03/CTHĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Thái Bình;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 135/TTr-SKHĐT ngày 29/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, gồm các đồng chí có tên sau đây:

1. Đồng chí Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban;

2. Đồng chí Đoàn Hồng Kỳ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên;

4. Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên;

5. Đồng chí Giám đốc Sở Công Thương, Ủy viên;

6. Đồng chí Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ủy viên;

7. Đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên;

8. Đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên;

9. Đồng chí Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy viên;

10. Đồng chí Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Ủy viên;

11. Đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;

12. Đồng chí Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tnh, Ủy viên;

13. Đồng chí Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Ủy viên;

14. Đồng chí Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan Thái Bình, Ủy viên.

Điều 2. Nhiệm vụ và chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo:

1. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Thái Bình có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 01/NQ-TU ngày 5/5/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020; Chương trình hành động số 02/CTHĐ-UBND ngày 15/6/2016 của Ủy ban nhân dân tnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ; Chương trình hành động số 03/CTHĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ.

- Định kỳ (6 tháng, cnăm) hoặc đột xuất tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết Chương trình hành động của tỉnh để đánh giá rút kinh nghiệm và chỉ đạo kế hoạch hành động thời gian tới cho phù hợp, đạt hiệu quả cao.

2. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

3. Cơ quan thường trực và Bộ phận giúp việc cho Ban Chỉ đạo:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, đầu mối định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình hành động của tỉnh; tổng hợp kiến nghị, đề xuất, các giải pháp cụ thể của các Sở ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo và Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo.

- Ban Chỉ đạo có Bộ phận giúp việc do Trưởng ban quyết định thành lập gồm một số cán bộ, công chức do các thành viên đề xuất để tham mưu xây dựng và định kỳ tổng hợp báo cáo kế hoạch hành động, kết quả thực hiện của các sở, ngành có liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình hành động của tỉnh.

4. Chế độ làm việc:

Thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực và Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Bộ phận giúp việc được bố trí từ ngân sách nhà nước phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ hoạt động, quy định của nhà nước. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng dự toán phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chsố năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Thái Bình.

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Giám đốc sở, Thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT
, TH, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2724/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2724/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2016
Ngày hiệu lực04/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2724/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2724/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Thái Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2724/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Thái Bình 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2724/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hồng Diên
        Ngày ban hành04/10/2016
        Ngày hiệu lực04/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2724/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Thái Bình 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2724/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Thái Bình 2016

            • 04/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực