Quyết định 2739/QĐ-BTC

Quyết định 2739/QĐ-BTC năm 2015 kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 của Bộ Tài chính

Nội dung toàn văn Quyết định 2739/QĐ-BTC ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật 2016 2015


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2739/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 70/2014/QH13 ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Quốc hội về đều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015; Nghị quyết số 89/2015/QH13 ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, PC (30b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2739/QĐ-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật, nhất là các luật mới ban hành đến cán bộ, công chức tài chính; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để nắm bắt và tổ chức thực thi hiệu quả; gắn phổ biến pháp luật với soạn thảo văn bản QPPL.

2. Yêu cầu:

- Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài chính 2016, phát huy thế mạnh của từng đơn vị và huy động sự tham gia tích cực của báo, tạp chí ngành.

- Gắn hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, công tác soạn thảo văn bản, hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo chức năng.

- Phát huy vai trò chủ động tham mưu, tư vấn của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tài chính; vai trò tham mưu của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các đối tượng về tình hình và kết quả xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Thời báo tài chính, Báo hải quan, Tạp chí tài chính và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan thực hiện.

- Hình thức: Trả lời phỏng vấn, viết bài trên báo giấy, báo điện tử.

- Thời gian: Trong năm 2016.

2. Tiếp tục phổ biến, quán triệt chuyên sâu nội dung của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật.

- Đối tượng: Cán bộ, công chức làm công tác pháp chế và cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản QPPL.

- Hình thức: tập huấn (02 cuộc)

- Vụ Pháp chế chủ trì, xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức tập huấn đến các đối tượng.

Căn cứ vào tình hình thực tế, các đơn vị Tổng cục và tương đương tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức thuộc đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng, soạn thảo văn bản QPPL. Thời gian thực hiện: Quý II - Quý III/2016.

3. Phổ biến, tuyên truyền các luật, pháp lệnh đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9 và thứ 10; các văn bản quy phạm pháp luật thuộc Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trọng tâm năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền trong năm 2015 và 2016.

3.1. Nhóm các văn bản QPPL tài chính, phổ biến rộng rãi đến các đối tượng

(i) Luật ngân sách nhà nước năm 2015

- Đối tượng: Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được NSNN hỗ trợ theo nhiệm vụ Nhà nước giao.

- Hình thức: Tổ chức giới thiệu, tập huấn; viết bài trên báo giấy, báo điện tử; biên tập, xuất bản sách hệ thống hóa các văn bản QPPL về NSNN.

- Vụ Ngân sách nhà nước chủ trì, phối hợp với Kho bạc nhà nước, Vụ Pháp chế, Thời báo tài chính, Báo hải quan, Tạp chí thuế nhà nước, NXB Tài chính và các đơn vị có liên quan thực hiện.

- Thời gian: năm 2016.

(ii) Luật phí, lệ phí

- Đối tượng: Toàn thể cán bộ, công chức Tổng cục thuế, Tổng cục hải quan, Cục Quản lý giá; doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Hình thức: Tổ chức giới thiệu, tập huấn; viết bài trên báo giấy, báo điện tử.

- Vụ Chính sách thuế chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Tổng cục thuế, Thời báo tài chính, Báo hải quan, Tạp chí thuế nhà nước, NXB Tài chính và các đơn vị có liên quan thực hiện.

- Thời gian: năm 2016.

(iii) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán

- Đối tượng: Cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN; đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí NSNN; doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

- Hình thức: Tổ chức giới thiệu, tập huấn; biên tập xuất bản sách hệ thống hóa các văn bản QPPL kế toán.

- Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Thời báo tài chính, Báo hải quan, Tạp chí thuế nhà nước, NXB Tài chính và các đơn vị có liên quan thực hiện.

- Thời gian: năm 2016.

(iv) Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)

- Đối tượng: Toàn thể cán bộ, công chức Tổng cục thuế, Tổng cục hải quan, Vụ Hợp tác quốc tế, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Hình thức: Tổ chức giới thiệu, tập huấn; biên tập xuất bản sách hệ thống hóa các văn bản QPPL về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Tổng cục hải quan chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách thuế, Tổng cục thuế, Vụ Pháp chế, Thời báo tài chính, NXB Tài chính và các đơn vị có liên quan thực hiện.

- Thời gian: năm 2016.

(v) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

- Đối tượng: Toàn thể cán bộ, công chức Tổng cục thuế, Tổng cục hải quan; doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Hình thức: Tổ chức giới thiệu, tập huấn; biên tập xuất bản sách hệ thống hóa các văn bản QPPL về các Luật thuế.

- Vụ Chính sách thuế, Tổng cục thuế chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Tổng cục hải quan, Thời báo tài chính, NXB Tài chính và các đơn vị có liên quan thực hiện.

- Thời gian: năm 2016.

3.2. Nhóm các văn bản QPPL cần phổ biến đến cán bộ, công chức Bộ Tài chính có liên quan để nắm vững, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả

(i) Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

- Đối tượng: Cán bộ, công chức pháp chế, người được giao nhiệm vụ công tác pháp chế và một số cán bộ, công chức Tổng cục thuế, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm.

- Hình thức: Tổ chức giới thiệu, bài viết chuyên đề.

- Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Tổng cục thuế, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm và các đơn vị có liên quan thực hiện.

- Thời gian: năm 2016.

(ii) Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

- Đối tượng: Cán bộ, công chức pháp chế, người được giao nhiệm vụ công tác pháp chế và một số cán bộ, công chức Tổng cục thuế, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm.

- Hình thức: Tổ chức giới thiệu, bài viết chuyên đề.

- Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện.

3.3. Nhóm các văn bản QPPL đăng tải đề cương lên Trang thông tin pháp luật tài chính (Danh mục văn bản đính kèm)

- Đối tượng: Cán bộ, công chức các đơn vị thuộc Bộ.

- Hình thức: Sao gửi tài liệu đọc nghiên cứu, phổ biến tại cuộc họp giao ban đơn vị.

- Vụ Pháp chế có trách nhiệm biên tập đề cương và đăng tải kịp thời lên Trang thông tin pháp luật tài chính.

- Thời gian thực hiện: năm 2016.

3.4. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật không nêu trong Kế hoạch này, các đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại đơn vị để xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến bằng các hình thức thích hợp; bảo đảm phù hợp với các đối tượng. Trong đó, tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật có phạm vi điều chỉnh rộng, đối tượng thi hành là người dân và doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu hiểu biết, tạo điều kiện tuân thủ pháp luật cho các đối tượng thi hành. Căn cứ vào từng văn bản cụ thể, việc phổ biến, tuyên truyền được thực hiện trước và sau khi được ban hành.

3.5. Thực hiện cập nhật, đăng tải kịp thời các văn bản mới cần phổ biến và thông tin pháp luật tài chính; các kế hoạch, quy trình, nghiệp vụ về công tác pháp chế; các tin, bài viết và biên soạn các đề cương giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật trên Trang thông tin pháp luật tài chính thuộc Cổng thông tin điện tử của Bộ.

4. Phổ biến, tuyên truyền về kết quả thực thi đơn giản hóa TTHC theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

4.1. Cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế

- Nội dung: Phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến người dân và doanh nghiệp kết quả nổi bật trong triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP; kết quả đơn giản hóa TTHC, thuế điện tử và tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

- Hình thức: Tọa đàm, viết bài trên báo, tạp chí, video - clip tuyên truyền.

- Tổng cục thuế chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế thực hiện.

4.2. Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

- Nội dung: Phổ biến tuyên truyền sâu rộng đến người dân và doanh nghiệp những kết quả nổi bật trong triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP kết quả đơn giản hóa TTHC và hiện đại hóa hải quan; kết quả triển khai “một cửa quốc gia ASEAN”.

- Hình thức: Tọa đàm, viết bài trên báo, tạp chí, video - clip tuyên truyền.

- Tổng cục Hải quan chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế thực hiện.

4.3. Vụ Pháp chế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Thời báo tài chính, Báo hải quan phổ biến, tuyên truyền toàn diện kết quả cải cách hành chính của Bộ đến người dân và doanh nghiệp; trong đó, tập trung vào kết quả thực thi nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 19/NQ-CP.

5. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó lực lượng nòng cốt là các báo, tạp chí trong ngành; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; qua đó tạo kênh thông tin quan trọng trong việc lấy ý kiến rộng rãi đối với các văn bản quy pháp luật ngay trong quá trình soạn thảo. Tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông để thông tin, tuyên truyền về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính theo các Chuyên đề.

Báo, tạp chí ngành Tài chính phối hợp với Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật để đăng tải kịp thời các thông tin về hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật tài chính, tạo kênh thông tin trong việc lấy ý kiến đóng góp rộng rãi đối với các văn bản quy phạm pháp luật đang trong quá trình soạn thảo.

6. Tổ chức rà soát thuộc tính văn bản QPPL, biên soạn và cập nhật đầy đủ, kịp thời văn bản QPPL do Bộ Tài chính soạn thảo ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; thực hiện trích xuất thông tin về văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

6.1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện việc cập nhật, cung cấp đầy đủ thông tin về văn bản QPPL thuộc lĩnh vực tài chính lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

6.2. Cục tin học và thống kê tài chính có trách nhiệm trích xuất thông tin về văn bản QPPL thuộc lĩnh vực tài chính từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật về Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

6.3. Thời gian thực hiện: cả năm 2016.

7. Tổ chức biên soạn, in ấn các tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi, sách hệ thống hóa văn bản QPPL, Bộ pháp điển hệ thống QPPL ngành tài chính, sách Hỏi - đáp văn bản QPPL.

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với nhà xuất bản tài chính và các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản QPPL căn cứ các chương trình xây dựng văn bản QPPL và kết quả rà soát, hệ thng hóa văn bản QPPL, hợp nhất và pháp điển hệ thống QPPL để thực hiện.

8. Đẩy mạnh việc thực thi và phổ biến, giáo dục pháp luật theo hình thức phù hợp về các đề án cụ thể sau:

- Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chng tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 - 2016”;

- Đề án “Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về những nội dung cơ bản của Công ước và pháp luật về các quyền dân sự, chính trị”;

- Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn”.

8.1. Vụ Pháp chế chủ trì có công văn hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ thực hiện việc tuyên truyền phổ biến các đề án trên.

8.2. Các đơn vị thuộc Bộ thực hiện giới thiệu, phổ biến nội dung các đề án trên bằng các hình thức phù hợp tại các cuộc họp giao ban, họp sơ kết, tổng kết của đơn vị, hoặc lồng ghép vào các nội dung khi xây dựng chính sách pháp luật.

9. Tổ chức các hoạt động trong thời gian triển khai “Ngày pháp luật Tài chính” và “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành với các hình thức và nội dung phù hợp.

- Vụ Pháp chế có trách nhiệm xây dựng trình Bộ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2016 và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Chủ trì tổ chức triển khai các hoạt động chung tại Bộ Tài chính.

- Các đơn vị thuộc Bộ căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1244/BTC-PC ngày 25 tháng 01 năm 2011 và hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2016 để lựa chọn các hoạt động cụ thể phù hợp với thực tế của đơn vị. Các đơn vị được tổ chức theo ngành dọc (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước) có trách nhiệm hướng dẫn triển khai trong toàn hệ thống.

10. Tổ chức triển khai các hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Tài chính theo Kế hoạch được phê duyệt; rà soát, củng cố đội ngũ báo cáo viên pháp luật.

Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, theo dõi và đánh giá công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong cơ quan Bộ Tài chính.

Thực hiện đăng tải kịp thời các thông tin về chính sách, văn bản QPPL mới được ban hành thuộc lĩnh vực tài chính và các nội dung khác có liên quan.

2. Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm:

2.1. Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị mình để xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo đúng mục đích, ý nghĩa của việc ban hành văn bản pháp luật.

2.2. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể đối với các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Mục II Kế hoạch này.

2.3. Tham gia đầy đủ và tích cực hội nghị phổ biến các các văn bản quy phạm pháp luật; Tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức trong đơn vị đối với các nội dung quy định tại Mục II kế hoạch này.

2.4. Lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong cơ quan đơn vị mình, hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính liên quan đến doanh nghiệp.

2.5. Căn cứ vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong đơn vị và trong toàn hệ thống (nếu có).

2.6. Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trước ngày 15/6/2016 đối với báo cáo kết quả triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và trước 10/11/2016 đối với báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm để tổng hợp báo cáo Bộ và Bộ Tư pháp theo đúng quy định.

3. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2739/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2739/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2015
Ngày hiệu lực22/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2739/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2739/QĐ-BTC ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật 2016 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2739/QĐ-BTC ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật 2016 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2739/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrương Chí Trung
        Ngày ban hành22/12/2015
        Ngày hiệu lực22/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2739/QĐ-BTC ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật 2016 2015

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2739/QĐ-BTC ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật 2016 2015

         • 22/12/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/12/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực