Quyết định 2727/QĐ-UBND

Quyết định 2727/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 2727/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính đất đai tỉnh Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2727/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị đnh số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ lục hành chính lĩnh vực đt đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề ngh của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tại T trình số 647/TTr-STNMT ngày 20/6/2019 và Báo cáo thm tra s 699/BC-VP ngày 03/7/2019 của Văn phòng UBND tnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 24 thủ tục hành chính mới ban hành và 22 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa.

Bãi bỏ Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa.

Bãi bỏ Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa.

(có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế tnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, t chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định;
- Cục Kiểm so
át TTHC-VPCP (bản điện tử);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- C
ng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải);
- Lưu: VT, KSTTHCNC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2727/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mi ban hành.

STT

Tên thủ tục hành chính

(Số hồ sơ của TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia)

Lĩnh vực Đất đai

1

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất ln đầu

(BTM-THA-265125)

2

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sn khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định.

(BTM-THA-265126)

3

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

(BTM-THA-265127)

4

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa ch); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

(BTM-THA-265128)

5

Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận ln đu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyn sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

(BTM-THA-265129)

6

Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

(BTM-THA-265130)

7

Thủ tục xác nhận tiếp tục s dụng đất nông nghiệp ca hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

(BTM-THA-265131)

8

Thủ tục tách thửa hoặc hp thửa đất

(BTM-THA-265132)

9

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền s dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

(BTM-THA-265133)

10

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

(BTM-THA-265134)

11

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

(BTM-THA-265135)

12

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn lin với đất ln đầu

(BTM-THA-265136)

13

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp giấy chứng nhận.

(BTM-THA-265137)

14

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ln đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đng thời là người s dụng đất.

(BTM-THA-265138)

15

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp.

(BTM-THA-265139)

16

Đăng ký đất đai ln đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

(BTM-THA-265140)

17

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gn lin với đất cho người nhận chuyn nhượng quyn sử dụng đt, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

(BTM-THA-265141)

18

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bng quyền s dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đt; chuyển quyn s dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đt của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.

(BTM-THA-265142)

19

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

(BTM-THA-265143)

20

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, t cáo v đt đai; xử lý nợ hợp đng thế chp, góp vốn; kê biên, đu giá quyn sử dụng đt, tài sản gn lin với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền s dụng đất, tài sản gn lin với đt của hộ gia đình, của vợ và chng, của nhóm người s dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp.

(BTM-THA-265144)

21

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền s dụng đt sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

(BTM-THA-265145)

22

Cp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

(BTM-THA-265146)

23

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(BTM-THA-265147)

24

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

(BTM-THA-265148)

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

STT

Số hồ sơ của TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy đnh vic bãi bỏ TTHC

1

T-THA-287766-TT

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

- Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 ca UBND tnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định cụ thể cơ quan tiếp nhận, giải quyết th tục, thời gian các bước thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2

T-THA-287768-TT

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

3

T-THA-287770-TT

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất.

4

T-THA-287796-TT

Đăng ký đất đai ln đu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

5

T-THA-287797-TT

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đt trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

6

T-THA-287798-TT

Bán hoặc góp vn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

- Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 ca UBND tnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định cụ thể cơ quan tiếp nhận, giải quyết th tục, thời gian các bước thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

7

T-THA-287799-TT

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án, thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân.

8

T-THA-287800-TT

Đăng ký biến động đối với trường hp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuế đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

9

T-THA-287801-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất.

10

T-THA-286206-TT

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

11

T-THA-286210-TT

Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận

12

T-THA-286212-TT

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

13

T-THA-286213-TT

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền s hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hp đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

14

T-THA-286216-TT

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

- Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 ca UBND tnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định cụ thể cơ quan tiếp nhận, giải quyết th tục, thời gian các bước thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

15

T-THA-286218-TT

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

16

T-THA-286220-TT

Thủ tục đăng ký xác lập quyền s dụng hạn chế thửa đất liền k sau khi được cấp Giấy chứng nhận ln đu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

17

T-THA-286221-TT

Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

18

T-THA-286222-TT

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

19

T-THA-286223-TT

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

20

T-THA-286224-TT

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền s hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

21

T-THA-286225-TT

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

22

T-THA-286227-TT

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2727/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2727/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2019
Ngày hiệu lực08/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2727/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2727/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính đất đai tỉnh Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2727/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính đất đai tỉnh Thanh Hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2727/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýLê Thị Thìn
       Ngày ban hành08/07/2019
       Ngày hiệu lực08/07/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2727/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính đất đai tỉnh Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2727/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính đất đai tỉnh Thanh Hóa

           • 08/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực