Quyết định 2728/QĐ-UBND

Quyết định 2728/QĐ-UBND năm 2015 về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 2728/QĐ-UBND thủ tục hành chính thẩm quyền ban quản lý khu kinh tế Vân Phong Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2728/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG, TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bsung một s điu của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tại Tờ trình 13/TTr-KKT ngày 16/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
-
Cục Kiểm soát TTHC (BTP);
-
Sở Tư pháp;
-
Trung tâm Công báo tỉnh;
-
Cng TTĐT tỉnh;
-
Lưu: VT, DL.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định s 2728/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

STT

Số hồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục
hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung
sửa đổi, bổ sung, thay thế(2)

I. Lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội

1

 

Thủ tục cp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nghị quyết s08/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của Hội đng nhân dân tỉnh Khánh Hòa vmức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Quyết định s 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

II. Lĩnh vực Xây dựng cơ bản

1

 

Thủ tục Cấp, điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng

- Luật Xây dựng s50/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014;

- Nghị định s59/2015/NĐ-QH ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

- Thông tư s03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2001 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý lệ phí cấp phép xây dng.

Phần II.

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GlẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG.

I. Lĩnh vực Lao động, Thương binh và xã hội:

I.1 Thủ tục Cấp, cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài.

1. Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài.

1.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản Khu kinh tế Vân Phong - 6 Lê Thành Phương, Nha Trang, Khánh Hòa. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ 7h00 - 11h30 và từ 13h30 - 17h00.

- Bước 2: Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép lao động. Trường hp không cấp giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

- Bước 3: Người sử dụng lao động nhận giấy phép lao động tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc nộp qua mạng internet. Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng internet, doanh nghiệp khi đến nhận kết quả thì phải nộp hồ sơ như theo thành phần hồ sơ TTHC đã quy định.

1.3. Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị cấp GPLĐ của người sử dụng lao động (mẫu số 6).

2. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế.

3. Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trác nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ:

- Trường hp người lao động nước ngoài chưa từng cư trú tại Việt Nam thì phải có văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.

- Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì phải có Phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp và văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.

- Trường hợp người lao động nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam thì phải có Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh cấp và văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự do cơ quan có thm quyền nước ngoài cấp.

4. Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Đối với một số nghề, công việc, văn bản xác nhận trình độ chuyên môn, kỹ thuật của người lao động nước ngoài được thay thế bng một trong các giấy tờ sau đây:

- Giấy công nhận là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cp;

- Văn bản chứng minh kinh nghiệm của cầu thủ bóng đá nước ngoài;

- Bằng lái máy bay vận tải hàng không do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với phi công nước ngoài;

- Giấy phép bảo dưỡng tàu bay do cơ quan có thẩm quyn của Việt Nam cấp đối với người lao động nước ngoài làm công việc bảo dưỡng tàu bay.

5. Thông báo của cơ quan quản lý lao động cấp tỉnh về vị trí công việc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài; hoặc văn bản của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam.

6. 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phong ảnh màu trng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

7. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

Các giấy tờ quy định tại mục 2, 3, 4 là 01 bản chính hoặc 01 bản sao; nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải được hp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật và dịch ra tiếng Việt, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

8. Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài:

a) Đối với người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp phải có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyn dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nht 12 tháng;

b) Đối với người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo hình thức thc hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận v kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, ththao, giáo dục, dạy nghề và y tế phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đi tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

c) Đối với người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo hình thức nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng phải có hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 năm;

d) Đối với người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo hình thức chào bán dịch vụ phải có văn bản của nhà cung cp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;

đ) Đối với người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo hình thức làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam phải có giấy chứng nhận tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

e) Đối với người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo hình thức người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại phải có văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó;

g) Đối với người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo hình thức nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật mà tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam thì phải có văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đó.

Các giấy tờ theo quy định tại mục này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

1.4. Số lưng hồ sơ: 01 bộ.

1.5. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ.

1.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức sử dụng lao động người nước ngoài.

1.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

1.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động

1.9. Lệ phí: 600.000 đồng/giấy phép.

1.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Công văn đề nghị cấp GPLĐ (mẫu số 6)

1.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

1.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012;

- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điu của Nghị định s102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Nghị quyết s 08/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cp giy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 

Mu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một sđiều của Nghị định s 102/2013/NĐ-CP.

 

TÊN DOANH NGHIỆP/TCHỨC
(ENTERPRISE/ORGANIZATION)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence - Freedom - Happiness
---------------

Số (No): .........../..........-.........
V/v đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.
Suggestion for issuance of work permit for oreign employee

.............., ngày .... tháng .... năm .....
...............,
date..... month ..... year......

 

Kính gửi:....................................................................................................................

               To:

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức:.................................................................................................

Name of enterprise/organization:

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức:.........................................................................................

Form of enterprise/organization:

3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ..........................................người

Total of employee

Trong đó slao động nước ngoài là:............................................................................ người

Number of foreign employees

4. Địa chỉ:............................................................................................................................

Address:

5. Điện thoại:........................................................................................................................

Telephone number (Tel):

6. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số:.................................................................................

Permission for business (No):

7. Cơ quan cấp: .......................................................... Ngày cấp:.........................................

Place of issue                                                                Date of issue

8. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động):........................................................................................

Fields of business:

Đề nghị:............................... cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:

Suggestion: issuance of work permit for foreign employee, the detail as below

9. Họ và tên:................................................................. 10. Nam (M) Nữ (F)..........................

Full name

11. Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................

Date of birth (DD-MM-YY)

12. Quốc tịch hiện nay:.........................................................................................................

Nationality

13. Số hộ chiếu ........................................................... 14. Ngày cấp:...................................

Passport number                                                           Date of issue

15. Cơ quan cấp:......................................................... 16. Thời hạn hộ chiếu:.......................

Issued by                                                                       Date of expiry

17. Trình độ chuyên môn (tay ngh):.......................................................................................    

Professional qualification (skill)

18. Làm vic ti doanh nghip/tổ chức:...................................................................................    

Working at enterprise, organization

19. Địa điểm làm việc............................................................................................................

Working place

20 Vị trí công việc:................................................................................................................

Job assignment

21. Thời hạn làm việc từ ngày ...... tháng ....... năm....... đến ngày...... tháng ....... năm.......

Period of work from.................................................to...........................................................

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Education and Qualifications

...........................................................................................................................................

II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Working period

22. Nơi làm việc....................................................................................................................

- Nơi làm việc ln 1:

First working place

Vị trí công việc:.....................................................................................................................

Job assignment:

Thời gian làm vic từ ngày: ...... /....... /....... đến ngày:...... /....... /.......

Period of work from....................To.........................

- Nơi làm việc lần 2:..............................................................................................................

- Nơi làm việc lần :................................................................................................................

- Nơi làm việc cui cùng hoặc hiện tại:....................................................................................

Last or current working place

+ Vị trí công việc:..................................................................................................................

Job assignment:

+ Thời gian làm vic từ ngày:...... /....... /....... đến ngày:...... /....... /.......

Period of work from....................................... To...........................................    

III. THÔNG TIN KHÁC

Other information

23. Chứng minh trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc sẽ đảm nhận:     

Professional qualification (skill) of foreign employee meet the requirements of the assigned positions

24. Lý do ông (bà)............................... làm vic ti Vit Nam:.................................................

The reasons for Mr. (Ms.)                     working in Vietnam

25. Mức lương:...................................VNĐ

Wage/Salary:

26. Đến cư trú tại Việt Nam lần thứ:........................................................

Times of residence in Viet Nam:....................................................times

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu đơn vị

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TCHỨC
On behalf of enterprise/organization
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng du)
(Signature and stamp)

 

2. Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài.

2.1. Trình t thc hin:

+ Bước 1: Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại bộ phận Một cửa - Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong - 6 Lê Thành Phương, Nha Trang, Khánh Hòa. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ 7h00 - 11h30 và từ 13h30 - 17h00

+ Bước 2: Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong thẩm định hồ sơ và cấp lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giy phép lao động phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

+ Bước 3: Người sử dụng lao động nhận giấy phép lao động tại tại bộ phận Một cửa - Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

2.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc nộp qua mạng internet. Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng internet, doanh nghiệp khi đến nhận kết quả thì phải nộp hồ sơ như theo thành phần hồ sơ TTHC đã quy định

2.3. Thành phần hồ sơ:

2.3.1. Đối vi trường hợp GPLĐ hết hạn.

- Văn bản đề nghị cấp lại GPLĐ của người sử dụng lao động (mẫu số 8);

- 02 ảnh màu (kích thước 4x6, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phong ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

- Giấy phép lao động đã được cấp (trừ trường hợp bị mất), còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 15 ngày, trước ngày giấy phép lao động đã được cấp hết hạn;

- Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế;

- Thông báo của cơ quan quản lý lao động cấp tỉnh về vị trí công việc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài; hoặc văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyn được người lao động Việt Nam.

- Và một trong các giấy tờ sau:

+ Văn bản của phía nước ngoài cử người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài hoặc văn bản chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục đàm phán cung cấp dịch vụ tại Việt Nam;

+ Giấy chứng nhận tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tchức quc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

+ Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc tại tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tchức quc tế tại Việt Nam;

+ Văn bản của một nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó;

+ Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

Các giấy tờ quy định tại điểm này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao, nêu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2.3.2. Đối với trường hợp GPLĐ bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên GPLĐ như họ, tên; ngày tháng năm sinh; quc tịch; shộ chiếu; đa đim làm vic.

- Văn bản đề nghị cấp lại GPLĐ của người sử dụng lao động (mu s 8);

- 02 ảnh màu (kích thước 4x6, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phong ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

- Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật;

- GPLĐ đã được cấp (trừ trường hợp bị mất);

- Văn bản giải trình của người lao động nước ngoài có xác nhận của người sử dụng lao động (đối với trường hợp bị mất).

2.4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.5. Thi hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ.

2.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức sử dụng lao động người nước ngoài.

2.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

2.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động

2.9. Lệ phí: 450.000 đồng/giấy phép.

2.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Công văn đề nghị cấp lại GPLĐ (mẫu số 8)

2.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy phép lao động bị mất, bị hỏng.

- Thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động đã cấp: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc.

Địa điểm làm việc ghi trên giấy phép lao động là địa chỉ nơi người lao động nước ngoài làm việc. Thay đổi địa chỉ làm việc ghi trên giấy phép lao động là việc người lao động nước ngoài được cử, điều động hoặc biệt phái đến làm việc toàn bộ thời gian tại chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc cơ sở khác của người sử dụng lao động tại cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012;

- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định s102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

 

Mu số 8: Ban hành kèm theo Thông tư s 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dn thi hành một sđiều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

 

TÊN DOANH NGHIỆP/TCHỨC
(ENTERPRISE/ORGANIZATION)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence - Freedom - Happiness
---------------

Số (No): .........../..........-.........
V/v đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.
Suggestion for re-issuance of work permit

.............., ngày .... tháng .... năm .....
...............,
date..... month ..... year......

 

Kính gửi:......................................................................................

          To:

1. Doanh nghiệp/tổ chức:........................................................................................................

Enterprise/organization:

2. Loại hình doanh nghiệp, tchức:..........................................................................................

Form of enterprise/organization:

3. Địa chỉ:..............................................................................................................................

Address:

4. Điện thoại:..........................................................................................................................  

Telephone number (Tel):

Đề nghị:................................................. cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:

Suggestion: re-issuance of work permit for foreign employee, the details as below

5. Họ và tên:...........................................................................................................................

6. Nam (M) Nữ (F)

Full name

7. Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................................

Date of birth (DD-MM-YY)

8. Quốc tịch hiện nay:.............................................................................................................

Nationality

9. Số hộ chiếu........................................................................................................................

10. Ngày cấp:.........................................................................................................................

Passport number                                                                         Date of issue

11. Cơ quan cấp:....................................................................................................................  

12. Thời hạn hộ chiếu:.............................................................................................................

Issued by                                                                                     Date of expiry

Trình độ chuyên môn (tay nghề):..............................................................................................

Professional qualification (skill)

14. Làm việc tại (tên doanh nghiệp/tổ chức):.............................................................................

Working at (name of enterprise/organization)

15. Địa điểm làm việc:.............................................................................................................  

Working place

16. Vị trí công việc:.................................................................................................................

Job assignment

17. Thời hạn làm việc từ ngày...... tháng ..... năm......... đến ngày...... tháng ..... năm.........

Period of work from...........................................to...................................................................

18. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép lao động

Reason for re-issuance of work permit .........................................................................................          

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu đơn vị

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TCHỨC
On behalf of enterprise/organization
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng du)
(Signature and stamp)

 

II. Lĩnh vực Xây dựng cơ bản:

II.1. Thủ tục cấp, điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng:

1. Trình tự thực hiện:

a) Đối với tổ chức, cá nhân:

- Chuẩn bị hồ sơ: theo quy định tại mục 3 phần này.

- Nơi nộp hồ sơ: bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả ” của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

- Nơi nhận kết quả: bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả ” của Ban Quản Khu kinh tế Vân Phong.

b) Đối với cơ quan hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong là đơn vị tiếp nhận hồ sơ, xem xét và cấp, điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng cho tổ chức, cá nhân.

2. Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; số 04-06 Lê Thành Phương - Nha Trang.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 02 bộ

3.1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến:

- Một (01) Văn bản đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

- Một (01) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Một (01) Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;

- Hai (02) Bản vẽ thiết kế xây dựng phù hợp các quy định về thiết kế xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy;

- Một (01) Bảng kê năng lực, kinh nghim của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

3.2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến:

- Một (01) Văn bản đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

- Một (01) Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sự phù hợp với vị trí và phương án tuyến:

- Một (01) Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Một (01) Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;

- Hai (02) Bản vẽ thiết kế xây dng phù hợp các quy định về thiết kế xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy;

- Một (01) Bảng kê năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

3.3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng:

- Một (01) Văn bản đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

- Một (01) Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận vsự cn thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước v văn hóa:

- Một (01) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đt đai;

- Một (01) Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đu tư;

- Hai (02) Bản vẽ thiết kế xây dựng phù hợp các quy định v thiết kế xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy;

- Một (01) Bảng kê năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

3.4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa cải tạo công trình:

- Một (01) Văn bản đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình;

- Một (01) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quản lý sử dụng công trình theo quy định của pháp luật;

- Hai (02) Bản vẽ, ảnh chụp hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình đề nghị được cải tạo; Đi với công trình di tích lịch sử - văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, công trình hạ tng kỹ thuật thì phải có văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước v văn hóa.

3.5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình:

- Một (01) Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình.

- Một (01) Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất nơi công trình sẽ di dời đến và giấy tờ hợp pháp về sở hữu công trình theo quy định của pháp luật.

- Hai (02) Bản vẽ hoàn công công trình (nếu có) hoặc bản vẽ thiết kế mô tả thực trạng công trình được di dời, gồm mặt bằng, mặt ct móng và bản vẽ kết cấu chịu lực chính; bản vẽ tổng mặt bằng địa điểm công trình sẽ được di dời tới; bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng tại địa điểm công trình sẽ di dời đến.

- Một (01) Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện.

- Hai (02) Phương án di dời do tổ chức, cá nhân có đủ điu kiện năng lực thực hiện gồm:

a) Phần thuyết minh về hiện trạng công trình và khu vực công trình sẽ được di dời đến; giải pháp di dời, phương án btrí sử dụng phương tiện, thiết bị, nhân lực; giải pháp bảo đảm an toàn cho công trình, người, máy móc, thiết bị và công trình lân cận; bảo đảm vệ sinh môi trường; tiến độ di dời; tchức, cá nhân thực hiện di dời công trình;

b) Phần bản vẽ biện pháp thi công di dời công trình.

3.6. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình:

- Một (01) Đơn đề nghị điu chỉnh giấy phép xây dựng;

- Một (01) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

- Hai (02) Bản vẽ thiết kế liên quan đến phần điều chỉnh so với thiết kế đã được cấp giấy phép xây dựng;

- Một (01) Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế điều chỉnh của chủ đầu tư, trong đó phải có nội dung vbảo đảm an toàn chịu lực, an toàn phòng, chng cháy, n, bảo vệ môi trường.

3.7. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng công trình:

- Một (01) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng;

- Một (01) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

3.8. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng công trình:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dng;

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp đối với trường hợp giấy phép xây dựng bị rách, nát.

4. Thời hạn giải quyết:

- Cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa, di dời công trình: 14 (mười bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Điều chỉnh giấy phép xây dựng: 08 (tám) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ.

- Gia hạn giấy phép xây dựng: 04 (bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ.

- Cấp lại giấy phép xây dựng: 04 (bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, UBND huyện.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng (kèm theo bản vẽ cấp phép xây dựng).

8. Lệ phí:

- Phí cấp phép xây dựng: 100.000 đồng/giấy.

- Phí gia hạn điều chỉnh: 10.000 đồng/giấy.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa có mẫu đơn, đề nghị tham khảo các Mu đơn đính kèm theo thủ tục hành chính.

10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Chủ dự án, tổ chức, cá nhân tư vấn thực hiện thủ tục hành chính phải có đủ các điều kiện năng lực theo Chương IV, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng s 50/2014/QH13 được Quc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014;

- Nghị định s59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Quyết định s14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

- Thông tư s03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2001 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lệ phí cấp phép xây dựng.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

ĐƠN ĐNGHỊ CẤP GIY PHÉP XÂY DNG

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

1. Tên chủ đầu tư:..................................................................................................................

- Người đại diện:....................................................Chức vụ:....................................................

- Địa chỉ liên hệ:......................................................................................................................

- Số nhà:.................. Đường............................ Phường (xã)...................................................

- Tỉnh, thành phố:....................................................................................................................

- Sđiện thoại:.......................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:.............................................................................................................

- Lô đất số:................................................ Diện tích.......................m2.

- Tại:......................................................................................................................................

- Phường (xã).......................................Quận (huyện)..............................................................

- Tỉnh, thành phố:....................................................................................................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép:..................................................................................................

- Loại công trình:........................................ Cấp công trình:......................................................

- Diện tích xây dựng tầng 1: ..................... m2.

- Tổng diện tích sàn: ..........................m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: ............m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ stầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:..................................................................................

- Chứng chỉ hành nghề số:............. do..........................cấp ngày:.............................................

- Địa chỉ:................................................................................................................................

- Điện thoại:............................................................................................................................ -

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):............................cấp ngày.................................................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: .......................................tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liu:

1 -

2 -

 

............. ngày ..... tháng ..... năm .......
Ngưi làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

ĐƠN ĐNGHỊ CẤP GIY PHÉP XÂY DNG

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

1. Tên chủ đầu tư:..................................................................................................................

- Người đại diện:....................................................Chức vụ:....................................................

- Địa chỉ liên hệ:......................................................................................................................

- Số nhà:.................. Đường............................ Phường (xã)...................................................

- Tỉnh, thành phố:....................................................................................................................

- Sđiện thoại:.......................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:.............................................................................................................

- Tuyến công trình: .........................m

- Đi qua các địa điểm:.............................................................................................................

- Phường (xã).........................................Quận (huyện)............................................................

- Tỉnh, thành phố:....................................................................................................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép:..................................................................................................

- Loại công trình:............................................ Cấp công trình:..................................................

- Tổng chiều dài công trình: .................m (ghichiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

- Cốt của công trình: ............m (ghi rõ cốt qua từng khu vực).

- Chiều cao tĩnh không của tuyến:................m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực)

- Độ sâu công trình: ................m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:..................................................................................

- Chứng chỉ hành nghề số:............. do.............................cấp ngày:..........................................

- Địa chỉ:................................................................................................................................

- Điện thoại:............................................................................................................................ -

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):..........................cấp ngày...................................................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: .......................................tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liu:

1 -

2 -

 

............. ngày ..... tháng ..... năm ............
Ngưi làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

ĐƠN ĐNGHỊ CẤP GIY PHÉP XÂY DNG

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

1. Tên chủ đầu tư:..................................................................................................................

- Người đại diện:....................................................Chức vụ:....................................................

- Địa chỉ liên hệ:......................................................................................................................

- Số nhà:.................. Đường............................ Phường (xã)...................................................

- Tỉnh, thành phố:....................................................................................................................

- Sđiện thoại:.......................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:.............................................................................................................

- Lô đất số:................................................ Diện tích.......................m2.

- Tại:......................................................................................................................................

- Phường (xã)......................................Quận (huyện)...............................................................

- Tỉnh, thành phố:....................................................................................................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép:..................................................................................................

- Loại công trình:................................... Cấp công trình:...........................................................

- Diện tích xây dựng: ..................... m2.

- Cốt xây dựng: ..........................m

- Chiều cao công trình: ............m

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:..................................................................................

- Chứng chỉ hành nghề số:............. do...................cấp ngày:....................................................

- Địa chỉ:................................................................................................................................

- Điện thoại:............................................................................................................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):.....................cấp ngày........................................................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: .......................................tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liu:

1 -

2 -

 

............. ngày ..... tháng ..... năm ............
Ngưi làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

ĐƠN ĐNGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DNG
Cải tạo/sửa chữa........................

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

1. Tên chủ đầu tư:..................................................................................................................

- Người đại diện:....................................................Chức vụ:....................................................

- Địa chỉ liên hệ:......................................................................................................................

Số nhà:...............................Đường.........................Phường (xã).............................................

Tỉnh, thành phố:......................................................................................................................

Số điện thoại:.........................................................................................................................

2. Hiện trạng công trình:..........................................................................................................

- Lô đất số:..................................................... Diện tích.........................m2.

- Tại:......................................................................................................................................

- Phường (xã) ..............................................Quận (huyện)......................................................

- Tỉnh, thành phố:....................................................................................................................

- Loi công trình:..............................................Cp công tnh:.................................................

- Diện tích xây dựng tầng 1:................m2

- Tổng diện tích sàn: ..................m2 (ghi rõ diện tích sàn các tng hm, tng trên mặt đt, tng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .............. m (trong đó ghi rõ chiu cao các tng hm, tng trên mặt đt, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

3. Nội dung đề nghị cấp phép:..................................................................................................

- Loại công trình:...................................................... cấp công trình:........................................

- Diện tích xây dựng tầng 1: ........... m2 .

- Tổng diện tích sàn: ..................m2 (ghi rõ diện tích sàn các tng hm, tng trên mặt đt, tng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .............. m (trong đó ghi rõ chiu cao các tng hm, tng trên mặt đt, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:..................................................................................

- Chứng chỉ hành nghề số:....................... do...................Cấp ngày:.........................................

- Địa chỉ:................................................................................................................................

- Điện thoại:............................................................................................................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):..................................cấp ngày...........................................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:......................................tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liu:

1 -

 

............. ngày ..... tháng ..... năm ............
Ngưi làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

ĐƠN ĐNGHỊ CP GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH

Kính gửi: Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong

1. Tên chủ sở hữu công trình di dời..........................................................................................

- Người đi din:....................................................... Chức v:................................................

- Đa chỉ liên hệ:......................................................................................................................

- S nhà:................. Đường............................ Phường (xã)....................................................

- Tỉnh, thành phố:....................................................................................................................

- Sđiện thoại:.......................................................................................................................

2. Công trình cn di dời:..........................................................................................................

+ Loi công trình:.............................................. Cấp công trình:...............................................

+ Din tích xây dng tầng 1:....................................................................m2

+ Tng din tích sàn:................................................................................m2

+ Chiu cao công trình:..............................................................................m

3. Địa đim công trình cn di dời;.............................................................................................

- Lô đt s:............................................... Din tích ................................ m2

- Ti:............................................................. Đường:.............................................................

- Phường (xã).......................................... Qun (huyện)..........................................................

- Tỉnh, thành phố:....................................................................................................................

4. Đa điểm công trình di dời đến: ............................................................................................

- Lô đt s:................................... Din tích ........................................... m2

- Ti:.......................................................... Đường:................................................................

- Phường (xã).......................................... Qun (huyện)..........................................................

- Tỉnh, thành phố:....................................................................................................................

+ Stầng:..............................................................................................................................

5. Đơn vị hoặc người thiết kế biện pháp di dời:.........................................................................

- Địa chỉ:................................................................................................................................

- Điện thoại:............................................................................................................................

- Địa chỉ:.............................................. Điện thoại:..................................................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):..................... cấp ngày.........................

6. Dự kiến thời gian hoàn thành di dời công trình:......................................................................

7. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép di dời, biện pháp di dời đã được duyệt, đảm bảo an toàn, vệ sinh, nếu xảy ra sự cố gì tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liu:

1 -

2 -

 

............. ngày ..... tháng ..... năm ............
Ngưi làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

ĐƠN ĐNGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIY PHÉP XÂY DỰNG

Kính gửi: Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong

1. Tên chủ đầu tư...................................................................................................................

- Người đi din:....................................................... Chức v:................................................

- Đa chỉ liên hệ:......................................................................................................................

- S nhà:.............................. Đường............................ Phường (xã).......................................

- Tỉnh, thành phố:....................................................................................................................

- Sđiện thoại:.......................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:.............................................................................................................

- Lô đất số:............................................ Diện tích..................................... m2

- Tại:.......................................................... Đường:................................................................

- Phường (xã)........................................... Quận (huyện).........................................................

- Tỉnh, thành phố:.................................................................................................................... ;

3. Giấy phép xây dựng đã được cp: (s, ngày, cơ quan cp)

Nội dung Giấy phép :

-

-

4. Nội dung đề nghị điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp:

-

-

5. Đơn vị hoặc người thiết kế điều chỉnh:.....................................................

- Chng chỉ hành nghề số:...................................... cấp ngày:.................................................

- Địa chỉ:................................................................................................................................

- Điện thoại:............................................................................................................................

- Địa chỉ:.................................................. Điện thoại:..............................................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):........................ cấp ngày....................................................

6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điu chỉnh:..........tháng.

7. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép điều chỉnh được cp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liu:

1 -

2 -

 

............. ngày ..... tháng ..... năm ............
Ngưi làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

ĐƠN ĐNGHỊ GIA HẠN GIY PHÉP XÂY DỰNG

Kính gửi: Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong

1. Tên chủ đầu tư...................................................................................................................

- Người đi din:......................................... Chức v:..............................................................

- Đa chỉ liên hệ:......................................................................................................................

- S nhà:.............................. Đường............................ Phường (xã).......................................

- Tỉnh, thành phố:....................................................................................................................

- Sđiện thoại:.......................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:.............................................................................................................

- Lô đất số:............................................ Diện tích..................................... m2

- Tại:.......................................................... Đường:................................................................

- Phường (xã)........................................... Quận (huyện).........................................................

- Tỉnh, thành phố:....................................................................................................................

3. Giấy phép xây dựng đã được cp: (s, ngày, cơ quan cp)

Nội dung Giấy phép :

-

-

4. Lý do chưa khởi công xây dựng:

-

-

5. Đơn vị hoặc người thiết kế điều chỉnh:..................................................................................

- Chng chỉ hành nghề số:...................................... cấp ngày:.................................................

- Địa chỉ:................................................................................................................................

- Điện thoại:............................................................................................................................

- Địa chỉ:............................................................... Điện thoại:.................................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):........................ cấp ngày....................................................

6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:...............tháng.

7. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép gia hạn được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liu:

1 -

2 -

 

............. ngày ..... tháng ..... năm ............
Ngưi làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

ĐƠN ĐNGHỊ CÁO LẠI GIY PHÉP XÂY DỰNG

Kính gửi: Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong

1. Tên chủ đầu tư...................................................................................................................

- Người đi din:....................................................... Chức v:................................................

- Đa chỉ liên hệ:......................................................................................................................

- S nhà:.............................. Đường............................ Phường (xã).......................................

- Tỉnh, thành phố:....................................................................................................................

- Sđiện thoại:.......................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:.............................................................................................................

- Lô đất số:............................................ Diện tích..................................... m2

- Tại:.......................................................... Đường:................................................................

- Phường (xã)........................................... Quận (huyện).........................................................

- Tỉnh, thành phố:....................................................................................................................

3. Giấy phép xây dựng đã được cp: (s, ngày, cơ quan cp)

Nội dung Giấy phép :

-

-

4. Lý do đề nghị cấp lại:

-

-

5. Đơn vị hoặc người thiết kế điều chỉnh:..................................................................................

- Chng chỉ hành nghề số:...................................... cấp ngày:.................................................

- Địa chỉ:................................................................................................................................

- Điện thoại:............................................................................................................................

- Địa chỉ:............................................................... Điện thoại:.................................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):....................... cấp ngày.....................................................

6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:...............tháng.

7. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép gia hạn được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liu:

1 -

2 -

 

............. ngày ..... tháng ..... năm ............
Ngưi làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

(Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là các nội dung được chỉnh sửa)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2728/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2728/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2015
Ngày hiệu lực30/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2728/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2728/QĐ-UBND thủ tục hành chính thẩm quyền ban quản lý khu kinh tế Vân Phong Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2728/QĐ-UBND thủ tục hành chính thẩm quyền ban quản lý khu kinh tế Vân Phong Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2728/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Duy Bắc
        Ngày ban hành30/09/2015
        Ngày hiệu lực30/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2728/QĐ-UBND thủ tục hành chính thẩm quyền ban quản lý khu kinh tế Vân Phong Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2728/QĐ-UBND thủ tục hành chính thẩm quyền ban quản lý khu kinh tế Vân Phong Khánh Hòa

            • 30/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực