Quyết định 274/QĐ-UBND

Quyết định 274/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 274/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch sử dụng đất thị xã Chí Linh Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 274/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 18 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA THỊ XÃ CHÍ LINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2196/TTr-STNMT ngày 27 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Chí Linh, với các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính

Phường Bến Tắm

Phường Hoàng Tân

Phường Cộng Hòa

Phường Phả Lại

Phường An Văn

(1)

(2)

(3)=(4)+... +(23)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

TNG DIỆN TÍCH T NHIÊN

28.291,77

2.038,78

1.051,00

2.812,56

1.341,02

1.502,85

1

Đất nông nghiệp

20.100,88

1.798,84

727,47

1.716,23

688,57

1.011,39

1.1

Đất trồng lúa

5.548,13

143,83

356,53

220,16

159,94

450,55

 

Đất chuyên trồng lúa nước

4.243,54

133,39

255,27

220,16

133,45

448,42

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

475,49

3,32

22,73

4,85

0,90

0,40

1.3

Đất trồng cây lâu năm

5.089,02

536,03

224,38

579,35

169,57

211,72

1.4

Đất rừng phòng hộ

2.737,30

511,77

44,63

229,14

91,76

97,92

1.5

Đất rừng đặc dụng

4.008,91

581,79

 

77,48

222,06

116,15

1.6

Đất rừng sản xuất

1.240,18

 

 

572,49

 

62,59

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

987,65

22,10

70,55

32,76

44,34

72,06

1.8

Đất nông nghiệp khác

14,20

 

8,65

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

8.061,49

236,88

315,73

1.076,89

634,14

488,54

2.1

Đất quốc phòng

551,26

17,43

0,17

94,82

0,17

5,00

2.2

Đất an ninh

207,48

0,17

0,54

3,16

0,19

0,24

2.3

Đất khu công nghiệp

197,98

 

 

197,98

 

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

47,86

 

10,98

5,78

 

14,39

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

67,96

0,57

0,36

19,10

3,08

14,75

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

377,66

1,44

29,03

100,17

56,86

8,26

2.7

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

3.134,40

98,42

155,53

313,71

282,42

224,90

 

Đất giao thông

2.041,14

75,68

107,05

219,89

114,00

161,40

 

Đất thủy lợi

582,54

10,73

44,19

37,21

36,61

58,83

 

Đất công trình năng lượng

127,82

0,29

0,02

0,32

120,98

0,48

 

Đất bưu chính, viễn thông

1,04

0,12

0,03

0,06

0,13

0,04

 

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

14,78

 

 

0,13

 

 

 

Đất xây dựng cơ sở y tế

23,14

0,15

0,17

2,88

0,07

0,10

 

Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

112,98

6,43

1,53

21,18

6,33

2,87

 

Đất cơ sở thể dục thể thao

198,36

3,79

 

13,30

2,56

 

 

Đất cơ sở khoa học và công ngh

1,96

 

1,96

 

 

 

 

Đất cơ s dịch vụ xã hội

20,26

 

 

17,93

 

 

 

Đất chợ

10,38

1,23

0,58

0,81

1,74

1,18

2.8

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

51,36

 

 

16,96

 

3,58

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

18,74

0,13

 

 

13,26

 

2.10

Đất ở tại nông thôn

686,04

 

 

 

 

 

2.11

Đất ở tại đô thị

736,99

48,12

60,80

144,16

115,30

86,74

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

24,29

0,90

0,56

7,47

0,86

0,54

2.13

Đất trụ sở của tổ chức snghiệp

1,31

0,33

0,12

 

 

 

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

22,06

0,24

0,92

0,17

3,23

1,52

2.15

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

162,18

4,59

7,80

21,72

9,00

10,71

2.16

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

179,76

9,47

21,63

42,33

24,26

 

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

27,65

1,01

1,32

2,91

1,35

1,37

2.18

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

56,12

0,26

0,25

40,90

0,65

0,47

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

19,90

0,09

1,20

0,73

0,13

3,03

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

953,36

9,43

23,94

 

65,36

89,43

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

535,59

44,28

0,58

64,82

58,02

23,61

2.22

Đất phi nông nghiệp khác

1,54

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

129,40

3,06

7,80

19,44

18,31

2,92

 

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Phân theo đơn vị hành chính

Phường Sao Đỏ

Phường Chí Minh

Phường Thái Học

Xã Hoàng Hoa Thám

Xã Bắc An

Xã Lê Lợi

Xã Hưng Đạo

(1)

(2)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

 

TNG DIỆN TÍCH T NHIÊN

491,73

1.166,01

791,26

2.805,33

2.783,84

2.617,04

1.277,37

1

Đất nông nghiệp

111,04

759,85

454,02

2.449,81

2.422,44

2.099,41

830,22

1.1

Đất trồng lúa

3,79

368,79

163,63

138,76

280,70

622,25

520,99

 

Đất chuyên trồng lúa nước

3,79

368,79

163,63

138,76

280,70

71,14

16,28

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

0,45

1,55

 

5,87

0,98

21,89

6,85

1.3

Đất trồng cây lâu năm

88,84

274,03

142,28

318,77

572,26

647,84

215,07

1.4

Đất rừng phòng hộ

14,29

22,83

59,35

359,06

623,52

191,43

9,19

1.5

Đất rừng đặc dụng

 

8,08

76,05

1.586,60

901,28

95,87

 

1.6

Đất rừng sản xuất

 

 

 

35,94

23,34

471,70

54,85

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

3,67

84,57

12,71

4,81

20,36

43,99

23,27

1.8

Đất nông nghiệp khác

 

 

 

 

 

4,44

 

2

Đất phi nông nghiệp

377,86

402,56

334,91

352,89

357,53

503,11

441,78

2.1

Đất quốc phòng

63,97

0,45

5,74

167,45

149,75

29,24

 

2.2

Đất an ninh

1,11

20,01

0,55

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

4,74

5,92

0,54

 

 

14,64

 

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

8,98

9,44

0,83

 

 

3,81

 

2.7

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

115,34

196,10

243,00

114,47

129,85

212,12

173,89

 

Đất giao thông

65,52

148,76

60,78

84,02

107,29

174,05

105,76

 

Đất thủy lợi

5,07

37,66

15,64

25,92

16,55

28,22

63,78

 

Đất công trình năng lượng

1,17

0,44

1,58

0,55

0,49

0,08

 

 

Đất bưu chính, viễn thông

0,25

0,03

0,09

0,02

0,05

 

0,02

 

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

14,65

 

 

 

 

 

 

 

Đất xây dựng cơ sở y tế

2,63

0,09

0,08

0,20

0,14

0,16

0,09

 

Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

18,99

4,23

25,49

1,52

1,76

4,07

2,14

 

Đất cơ sở thể dục thể thao

2,99

4,47

139,05

2,17

3,57

5,25

1,98

 

Đất cơ sở khoa học và công ngh

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ s dịch vụ xã hội

2,33

 

 

 

 

 

 

 

Đất chợ

1,74

0,42

0,29

0,07

 

0,29

0,12

2.8

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

 

 

 

5,83

 

 

22,43

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

 

0,14

 

 

 

2,24

 

2.10

Đất ở tại nông thôn

 

 

 

24,91

36,03

126,51

45,31

2.11

Đất ở tại đô thị

116,08

118,35

47,44

 

 

 

 

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

6,52

0,74

0,88

0,42

0,81

0,36

0,31

2.13

Đất trụ sở của tổ chức snghiệp

0,18

 

0,66

 

 

 

 

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

0,46

2,28

0,21

 

 

3,13

1,69

2.15

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

25,64

13,86

6,38

2,23

4,79

4,84

8,67

2.16

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

 

13,06

9,70

 

 

2,35

0,90

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

0,34

2,70

2,33

0,44

0,82

2,99

1,83

2.18

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

5,99

6,55

 

 

 

 

 

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

 

0,93

0,06

0,70

0,25

5,83

1,33

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

7,04

9,54

10,85

18,42

0,10

45,00

140,84

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

21,47

2,49

5,74

18,02

35,13

50,05

43,78

2.22

Đất phi nông nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

0,80

3

Đất chưa sử dụng

2,83

3,60

2,33

2,63

3,87

14,52

5,37

 

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Cổ Thành

Xã Nhân Huệ

Xã Hoàng Tiến

Xã Văn Đức

Xã Tân Dân

Xã Đồng Lạc

Xã An Lạc

Xã Kênh Giang

(1)

(2)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

 

TNG DIỆN TÍCH T NHIÊN

815,96

521,98

1.570,53

1.496,23

938,54

1.153,70

1.069,75

46,29

1

Đất nông nghiệp

576,31

265,00

1.061,51

1.112,35

647,74

623,30

719,77

25,61

1.1

Đất trồng lúa

385,22

43,33

296,41

512,63

335,20

274,64

270,78

 

 

Đất chuyên trồng lúa nước

385,22

43,33

277,16

453,23

308,13

274,14

268,55

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

9,86

130,16

20,13

10,33

8,64

187,45

22,93

16,20

1.3

Đất trồng cây lâu năm

79,18

35,69

378,22

252,65

131,99

62,37

160,62

8,16

1.4

Đất rừng phòng hộ

 

 

108,86

235,16

39,67

 

98,72

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

 

 

203,03

43,30

 

 

97,22

 

1.6

Đất rừng sản xuất

 

 

 

 

 

 

19,27

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

102,05

55,82

53,75

58,28

132,24

98,84

50,23

1,25

1.8

Đất nông nghiệp khác

 

 

1,11

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

238,36

256,38

506,96

367,24

290,80

528,28

330,35

20,30

2.1

Đất quốc phòng

 

0,01

2,06

 

 

 

15,00

 

2.2

Đất an ninh

 

 

67,00

13,62

 

100,89

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

 

 

 

 

16,71

 

 

 

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

0,04

 

2,00

 

0,01

2,17

0,04

 

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

2,65

1,70

89,52

16,80

4,39

13,75

30,03

 

2.7

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

124,64

62,30

189,67

138,18

118,72

128,70

109,96

2,48

 

Đất giao thông

70,23

53,78

133,74

94,19

85,01

98,80

79,17

2,02

 

Đất thủy lợi

50,01

6,63

33,54

34,71

27,52

24,29

25,20

0,23

 

Đất công trình năng lượng

0,18

 

0,52

0,38

0,30

0,04

 

 

 

Đất bưu chính, viễn thông

0,04

0,02

0,03

0,02

0,05

0,02

0,02

 

 

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất xây dựng cơ sở y tế

0,32

0,16

15,37

0,09

0,13

0,17

0,14

 

 

Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

1,90

1,71

2,28

2,67

3,37

2,66

1,77

0,08

 

Đất cơ sở thể dục thể thao

1,96

 

3,97

5,03

2,25

2,58

3,29

0,15

 

Đất cơ sở khoa học và công ngh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ s dịch vụ xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất chợ

 

 

0,22

1,09

0,09

0,14

0,37

 

2.8

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

 

 

0,04

 

 

 

2,52

 

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

0,31

 

0,93

 

0,29

1,44

 

 

2.10

Đất ở tại nông thôn

43,78

38,69

65,44

105,59

75,21

74,87

48,71

0,99

2.11

Đất ở tại đô thị

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

0,59

0,47

0,83

0,24

0,77

0,48

0,54

 

2.13

Đất trụ sở của tổ chức snghiệp

 

 

 

0,02

 

 

 

 

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

0,28

0,54

1,17

0,99

2,40

0,09

2,74

 

2.15

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

4,64

3,56

6,39

4,85

9,48

7,35

5,40

0,28

2.16

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

2,07

6,31

3,72

14,33

12,70

 

16,93

 

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

1,72

0,35

0,81

0,71

2,48

0,50

1,67

 

2.18

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

 

 

 

0,50

 

0,55

 

 

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

0,86

0,39

0,50

1,64

0,27

0,63

1,33

 

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

52,66

106,49

15,48

53,34

44,40

177,60

66,89

16,55

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

4,12

35,57

61,40

16,43

2,23

19,26

28,59

 

2.22

Đất phi nông nghiệp khác

 

 

 

 

0,74

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

1,29

0,60

2,06

16,64

 

2,12

19,63

0,38

b) Kế hoạch thu hồi năm 2019

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính

Phường Bến Tắm

Phường Hoàng Tân

Phường Cộng Hòa

Phường Phả Lại

Phường An Văn

Phường Sao Đỏ

(1)

(2)

(3)=(4)+ …+(23)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Đất nông nghiệp

337,59

10,97

10,08

74,20

8,40

11,69

35,14

1.1

Đất trồng lúa

178,86

 

7,44

19,74

0,05

5,58

7,71

 

Đất chuyên trồng lúa nước

176,20

 

7,44

19,74

0,05

5,58

7,71

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

3,87

 

0,84

0,82

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

60,22

10,42

1,65

26,84

0,50

0,91

1,20

1.4

Đất rừng phòng hộ

7,50

 

 

 

7,00

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

5,35

 

 

3,00

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

76,04

0,50

 

22,80

 

5,00

26,23

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

5,75

0,05

0,15

1,00

0,85

0,20

 

2

Đất phi nông nghiệp

52,77

1,24

0,69

29,31

3,76

1,48

1,82

2.1

Đất khu công nghiệp

26,78

 

 

26,78

 

 

 

2.2

Đất thương mại, dịch vụ

0,56

 

 

 

 

 

0,56

2.3

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

0,24

 

 

 

0,24

 

 

2.4

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

17,92

0,12

0,45

1,68

1,48

1,48

1,08

 

Đất giao thông

5,44

0,07

0,10

0,05

1,48

0,40

 

 

Đất thủy lợi

8,19

 

0,35

0,70

 

0,15

 

 

Đất công trình năng lượng

0,32

 

 

 

 

 

0,02

 

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

0,50

 

 

 

 

 

0,50

 

Đất xây dựng cơ sở y tế

0,51

 

 

 

 

 

0,51

 

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

0,29

 

 

 

 

 

0,05

 

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

2,62

 

 

0,93

 

0,93

 

 

Đất chợ

0,05

0,05

 

 

 

 

 

2.5

Đất ở tại nông thôn

2,49

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất ở tại đô thị

0,59

 

0,05

0,36

 

 

0,18

2.7

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

0,67

0,54

 

0,13

 

 

 

2.8

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

0,78

0,58

 

 

 

 

 

2.9

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

2,40

 

 

0,36

2,04

 

 

2.10

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

0,15

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất có mặt nước chuyên dùng

0,19

 

0,19

 

 

 

 

c) Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính

Phường Bến Tắm

Phường Hoàng Tân

Phường Cộng Hòa

Phường Phả Lại

Phường An Văn

Phường Sao Đỏ

(1)

(2)

(3)=(4)+ ...+(23)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

440,83

20,94

13,23

103,83

17,19

22,61

35,14

1.1

Đất trồng lúa

226,22

 

7,44

40,41

0,37

5,58

7,71

 

Đất chuyên trồng lúa nước

219,49

 

7,44

40,41

0,37

5,58

7,71

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

6,73

 

0,84

0,88

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

77,94

10,92

1,65

35,49

0,50

0,91

1,20

1.4

Đất rừng phòng hộ

7,50

 

 

 

7,00

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

5,35

 

 

3,00

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

109,22

9,97

3,15

22,80

8,47

14,05

26,23

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

7,87

0,05

0,15

1,25

0,85

2,07

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

58,88

 

20,64

0,40

 

4,50

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

49,00

 

12,67

0,40

 

4,50

 

2.2

Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

1,91

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nông nghiệp khác

7,97

 

7,97

 

 

 

 

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyn sang đất

13,29

 

 

10,90

0,67

 

0,18

4

Chuyển đổi nội bộ đất phi nông nghiệp

30,88

 

0,69

17,15

2,61

1,09

0,64

 

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Phân theo đơn vị hành chính

Phường Chí Minh

Phường Thái Học

Xã Hoàng Hoa Thám

Xã Bắc An

Xã Lê Lợi

Hưng Đạo

Xã Cổ Thành

(1)

(2)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

67,67

23,73

7,50

2,70

26,68

7,27

10,90

1.1

Đất trồng lúa

63,45

9,35

4,00

1,48

13,73

4,16

9,72

 

Đất chuyên trồng lúa nước

63,45

9,35

4,00

1,48

11,12

1,50

9,72

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

0,87

 

0,50

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

1,71

5,28

1,90

1,22

9,98

2,29

1,18

1.4

Đất rừng phòng hộ

 

 

 

 

0,50

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

 

 

 

 

2,35

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

 

8,45

1,10

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

1,64

0,65

 

 

0,12

0,82

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

9,00

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sn

 

 

 

 

 

 

9,00

2.2

Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nông nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất chuyển sang đất

0,01

 

 

 

 

0,17

0,13

4

Chuyển đổi nội bộ đất phi nông nghiệp

3,94

0,09

 

2,09

0,45

1,60

 

 

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Nhân Huệ

Xã Hoàng Tiến

Xã Văn Đức

Xã Tân Dân

Xã Đồng Lạc

Xã An Lạc

Xã Kênh Giang

(1)

(2)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

2,65

20,06

13,56

7,70

16,87

20,60

 

1.1

Đất trồng lúa

0,95

19,49

11,91

7,20

14,17

5,10

 

 

Đất chuyên trồng lúa nước

0,95

18,03

11,91

7,20

14,17

5,10

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

1,20

0,07

0,26

 

2,11

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

0,50

0,50

1,21

0,50

0,50

0,50

 

1.4

Đất rừng phòng hộ

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

 

 

 

 

 

15,00

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

0,18

 

0,09

 

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

14,55

 

 

 

9,79

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

 

13,26

 

 

 

9,17

 

2.2

Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

 

1,29

 

 

 

0,62

 

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nông nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất chuyển sang đất ở

0,05

0,12

0,81

 

 

0,25

 

4

Chuyển đổi nội b đất phi nông nghiệp

 

0,38

 

0,15

 

 

 

d) Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng đất năm 2019

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính

Phường Bến Tắm

Phường Hoàng Tân

Phường Cộng Hòa

Phường Phả Lại

Phường An Văn

Phường Sao Đỏ

(1)

(2)

(3)=(4)+ ...+(23)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Đất nông nghiệp

0,40

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất nuôi trồng thủy sản

0,40

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

2,27

 

0,19

 

 

1,16

0,21

2.1

Đất thương mại, dịch vụ

1,64

 

 

 

 

1,16

 

2.2

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

0,12

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất phát triển hạ tầng

0,21

 

 

 

 

 

0,21

2.4

Đất di tích lịch sử - văn hóa

0,05

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất ở tại đô thị

0,25

 

0,19

 

 

 

 

 

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Phân theo đơn vị hành chính

Phường Chí Minh

Phường Thái Học

Xã Hoàng Hoa Thám

Xã Bắc An

Xã Lê Lợi

Xã Hưng Đạo

Xã Cổ Thành

(1)

(2)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1

Đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

0,06

 

 

 

0,51

0,05

 

2.1

Đất thương mại, dịch vụ

 

 

 

 

0,39

 

 

2.2

Đất sản xuất phi nông nghiệp

 

 

 

 

0,12

 

 

2.3

Đất phát triển hạ tầng

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

 

 

 

 

 

0,05

 

2.5

Đất ở tại đô thị

0,06

 

 

 

 

 

 

 

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Nhân Huệ

Xã Hoàng Tiến

Xã Văn Đức

Xã Tân Dân

Xã Đồng Lạc

Xã An Lạc

Xã Kênh Giang

(1)

(2)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

1

Đất nông nghiệp

 

0,05

 

 

 

0,35

 

1.1

Đất nuôi trồng thủy sản

 

0,05

 

 

 

0,35

 

2

Đất phi nông nghiệp

 

0,09

 

 

 

 

 

2.1

Đất thương mại, dịch vụ

 

0,09

 

 

 

 

 

2. Nội dung chi tiết Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Chí Linh theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp, Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019, do Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư và tư vấn Phương Bắc, chi nhánh Bắc Ninh lập ngày 26 tháng 12 năm 2018; UBND thị xã Chí Linh, Sở Tài nguyên và Môi trường ký xác nhận.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, UBND thị xã Chí Linh có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt và đúng trình tự, thẩm quyền quy định của pháp luật đất đai; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Chí Linh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT. (Hoàn
15b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Anh Cương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 274/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu274/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2019
Ngày hiệu lực18/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 274/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 274/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch sử dụng đất thị xã Chí Linh Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 274/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch sử dụng đất thị xã Chí Linh Hải Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu274/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Anh Cương
        Ngày ban hành18/01/2019
        Ngày hiệu lực18/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 274/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch sử dụng đất thị xã Chí Linh Hải Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 274/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch sử dụng đất thị xã Chí Linh Hải Dương

            • 18/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực