Quyết định 274/2003/QĐ-UB

Quyết định 274/2003/QĐ-UB về việc mở các lớp đào tạo Chỉ huy trưởng Quân sự phường-xã, thị trấn do Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 274/2003/QĐ-UB mở lớp đào tạo Chỉ huy trưởng Quân sự phường-xã thị trấn


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 274/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỞ CÁC LỚP ĐÀO TẠO CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ PHƯỜNG-XÃ, THỊ TRẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 85/2002/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở phường-xã, thị trấn ;
Căn cứ Chỉ thị số 34/CT-BQP ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về đào tạo Chỉ huy tưởng Quân sự phường-xã, thị trấn và Văn bản số 4378/QP ngày 27 tháng 10 năm 2003 của Bộ Quốc phòng về tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo Chỉ huy trưởng Quân sự xã-phường, thị trấn ;
Căn cứ Chỉ thị số 616/CT-TL ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Tư lệnh Quân khu 7 về nhiệm vụ đào tạo Chỉ huy trưởng Quân sự phường-xã, thị trấn;
Căn cứ Văn bản số 484/CV-TU ngày 15 tháng 10 năm 2003 của Ban Thường Vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đào tạo Chỉ huy trưởng Quân sự phường-xã, thị trấn ;

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tại Văn bản số 429/TT-QS ngày 06 tháng 11 năm 2003;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Tổ chức các lớp đào tạo Chỉ huy trưởng Quân sự phường-xã, thị trấn từ năm 2004 đến năm 2010 với hình thức tập trung ; thời gian tập trung học tập của mỗi lớp là 14 tháng.

Điều 2.- Đối tượng đào tạo :

Tuyển chọn những Đảng viên, Đoàn viên ưu tú (đủ tiêu chuẩn phát triển Đảng) đã tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, tuổi đời từ 20 đến 35 tuổi, có đủ sức khỏe và nằm trong nguồn quy hoạch cán bộ địa phương :

+ Cán bộ Ban chỉ huy và nhân viên đăng ký thống kê phường-xã, thị trấn.

+ Dân quân tập trung và cán bộ trung đội dân quân cơ động quận-huyện.

+ Dân quân thường trực và cán bộ trung đội dân quân cơ động phường-xã, thị trấn.

+ Cán bộ Đảng,Chính quyền, Đoàn thể có khả năng làm công tác quân sự địa phương.

+ Quân nhân xuất ngũ đã qua đào tạo tiểu đội trưởng.

Điều 3.- Trong thời gian tập trung học tập, hàng tháng học viên được hưởng các quyền lợi :

+ Bảo đảm tiền ăn, quân trang và đồ dùng sinh hoạt khác theo tiêu chuẩn như học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội do Bộ Quốc phòng quy định.

+ Đối với cán bộ công nhân viên đang hưởng lương, trợ cấp từ ngân sách Nhà nước thì được hưởng nguyên lương và các chế độ phụ cấp khác.

+ Đối với đối tượng khác được hưởng : Phụ cấp bằng hệ số 0,4 trên mức lương tối thiểu ; trợ cấp 01 tháng lương tối thiểu ; đóng bảo hiểm xã hội 15% ; đóng bảo hiểm y tế 2%.

+ Ưu tiên cơ cấu và bố trí, sử dụng theo quy hoạch nguồn cán bộ địa phương sau khi tốt nghiệp ra trường.

+ Thời gian học tập được tính vào thời gian công tác.

+ Sau khi tốt nghiệp ra trường, học viên có trách nhiệm chấp hành nghiêm quyết định điều động của ủy ban nhân dân quận-huyện.

Điều 4.- Các sở-ngành và quận-huyện có nhiệm vụ :

1- Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố : Là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, các sở-ngành và Trường Cán bộ thành phố triển khai tổ chức các lớp đào tạo ; xây dựng đề án đào tạo, chương trình đào tạo và quy chế quản lý điều hành huấn luyện ; hiệp đồng bảo đảm giáo viên giảng dạy các môn lý luận chính trị, quản lý Nhà nước và đảm nhiệm giảng dạy khối kiến thức quân sự, tổ chức thi và cấp bằng tốt nghiệp.

2- Sở Tài chính : Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố lập dự toán kinh phí và cấp kinh phí bảo đảm cơ sở vật chất, tiền ăn, lương, phụ cấp, trợ cấp cho các lớp đào tạo Chỉ huy trưởng Quân sự phường-xã,thị trấn trình ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

3- Sở Kế hoạch và Đầu tư : Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố lập dự án xây dựng cơ bản về doanh trại, trang bị, phương tiện và vật chất khác bảo đảm cho các lớp đào tạo Chỉ huy trưởng Quân sự phường-xã, thị trấn theo đề án của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

4- Sở Giáo dục và Đào tạo : Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức học vi tính cho học viên (vào buổi tối) ; tổ chức thi và cấp chứng chỉ môn vi tính.

5- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố : Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đề xuất ủy ban nhân dân thành phố hàng năm quyết định giao chỉ tiêu đào tạo Chỉ huy trưởng Quân sự phường-xã, thị trấn cho các quận-huyện ; hướng dẫn tuyển chọn học viên theo kế hoạch trình Thường trực ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và ra quyết định triệu tập học viên ; theo dõi, quản lý học viên trong quá trình đào tạo và hướng dẫn quy hoạch, bố trí sử dụng học viên sau khi tốt nghiệp ra trường.

6- Trường Cán bộ thành phố : Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chịu trách nhiệm giảng dạy khối kiến thức lý luận chính trị và quản lý Nhà nước ; tổ chức thi hết học phần, cấp chứng chỉ học tập theo chương trình.

7- ủy ban nhân dân các quận-huyện : Chỉ đạo các ban-ngành, đoàn thể và phường-xã, thị trấn cử cán bộ đi học đủ chỉ tiêu, đúng thành phần và bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định ; kết hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố theo dõi, động viên, khuyến khích vật chất và tinh thần đối với học viên được cử đi đào tạo.

Điều 5.- Giao trách cho Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo Chỉ huy Trưởng Quân sự phường-xã, thị trấn theo đề án của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và triển khai thực hiện, bảo đảm các mặt cho lớp thứ nhất khai giảng vào quý II năm 2004.

Điều 6.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, lãnh đạo các sở-ngành có liên quan và Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 6
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Quốc phòng
- Bộ Tư lệnh Quân khu 7
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực ủy ban nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành ủy
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Ban An ninh Nội chính Thành ủy
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Tổ NC, TM,VX, TH
- Lưu (NC-S)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
 Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 274/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu274/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2003
Ngày hiệu lực29/11/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 274/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 274/2003/QĐ-UB mở lớp đào tạo Chỉ huy trưởng Quân sự phường-xã thị trấn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 274/2003/QĐ-UB mở lớp đào tạo Chỉ huy trưởng Quân sự phường-xã thị trấn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu274/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành19/11/2003
        Ngày hiệu lực29/11/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 274/2003/QĐ-UB mở lớp đào tạo Chỉ huy trưởng Quân sự phường-xã thị trấn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 274/2003/QĐ-UB mở lớp đào tạo Chỉ huy trưởng Quân sự phường-xã thị trấn

            • 19/11/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/11/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực