Quyết định 2731/QĐ-BNN-QLCL

Quyết định 2731/QĐ-BNN-QLCL năm 2013 phê duyệt bổ sung phố Hải Phòng tham gia Đề án thí điểm khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá nóc bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2013-2015 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2731/QĐ-BNN-QLCL năm 2013 thí điểm khai thác thu mua chế biến xuất khẩu cá nóc


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Sô: 2731/QĐ-BNN-QLCL

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT BỔ SUNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THAM GIA ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM KHAI THÁC, THU MUA, CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU CÁ NÓC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM GIAI ĐOẠN 2013-2015

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc bổ sung thành phố Hải Phòng tham gia Đán cá nóc thí điểm tại văn bản số 8897/VPCP-KTN ngày 23/10/2013 của Văn Phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung thành phố Hải Phòng tham gia Đề án thí điểm khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá nóc bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2013-2015 được phê duyệt tại Quyết định số 1433/QĐ-BNN-QLCL ngày 26/6/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với các nội dung sau:

1. Mục tiêu về sản lượng:

Sản lượng thu mua, chế biến: 1000-1200 tấn/năm, sản lượng cá nóc thành phẩm xuất khẩu: 500 tấn - 600 tấn/năm.

2, Thời gian thực hiện: 03 năm, bắt đầu từ năm 2013 đến hết năm 2015.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

y ban nhân dân Thành phố Hải Phòng có trách nhiệm chỉ đạo triển khai Đán thí điểm khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá nóc bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn theo đúng các nội dung quy định tại Quyết định số 1433/QĐ-BNN-QLCL ngày 26/6/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đ án thí điểm khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá nóc bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2013-2015.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính Ph(để b/c);
-
Phó Thtướng CP Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Văn Phòng Chính Ph;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: Y tế, Công Thương, Công an;
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2731/QĐ-BNN-QLCL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2731/QĐ-BNN-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2013
Ngày hiệu lực18/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2731/QĐ-BNN-QLCL

Lược đồ Quyết định 2731/QĐ-BNN-QLCL năm 2013 thí điểm khai thác thu mua chế biến xuất khẩu cá nóc


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2731/QĐ-BNN-QLCL năm 2013 thí điểm khai thác thu mua chế biến xuất khẩu cá nóc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2731/QĐ-BNN-QLCL
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýNguyễn Thị Xuân Thu
       Ngày ban hành18/11/2013
       Ngày hiệu lực18/11/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2731/QĐ-BNN-QLCL năm 2013 thí điểm khai thác thu mua chế biến xuất khẩu cá nóc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2731/QĐ-BNN-QLCL năm 2013 thí điểm khai thác thu mua chế biến xuất khẩu cá nóc

           • 18/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực