Quyết định 2727/QĐ-UBND

Quyết định 2727/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 2727/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa Sở Văn hóa Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2727/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 20 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 1476/TTr-SVHTTDL ngày 18/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ thủ tục “Cấp giấy phép kinh doanh karaoke” được ban hành kèm theo Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng.

Lý do: Đã được phân cấp, ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke tại Quyết định số 411/QĐ-SVHTTDL ngày 13/9/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ);
- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Lưu VT
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2727/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2727/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2019
Ngày hiệu lực20/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2727/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2727/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa Sở Văn hóa Sóc Trăng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2727/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa Sở Văn hóa Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2727/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýNgô Hùng
       Ngày ban hành20/09/2019
       Ngày hiệu lực20/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2727/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa Sở Văn hóa Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2727/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa Sở Văn hóa Sóc Trăng

           • 20/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực