Quyết định 2736/QĐ-BGTVT

Quyết định 2736/QĐ-BGTVT năm 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2736/QĐ-BGTVT 2014 Danh mục văn bản pháp luật giao thông hết hiệu lực 6 tháng đầu năm


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2736/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 6 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 6/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành một phần và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành toàn phần 6 tháng đầu năm 2014 (tính đến hết ngày 01/7/2014).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng chủ tịch nước;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Công báo;
- Trang Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN
Tính hết ngày 01 tháng 7 năm 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2736/QĐ-BGTVT ban hành ngày 18 tháng 7 năm 2014)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1

Thông tư

Số 10/2009/TT-BGTVT; ban hành ngày 24 tháng 6 năm 2009

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Phụ lục 1, Phụ lục II được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 10/2014/TT-BGTVT ngày 23/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực một phần ngày 15/6/2014

2

Thông tư

Số 07/2010/TT-BGTVT; ban hành ngày 11 tháng 02 năm 2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ

Khoản 1 Điều 21 và Phụ lục 2, Phụ lục 4 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 65/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ

Hết hiệu lực một phần ngày 01/3/2014

3

Thông tư

Số 56/2012/TT-BGTVT; ban hành ngày 27 tháng 12 năm 2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Điểm a, b khoản 2 Điều 8; khoản 1 Điều 9 và Phụ lục III, Phục lục VII được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 10/2014/TT-BGTVT ngày 23/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực một phần ngày 15/6/2014

II

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

4

Thông tư

Số 01/2011/TT-BGTVT; ban hành ngày 27 tháng 01 năm 2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT Ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

Điều 14.010 Chương B Phần 14 của Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 14/2014/TT-BGTVT ngày 12/05/2014 của của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Điều 14.010 Chương B Phần 14 Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Hết hiệu lực một phần ngày 01/7/2014

5

Quyết định

Số 14/2007/QĐ-BGTVT; ban hành ngày 26 tháng 03 năm 2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT Ban hành Quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng

Các Điều 41, 42, 43, 44, 45 và Điều 46 bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 69 Thông tư số 03/2014/TT-BGTVT ngày 10/03/2014 của của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống, thiết bị dẫn đường, giám sát và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Hết hiệu lực một phần ngày 01/5/2014

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN PHẦN
Tính hết ngày 01 tháng 7 năm 2014

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-BGTVT ban hành ngày     tháng   năm 2014)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG HẢI

1

Nghị định

Số 115/2007/NĐ-CP; ban hành ngày 05 tháng 7 năm 2007

Nghị định của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển

Bị thay thế bởi Nghị định số 30/2014/NĐ-CP ngày 14/4/2014 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển

01/7/2014

2

Quyết định

Số 103/2007/QĐ-TTg; ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2007

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy chế phối hợp, tìm kiếm cứu nạn trên biển

Bị thay thế bởi Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg ngày 20/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển

10/3/2014

3

Thông tư

Số 22/2010/TT-BGTVT; ban hành ngày 19 tháng 8 năm 2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2014/TT-BGTVT ngày 9/5/2014 Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình

01/7/2014

4

Quyết định

Số 07/2007/QĐ-BGTVT; ban hành ngày 23 tháng 2 năm 2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 07/2014/TT-BGTVT ngày 11/4/2014 Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thái Bình

01/6/2014

5

Quyết định

Số 31/2007/QĐ-BGTVT; ban hành ngày 04 tháng 7 năm 2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cà Mau

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2014/TT-BGTVT ngày 18/4/2014 Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cà Mau

15/6/2014

II

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

6

Quyết định

Số 12/2001/QĐ-CHK; ban hành ngày 13 tháng 7 năm 2001

Quyết định của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành quy định về xây dựng và phê chuẩn danh mục thiết bị tối thiểu được phép cất cánh

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 ban hành Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

28/01/2012

7

Quyết định

Số 239/CAAV; ban hành ngày 03 tháng 02 năm 1997

Quyết định của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ sân bay và người điều hành bay

Hết hiệu lực đồng thời với các văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ pháp lý để ban hành

01/01/2007

8

Quyết định

Số 1257/CAAV; ban hành ngày 12 tháng 7 năm 1997

Quyết định của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc thành lập trung tâm y tế hàng không

Bị thay thế bởi Quyết định số 11/2001/QĐ-CHK của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm y tế hàng không

11/7/2001

9

Quyết định

Số 26/2000/QĐ-CHK; ban hành ngày 07 tháng 9 năm 2000

Quyết định của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành Quy định quản lý thông báo kỹ thuật bắt buộc

Hết hiệu lực đồng thời với các văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ pháp lý để ban hành

01/01/2007

III

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

 

10

Thông tư liên tịch

Số 07/2000/TTLT-GTVT-TCBĐ; ban hành ngày 11 tháng 12 năm 2000

Thông tư liên tịch hướng dẫn xây dựng công trình thông tin bưu điện trong phạm vi bảo vệ công trình giao thông đường bộ

Do các căn cứ ban hành Thông tư đã hết hiệu lực; thẩm quyền ban hành đã không còn phù hợp và nội dung của văn bản không còn phù hợp với các quy định của hệ thống pháp luật hiện tại cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Hết hiệu hiệu kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực

10

Thông tư

Số 37/2011/TT-BGTVT; ban hành ngày 6 tháng 5 năm 2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005, Quy định điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới ban hành kèm theo Quyết định số 45/2005/QĐ-BGTVT ngày 23/9/2005, Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 6/10/2009 quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ trưởng Bộ GTVT

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2014/TT-BGTVT ngày 23/4/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường và Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

15/6/2014

IV

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC KHÁC

11

Thông tư

Số 04/2007/TT-BGTVT; ban hành ngày 13 tháng 3 năm 2007

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn hoạt động thanh tra giao thông vận tải

Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành GTVT

01/5/2014

12

Thông tư

Số 08/2010/TT-BGTVT; ban hành ngày 19 tháng 3 năm 2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra đường bộ

Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành GTVT

01/5/2014

13

Quyết định

Số 1467/2003/QĐ-BGTVT; ban hành ngày 22 tháng 5 năm 2003

Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định tạm thời trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và hình thức xử lý vi phạm đối với cá nhân trong hoạt động thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa

Bị thay thế bởi Thông tư số 67/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2003 của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định về trách nhiệm của cá nhân và việc xử lý vi phạm trong công tác thanh tra của ngành GTVT

01/3/2014

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2736/QĐ-BGTVT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2736/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/07/2014
Ngày hiệu lực 18/07/2014
Ngày công báo 03/08/2014
Số công báo Từ số 733 đến số 734
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2736/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 2736/QĐ-BGTVT 2014 Danh mục văn bản pháp luật giao thông hết hiệu lực 6 tháng đầu năm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2736/QĐ-BGTVT 2014 Danh mục văn bản pháp luật giao thông hết hiệu lực 6 tháng đầu năm

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2736/QĐ-BGTVT 2014 Danh mục văn bản pháp luật giao thông hết hiệu lực 6 tháng đầu năm

 • 18/07/2014

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 03/08/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 18/07/2014

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực