Quyết định 273/QĐ-UBND

Quyết định 273/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án phát triển bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 273/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án phát triển bảo hiểm y tế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 273/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 08 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Công văn số 95-CV/TU ngày 31/8/2011 về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Trả Vinh;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Trà Vinh (Bảo hiểm Xã hội Trà Vinh) tại Công văn số 607/BCĐ-BHYT ngày 19/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đến năm 2014, với các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu:

1.1. Mục tiêu tổng quát:

- Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phấn đấu mỗi người dân được cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản, có điều kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng, giảm tỷ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ theo tinh thần Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ IX.

- Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho những người có thu nhập thấp, cận nghèo.

- Thông qua việc thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo lộ trình của Luật Bảo hiểm y tế, đến năm 2014 trên 80% dân số trên địa bàn tỉnh được khám, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế.

2. Lộ trình thực hiện Đề án theo nhóm đối tượng (tỷ lệ%):

Năm

Trẻ em dưới 6 tuổi

Người thuộc hộ nghèo

Người thuộc hộ cận nghèo

Học sinh sinh viên

Chính sách xã hội

Người làm công ăn lương

Đối tượng bắt buộc khác

Lao động tự do

Tỷ lệ tham gia so tổng số dân %

2012

100

100

50

80

100

71,26

100

40

71,82

2013

100

100

60

85

100

74,83

100

50

75,90

2014

100

100

70

90

100

78,57

100

60

80,41

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:

3.1. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức từ trong nội bộ đến mọi người dân trong tỉnh về chính sách bảo hiểm y tế, về quyền lợi và trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm y tế, nhất là lãnh đạo cấp xã, phường, thị trấn, các doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động; chủ động cung cấp các tài liệu tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế nhằm lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, học tập của từng nhóm đối tượng để mọi người nhận thức đầy đủ về chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước. Từ đó, thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cá nhân trong việc tham gia bảo hiểm y tế. Hình thức tuyên truyền phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng, tập trung vào đối tượng cận nghèo, học sinh, sinh viên, người lao động trong các doanh nghiệp và lao động ở nông thôn.

3.2. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với người lao động trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân có sử dụng nhiều lao động. Định kỳ thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo hiểm y tế; kịp thời động viên khen thưởng những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế và xử lý theo quy định những đơn vị vi phạm.

3.3. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với các ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện Đề án phát triển bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đến năm 2014.

3.4. Tăng cường kiểm tra các quy trình nghiệp vụ của ngành, nhất là quy trình thu và cấp thẻ bảo hiểm y tế nhằm bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, đúng đối tượng, tránh gây phiền hà cho người tham gia bảo hiểm y tế; rà soát các thủ tục hành chính trong thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo hướng thuận lợi cho cơ sở khám chữa bệnh và người bệnh.

3.5. Có kế hoạch củng cố, đào tạo, cung cấp thông tin, kiến thức về chính sách bảo hiểm y tế cho các đại lý thu bảo hiểm y tế tự nguyện; tạo điều kiện, quản lý chặt chẽ quá trình hoạt động của các đại lý thu bảo hiểm y tế tự nguyện.

3.6. Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người dân.

3.7. Bảo đảm kinh phí thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định của pháp luật

3.8. Huy động các nguồn lực để hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ cận nghèo.

Ðiều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh phối hợp với các Sở, ngành tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện toàn diện Đề án này; Thường thực Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh (Bảo hiểm Xã hội Trà Vinh) chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án để Ủy ban nhân dân tỉnh uốn nắn, chỉ đạo kịp thời; hàng năm sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện công tác bảo hiểm y tế toàn dân.

2. Cơ quan bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các chế độ chính sách về bảo hiểm y tế; quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; thực hiện đúng quy trình cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng tham gia; phối hợp với ngành y tế bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế; tổ chức các hoạt động truyền thông nhân ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7 hàng năm.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chính sách bảo hiểm y tế trong nhà trường; thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên theo lộ trình của Đề án; củng cố và phát triển mạng lưới y tế trong các trường học.

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan đề xuất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm mua và hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật và theo lộ trình của Đề án.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan cung cấp số liệu các nhóm đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế do ngành quản lý, chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội phát hành thẻ bảo hiểm y tế; đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ các đối tượng cận nghèo, đối tượng có thu nhập thấp mua bảo hiểm y tế.

7. Căn cứ Đề án này, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hàng năm trên địa bàn huyện, thành phố nhằm đạt mục tiêu chung của Đề án này; đưa nội dung phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thường xuyên tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm y tế để người dân biết, tích cực tham gia; định kỳ sơ kết, tổng kết về tình hình triển khai thực hiện Đề án.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia triển khai thực hiện Đề án này; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách bảo hiểm y tế của Đảng và Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Khiêu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 273/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu273/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2012
Ngày hiệu lực08/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 273/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 273/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án phát triển bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 273/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án phát triển bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu273/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Khiêu
        Ngày ban hành08/03/2012
        Ngày hiệu lực08/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 273/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án phát triển bảo hiểm y tế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 273/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án phát triển bảo hiểm y tế

           • 08/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực