Quyết định 274/QĐ-UBDT

Quyết định 274/QĐ-UBDT năm 2011 công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Quyết định 274/QĐ-UBDT công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số đã được thay thế bởi Quyết định 447/QĐ-UBDT năm 2013 công nhận thôn đặc biệt khó khăn dân tộc miền núi 2012 2015 và được áp dụng kể từ ngày 19/09/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 274/QĐ-UBDT công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 274/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN 3 KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI THEO TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09/5/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Văn bản số 1062/TTg-ĐP ngày 01/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành tiêu chí; tổ chức xét duyệt và quyết định công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Điện Biên và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận xã thuộc 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển (danh sách kèm theo).

Điều 2. Xã thuộc 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển là căn cứ để thực hiện các chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với trình độ phát triển của từng khu vực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- HĐND, UBND các tỉnh Quảng Nam, Điện Biên;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc;
- Lưu: VT, CSDT.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 

DANH SÁCH

XÃ PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC
(Kèm theo Quyết định số 274/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 9 năm 2011)

TT

Tên tỉnh, huyện

Tên xã

Thuộc khu vực

I

Quảng Nam

 

 

1

Huyện Nông Sơn

Xã Sơn Viên

II

 

 

Xã Quế Trung

II

 

 

Xã Quế Lộc

II

 

 

Xã Phước Ninh

III

 

 

Xã Quế Lâm

III

 

 

Xã Quế Phước

III

 

 

Xã Quế Ninh

III

II

Điện Biên

 

 

1

TP. Điện Biên Phủ

Xã Tả Lèng

II

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 274/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu274/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2011
Ngày hiệu lực16/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/09/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 274/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 274/QĐ-UBDT công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 274/QĐ-UBDT công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu274/QĐ-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýGiàng Seo Phử
        Ngày ban hành16/09/2011
        Ngày hiệu lực16/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/09/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 274/QĐ-UBDT công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 274/QĐ-UBDT công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số