Quyết định 2727/QĐ-UBND

Quyết định 2727/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du công trình thủy điện Hủa Na năm 2017 do Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na quản lý do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2727/QĐ-UBND 2017 phòng chống lũ lụt vùng hạ du thủy điện Hủa Na Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2727/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 23 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LŨ, LỤT VÙNG HẠ DU CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN HỦA NA NĂM 2017 DO CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN HỦA NA QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai; S 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại báo cáo thẩm định số 203/SNN-CCTL ngày 13/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du công trình thủy điện Hủa Na năm 2017 do Công ty CP thủy điện Hủa Na quản lý, với nội dung chính như sau:

A - T CHỨC, CHỈ HUY

Thực hiện theo Quyết định số 172/QĐ-HHC ngày 25/11/2015 về việc Kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na và Quy chế phối hợp giữa Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na và Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An trong vận hành hồ chứa thủy điện Hủa Na tại Quy chế số 02/QC-HHC-PCLBNA ngày 15/11/2013.

Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức thực hiện phương án được duyệt.

B - PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LŨ LỤT VÙNG HẠ DU.

I. Cơ sở pháp lý, mục đích và yêu cầu;

II. Đặc điểm chung và các thông số kỹ thuật chính của công trình thủy điện Hủa Na;

III. Đặc điểm tự nhiên - xã hội, điều kiện khí tượng thủy văn trên lưu vực hồ;

IV. Đánh giá tình hình thực hiện phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập năm 2016;

V. Đánh giá hiện trạng công trình và vùng hạ du đập sau 4 năm vận hành;

Qua xem xét đánh giá tài liệu quan trắc đến trước lũ năm 2017 và các kết luận, đánh giá của đơn vị tư vấn thiết kế và của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước, kết luận: Đập thủy điện Hủa Na ở trạng thái làm việc bình thường, tin cậy và an toàn.

Các thiết bị vận hành công trình vận hành bình thường, đảm bảo độ tin cậy.

- Thiết bị xả lũ (cửa van cung xả mặt): Kết cấu thép không bị suy giảm chất lượng so với thiết kế lắp đặt ban đầu, tay van, khớp quay không bị biến dạng bất thường. Kiểm tra thử nghiệm vận hành tốt.

- Hệ thống thiết bị nâng cửa van công trình xả lũ: Các thiết bị động cơ điện, bơm áp lực, tuy ô thủy lực, đường ống dẫn dầu, đầu thủy lực nạp vào bình và dầu thủy lực dự phòng đã được kiểm tra trước mùa mưa lũ. Hệ thống nguồn thủy lực đáp ứng được các thông số thủy lực đnâng hạ cửa van.

- Hệ thống cấp điện chính cho vận hành cửa van công trình xả lũ: Khi các tổ máy ngừng phát điện, nguồn điện tự dùng chính được lấy từ lưới điện 220kV của Quốc gia, cấp đến máy biến áp T1, T2 của nhà máy để hạ áp xuống 15,75kV, điện áp 15,75 kV cấp đến máy biến áp TD1, TD2 để hạ áp xuống 0,4/0,23KV cấp điện tự dùng cho nhà máy và thiết bị vận hành đập tràn.

Khi các tổ máy số 1 và số 2 phát điện, nguồn điện tự dùng chính được lấy từ đầu cực máy phát H1, H2 có điện áp 15,75 kV cấp đến máy biến áp TD1, TD2 để hạ áp xuống 0,4/0,23kV cấp điện tự dùng cho nhà máy và thiết bị vận hành đập tràn.

- Hệ thống cấp điện dự phòng cho vận hành cửa van công trình xả lũ: Nguồn điện tự dùng dự phòng lấy từ lưới địa phương 35 KV do điện lực huyện Quế Phong quản lý đcấp điện cho toàn bộ các phụ tải Nhà máy và thiết bị vận hành đập tràn khi nguồn chính bị sự cố. 02 máy phát điện diezen công suất 100kVA hoạt động tốt (nếu tất cả các nguồn điện đều gặp sự cố thì có thể điều khiển đóng mở van cung bằng tay). Ngoài ra, còn có nguồn dự phòng 01 máy phát điện công suất 4,5kVA sử dụng cung cấp điện phục vụ thông tin liên lạc khi mất điện lưới địa phương.

- Hệ thống còi báo vận hành xả lũ: Hoạt động tốt.

VI. Phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập thủy điện Hủa Na với các tình huống dự kiến.

- Lũ tần suất 0,1% (lũ kiểm tra), mực nước hạ lưu nhà máy là: 137,20m

- Lũ tần suất 0,5% (lũ thiết kế), mực nước hạ lưu nhà máy là: 135,20m.

- Lũ tần suất 1,0%, mực nước hạ lưu nhà máy là: 133,60m.

- Lũ tần suất 3,0%, mực nước hạ lưu nhà máy là: 131,40m.

- Lũ tần suất 5,0%, mực nước hạ lưu nhà máy là: 130,00m.

- Lũ tần suất 10,0%, mực nước hạ lưu nhà máy là: 129,00m.

Trong mọi trường hợp vận hành bình thường, lưu lượng xả lũ qua công trình (bao gồm qua các tmáy phát điện và các khoang xả đập tràn) không được lớn hơn lưu lượng tự nhiên vào hồ.

VII. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Danh sách Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị liên quan.

(Chi tiết có trong phương án do Công ty CP thủy điện Hủa Na lập)

VIII. T CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN.

1. Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, vật liệu dự phòng; dụng cụ, thiết bị, xe máy; thông tin liên lạc, ánh sáng.

2. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN của huyện Quế Phong cảnh báo, chỉ đo công tác an toàn cho người và sản xuất khi có xả lũ.

3. Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN, Sở công thương phối hp theo dõi thực hiện phương án.

C - QUY TRÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH.

Về mùa lũ, Công ty CP thủy điện Hủa Na thực hiện theo Quyết định số 5482/QĐ-BCT ngày 10/10/2008 của Bộ Công Thương ban hành Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hủa Na và Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 05/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã ;

D - CHẾ ĐỘ TRỰC BAN.

Công ty CP thủy điện Hủa Na tự tổ chức theo quy định trực ban 24/24 giờ.

(Có phương án chi tiết kèm theo).

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài Nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quế Phong; Giám đốc Công ty CP thủy điện Hủa Na và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT Đinh Viết Hồng;
- Phó VP CN;
- VP TT Ban CH.PCLB t
nh;
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu: VT, CN (T
ú).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2727/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2727/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2017
Ngày hiệu lực23/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2727/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2727/QĐ-UBND 2017 phòng chống lũ lụt vùng hạ du thủy điện Hủa Na Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2727/QĐ-UBND 2017 phòng chống lũ lụt vùng hạ du thủy điện Hủa Na Nghệ An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2727/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýĐinh Viết Hồng
        Ngày ban hành23/06/2017
        Ngày hiệu lực23/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2727/QĐ-UBND 2017 phòng chống lũ lụt vùng hạ du thủy điện Hủa Na Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2727/QĐ-UBND 2017 phòng chống lũ lụt vùng hạ du thủy điện Hủa Na Nghệ An

           • 23/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực