Quyết định 2740/QĐ-UBND

Quyết định 2740/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 2740/QĐ-UBND 2019 phối hợp thanh tra an toàn lao động ban đêm tỉnh Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2740/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 07 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG VIỆC THỰC HIỆN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ LAO ĐỘNG, AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀO BAN ĐÊM, NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2017 của Chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh Xã hội thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/11/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính;

Xét Tờ trình số 76/TTr-SLĐTBXH ngày 01/7/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ch tịch UBND tnh (để b/c);
- Lưu: VT, VXLĐVL51

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG VIỆC THỰC HIỆN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ LAO ĐỘNG, AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀO BAN ĐÊM, NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2740/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về việc phối hợp giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với các cơ quan chức năng liên quan trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng với các cơ quan liên quan sau đây:

1. Chính quyền địa phương và cơ quan công an gồm:

a) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;

b) Công an tnh, huyện, xã.

2. Các cơ quan chức năng gồm:

a) Các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Liên Đoàn lao động tỉnh, huyện, thị xã, thành phố;

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp giữa các cơ quan liên quan

1. Việc phối hợp giữa các cơ quan liên quan được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan; tuân thủ Luật Thanh tra, Bộ luật Lao động, Luật An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật khác có liên quan.

2. Việc phối hợp phải đảm bảo đúng thành phần, đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

Chương II

CƠ CHẾ PHỐI HỢP VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN

Điều 4. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan

1. Sau khi xác minh thông tin về vụ việc xâm phạm quyền của người lao động hoặc không bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra vào ban đêm, ngoài giờ hành chính là có cơ sở, nếu để vụ việc tiếp diễn có thể ảnh hưởng đến quyền hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng người lao động, hoặc khi nhận được chỉ đạo của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì bằng cách nhanh nhất Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến cơ quan có liên quan (nếu cần thiết) tham gia giải quyết vụ việc.

2. Cơ quan được thông báo cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra và phối hợp giải quyết vụ việc.

3. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định thanh tra theo thẩm quyền quy định tại Điều 15, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định thanh tra theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin các vụ việc xâm phạm quyền của người lao động hoặc không bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc xảy ra vào ban đêm, ngoài giờ hành chính.

2. Ban hành Quyết định hoặc báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thanh tra đối với các vụ việc cần thiết.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, cơ quan công an và chính quyền địa phương (nếu thấy cần thiết) để thực hiện cuộc thanh tra.

4. Báo cáo kết quả thanh tra hoặc gửi kết luận thanh tra ngay sau khi có kết quả thanh tra từng vụ việc tới Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan chức năng có liên quan, cơ quan công an và chính quyền địa phương

1. Triển khai Quy chế đến các đơn vị thuộc phạm vi quản lý có liên quan, phân công, giao nhiệm vụ cho đơn vị đầu mối tham gia Đoàn thanh tra, phối hợp giải quyết khi vụ việc xảy ra. Gửi thông tin đơn vị đầu mối và người phụ trách đơn vị đầu mối tham gia Đoàn cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Khi nhận được thông báo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đơn vị đầu mối của cơ quan đó cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra và phối hợp giải quyết vụ việc. Cán bộ tham gia đoàn thực hiện công việc theo sự phân công của Trưởng đoàn thanh tra.

3. Cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan tới các vụ xâm phạm quyền của người lao động hoặc không bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc (nếu có) với cơ quan quản lý nhà nước về lao động các cấp để kịp thời xử lý.

Điều 7. Trình tự, thủ tục phối hợp giữa các cơ quan liên quan

1. Trong thời gian tối đa 04 giờ kể từ khi xác định thông tin, tài liệu có liên quan tới các vụ xâm phạm quyền của người lao động hoặc không bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc xảy ra vào ban đêm, ngoài giờ hành chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo bằng cách nhanh nhất đến đơn vị làm đầu mối tại các cơ quan chức năng có liên quan, cơ quan công an và chính quyền địa phương (nếu cần thiết) để xác nhận việc tham gia đoàn thanh tra.

2. Trong thời gian tối đa 04 giờ kể từ khi thông báo cho các các cơ quan chức năng, cơ quan công an và chính quyền địa phương có liên quan biết có hành vi vi phạm pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động xảy ra trên địa bàn và đề nghị cử người tham gia đoàn thanh tra, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi xảy ra vụ việc ban hành Quyết định thanh tra.

3. Trong thời gian tối đa 12 giờ kể từ khi ký Quyết định thanh tra đột xuất, Trưởng đoàn thanh tra phải công bố Quyết định thanh tra, đồng thời triển khai thanh tra tại nơi xảy ra vi phạm.

4. Thực hiện hoặc kiến nghị thực hiện các biện pháp xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chương III

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Kinh phí hoạt động

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đảm bảo kinh phí phương tiện đi lại cho Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật.

2. Các cơ quan cử người tham gia đoàn thanh tra đảm bảo kinh phí liên quan cho người được cử tham gia theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Chế độ hội họp và báo cáo

1. Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổ chức họp để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết quả hoạt động, ngoài ra tùy theo tình hình thực tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Cơ quan thành viên đề xuất tổ chức họp đột xuất khi cần thiết hoặc họp chuyên đề.

2. Định kỳ 6 tháng, hàng năm thực hiện báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động đến cấp trên hoặc báo cáo nhanh về các vụ việc đột xuất, có tính chất phức tạp hoặc báo cáo theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan liên quan phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo thẩm quyền./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2740/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2740/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2019
Ngày hiệu lực09/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2740/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2740/QĐ-UBND 2019 phối hợp thanh tra an toàn lao động ban đêm tỉnh Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2740/QĐ-UBND 2019 phối hợp thanh tra an toàn lao động ban đêm tỉnh Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2740/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Đăng Quyền
        Ngày ban hành09/07/2019
        Ngày hiệu lực09/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2740/QĐ-UBND 2019 phối hợp thanh tra an toàn lao động ban đêm tỉnh Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2740/QĐ-UBND 2019 phối hợp thanh tra an toàn lao động ban đêm tỉnh Thanh Hóa

           • 09/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực