Quyết định 2726/QĐ-BTC

Quyết định 2726/QĐ-BTC năm 2015 về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Tài chính

Nội dung toàn văn Quyết định 2726/QĐ-BTC kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 2016


B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2726/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế;

Căn cứ Quyết định số 2716/QĐ-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định s 2726/QĐ-BTC ngày 23/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước nói chung, kế hoạch CCHC hằng năm của Bộ đã đề ra.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt Kế hoạch CCHC đã đề ra; kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao.

- Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ CCHC.

2. Yêu cầu:

- Trin khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra. Phổ biến nội dung CCHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng ngành, địa phương.

- Kết hợp lồng ghép việc tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về CCHC của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ.

- Các đơn vị triển khai công tác tuyên truyền cn bám sát nội dung kế hoạch này và lựa chọn hình thức tuyên truyền thích hợp để tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị.

II. ĐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

Đối tượng tuyên truyền về CCHC gồm toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền:

a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế, xã hội của đất nước cũng như của Bộ;

b) Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ về công tác CCHC;

c) Tập trung tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến trong thực hiện CCHC ở các đơn vị thuộc Bộ;

d) Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính cho cá nhân, tổ chức.

2. Hình thức tuyên truyền:

a) Thông tin, tuyên truyền về CCHC thông qua các loại hình báo chí và huy động, sử dụng mọi phương tiện thông tin đại chúng: Cổng thông tin điện tử của Bộ, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; thời báo Tài chính, Tạp chí Tài chính, báo hải quan; ...

b) Tuyên truyền thông qua hình thức các cuộc thi, các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật;

c) Công khai các thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức;

d) Thường xuyên đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ những bài viết tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và việc tổ chức thực hiện công tác CCHC của Bộ.

IV. T CHC THỰC HIỆN

1. Về kinh phí:

Kinh phí tuyên truyền được cân đối từ nguồn kinh phí CCHC trong dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm lập dự toán kinh phí tuyên truyền trong dự toán ngân sách hằng năm hoặc lồng ghép vào kế hoạch CCHC hằng năm gửi Cục Kế hoạch - Tài chính theo quy định hiện hành.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ:

a) Vụ Pháp chế có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, theo dõi và đánh giá công tác tuyên truyền CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

b) Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm:

- Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động tuyên truyền CCHC tại cơ quan, đơn vị mình để xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC đảm bảo đúng mục đích, ý nghĩa của CCHC.

- Tham gia đầy đủ và tích cực hội nghị phổ biến tuyên truyền CCHC; Tổ chức tuyên truyền CCHC đến cán bộ, công chức trong đơn vị đảm bảo phục vụ công tác chuyên môn với các hình thức thích hợp.

- Lồng ghép tuyên truyền CCHC với hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong cơ quan đơn vị mình, hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính liên quan đến doanh nghiệp.

- Báo cáo kết quả thực hiện tuyên truyền CCHC lồng ghép với báo cáo kết quả triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trước ngày 15/6/2016 đối với 6 tháng đầu năm và trước 10/11/2016 đối với báo cáo tổng kết năm qua Vụ Pháp chế để tổng hợp báo cáo Bộ theo đúng quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2726/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2726/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2015
Ngày hiệu lực22/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2726/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2726/QĐ-BTC kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2726/QĐ-BTC kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2726/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrương Chí Trung
        Ngày ban hành22/12/2015
        Ngày hiệu lực22/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2726/QĐ-BTC kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2726/QĐ-BTC kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 2016

            • 22/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực